Ke­mian kan­dioh­jel­man si­säl­tö

Perusopinnot

 • Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (5 op)
 • Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (5 op)
 • Orgaaninen kemia 1 (5 op)
 • Epäorgaaninen kemia (5 op)
 • Kemian perustyöt (5 op)

Aineopinnot

 • Molekyylien rakenne ja spektroskopia (5 op)
 • Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen (5 op)
 • Termodynamiikka ja dynamiikka (5 op)
 • Orgaaninen kemia 2 (5 op)
 • Biologinen kemia (5 op)
 • Fysikaalisen kemian työt (5 op)
 • Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt 1 ja 2 (5 + 5 op)
 • Orgaanisen kemian aineopintojen työt 1 ja 2 (5 + 5 op)
 • Tutkimusharjoittelu (9 op)
 • Kandidaatintutkielma (6 op)

Kemian opinnoille on ominaista kokeellinen laboratoriotyöskentely ja tutkimus, jotka yhdessä kattavat puolet perus- ja aineopinnoista. Luentokurssit antavat tutkimustyölle laaja-alaisen teoriataustan.

 • Kemian asiantuntijuusopinnot (7 op)
 • Äidinkieli (3 op)
 • Toinen kotimainen kieli (3 op)
 • Vieras kieli (4 op)
 • Tieto- ja viestintätekniikan valmiudet (3 op)

Luonnontieteilijän tärkeimpiä taitoja ovat tiedon löytäminen ja tiedon välittäminen. Viestintäopintoihin kuuluvat kieliopinnot, tiedonhaku sekä kirjallinen ja suullinen viestintä. Kieliopintoja voit halutessasi suorittaa myös kemian kursseihin integroituna.

Yhteisiin opintoihin kuuluu myös henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka laadit yhdessä opettajatuutorisi kanssa.

Kemian kandintutkintoon vaaditaan vähintään 15 opintopistettä menetelmätieteitä (sovellettua matematiikkaa, fysiikkaa ja tilastotiedettä). Voit henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi riippuen suorittaa menetelmätieteitä erikseen tai muiden tieteenalojen opintokokonaisuuksiin sisältyvinä.

Opiskelet vähintään yhden 25 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden valitsemaltasi toiselta tieteenalalta. Tavoitteenasi olisi koostaa kemistin ammattitaitoa ja urakehitystä tukeva kokonaisuus, jota voit vielä täydentää valinnaisilla opinnoilla. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää muiden tieteenalojen opintoja, valinnaisia kemian kandikursseja (ks. alla) tai soveltuvia kursseja maisteriohjelmista yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan.

 • Liuoskemia (5 op)
 • Computational Chemistry (5 op)
 • Instrumenttianalytiikka (5 op)
 • Radiochemistry (5 op)
 • Polymeerikemia (5 op)
 • Chemistry and Environmental Chemistry in Water (5 op)
 • Bioinorganic chemistry (5 op)
 • Basics of atmospheric chemistry (5 op)