Harjoittelutiedote sairaala-apteekkiharjoitteluun

Harjoittelun merkitys

Harjoittelu on laajin yksittäinen opintojakso farmaseutin tutkinnossa (15+15 opintopistettä) ja sillä on suuri merkitys opiskelijoille. Opetusapteekit tekevät erittäin arvokasta työtä perehdyttämällä opiskelijoita käytännön tehtäviin apteekissa. Harjoittelussa olevalle oppilaalle on erityisen tärkeää, että hän saa ohjausta, tukea sekä palautetta koko harjoittelujakson ajan ja että oppilasta vastavuoroisesti rohkaistaan vuorovaikutukseen apteekin henkilökunnan kanssa.

Harjoittelun tavoitteena on ohjata opiskelijoita soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Sairaala-apteekkiharjoittelun aikana opiskelijan on tarkoitus oppia myös sellaisia käytännön valmiuksia, joita on mielekästä ja tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa työympäristössä. Sairaala-apteekkiharjoittelun aikana opiskelijan on harjoiteltava kaikkia niitä farmaseuttisia taitoja, joita hän tutkinnon suoritettuaan tulee kyseisessä työssä tarvitsemaan. Tarkoituksena on, että harjoittelija perehdytetään käytännön työhön opetusapteekin ominaispiirteet huomioiden.

Tavoitteet

Harjoittelu on jaettu tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan kahteen 3 kk:n jaksoon. Sairaala-apteekissa tapahtuvan harjoittelujakson aikana täytettävässä työkirjassa on tavoitteiden saavuttamista tukevia tehtäviä. Opiskelijat tulee perehdyttää sairaala-apteekissa tapahtuvan harjoittelujakson aikana vähintään seuraaviin asioihin: 

1. Sairaala-apteekin organisaatio ja johtaminen

 • toimintaympäristö ja sairaala-apteekki osana sote-organisaatiota
 • keskeiset säädökset ja tehtävät
 • hallinto, talous ja laatutyö
 • rationaalisen lääkehoidon edistämisen toimenpiteet

2. Po­ti­laan lää­ke­hoi­to sai­raa­las­sa

 • lääkehoidon erityispiirteet sairaalassa
 • lääkehoidon toteutusprosessi sairaalassa (tulovaihe, osastolla tapahtuva lääkehoito, kotiutusvaihe, siirtymävaiheen toimenpiteet)
 • parenteraalinen lääkehoito
 • lääkehoitosuunnitelma osana asiakassuunnitelmaa/hoitosuunnitelmaa
 • työnjako ja vastuut lääkehoidon toteutuksessa
 • työskentely potilaiden kanssa lääkehoitojen toteutuksessa sairaalassa
 • lääkehoitoihin liittyvän potilasneuvonnan periaatteet
 • farmasian ammattilaisten osallistuminen lääkehoidon toteutukseen osastoilla/klinikoissa
 • lääkehoitojen arvioinnit (miten toteutettiin sairaalassa/osastolla)
 • osastoilla/klinikoissa käytössä olevat lääketiedon lähteet ja lääkehoidon arvioinnissa käytettävät tietokannat (mitä oli saatavilla ja mitä käytettiin)
 • off label -lääkehoidot ja kliiniset lääketutkimukset (mitä ja miksi)
 • osastoharjoittelun merkitys oppimisessa ja osasto-/klinikkaharjoittelun kehittämistarpeet

3. Lää­ki­tys­tur­val­li­suus osana potilasturvallisuutta

 • lääkitysturvallisuustyö osana potilasturvallisuustyötä harjoitteluorganisaatiossa ja sen toteutusperiaatteet
 • osastojen ja klinikoiden lääkitysturvallisuustyö (mm. lääkehoitosuunnitelman merkitys siinä)
 • ennakoiva riskienhallinta (mm. riskitilanteiden ennakointi, lääkkeiden kirjaamis- jako- ja antokäytännöt, korkean turvallisuusriskin lääkkeet, LASA-lääkkeet)
 • lääkitysriskien tunnistaminen ja ratkaiseminen/ ehkäiseminen (mm. lääkityspoikkeamien raportoinnin hyödyntäminen, muut keinot).

4. Sai­raa­lan/sote-alueen tuo­te­va­li­koi­ma ja lää­ke­lo­gis­tiik­ka

 • sairaala-apteekin peruslääkevalikoima (merkitys hoidollisesta, logistisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, laatimis- ja ylläpitoperiaatteet, lääkeneuvottelukunnan tehtävät ja merkitys)
 • lääkehankintaprosessi 
 • sairaala-apteekkien välinen yhteistyö peruslääkevalikoimatyössä ja lääkehankinnoissa  
 • lääkelogistiikan hoitamisen periaatteet sairaalassa/sote-organisaatiossa
 • automaation merkitys lääkelogistiikassa (mm. turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus, henkilöstön työtehtävien uudelleen suuntaaminen lääkehoidon toteutuksessa)
 • sairaala-apteekin asiakasryhmät ja yhteistyö niiden kanssa logistisesta näkökulmasta (mm. tilaus- ja toimituskäytännöt, lääkehävikin ja -jätteiden käsittely ja minimointikeinot)
 • erityisluvallisten lääkkeiden ja kliinisiin lääketutkimuksiin käytettävien lääkkeiden valikoima ja logistiikka  

5. Lääk­kei­den val­mis­tus ja käyt­tö­kun­toon saat­ta­mi­nen

 • tarve lääkevalmistukselle ja käyttökuntoon saattamiselle sairaaloissa/sote-organisaatioissa  
 • sairaala-apteekissa valmistettavat ja käyttökuntoon saatettavat lääkkeet ja lääkemuodot
 • lääkevalmistusta ja käyttökuntoon saattamista säätelevät ohjeistukset ja määräykset
 • lääkevalmistustilat ja -laitteet ja niiden kontrollit (+ vastaavat käyttökuntoon saattamisen osalta)
 • lääkkeiden valmistaminen (käytännön lääkevalmistustaito ja taito saattaa lääkkeitä käyttökuntoon)
 • lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen sairaala-apteekissa/lääkekeskuksessa ja osastoilla (miten eroavat toisistaan)
 • lääkkeiden koneellinen annosjakelu (tarve ja toteutus)
 • automaatio lääkevalmistuksessa ja käyttökuntoon saattamisessa

Suunnitelmallisuus

Tiedekunta edellyttää, että kaikille harjoitteluun saapuville oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). Suunnitelma voi pohjautua apteekin perehdytyssuunnitelmaan, mutta siinä tulee huomioida jokaisen oppilaan aikaisempi osaaminen ja kokemus (onko kyseessä 1. vai 2. harjoittelujakso) sekä henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Myös opiskelijan ammatillinen suuntautuminen (farmaseutti- vai proviisoriopiskelija) on tärkeää ottaa huomioon. Näin varmistetaan mielekäs harjoittelu ja tarkoituksenmukainen ajankäyttö harjoittelun ajaksi. HOPS palautetaan tiedekuntaan kuukauden kuluessa harjoittelun alkamisesta (ohjeet Työ opiksi -kirjassa). Lisäksi on erittäin tärkeää, että oppilas saa säännöllisesti palautetta oppimisestaan ja palautteen antamiseen varataan aikaa.

Työkirja

Opiskelijalla on harjoitteluun saapuessaan mukanaan Työ opiksi -kirja. Työkirja löytyy farmasian tiedekunnan apteekkiharjoittelun internet-sivuilta. On tärkeää, että sairaala-apteekin vastuuhenkilöt tutustuvat kirjaan ennen oppilaan saapumista apteekkiin. Työkirjassa on kerrottu harjoittelun tavoitteet sekä muita ohjeita ja neuvoja harjoittelun toteuttamisen tueksi. Kirjassa on lisäksi erilaisia harjoittelun tavoitteiden saavuttamista tukevia sekä henkilökunnan avustuksella toteutettavia tehtäviä. Kirjasta löytyvät myös ne opintojaksot, jotka jokainen harjoittelija on vähintään suorittanut ennen harjoitteluun lähtöään.

Työkirja on keskeinen osa harjoittelua. Harjoittelun jälkeistä opetusta sekä opiskelijoiden tietojen ja taitojen syventämistä ajatellen on tärkeää, että kannustatte opiskelijaa täyttämään kirjan tehtäviä aktiivisesti läpi koko harjoittelujakson ja osallistutte kirjan tehtävien läpikäymiseen myös omalla panoksellanne. Työajasta tulee varata aikaa tehtävien tekoon. Kirjan täyttämiseen voi esimerkiksi varata työvuorolistaan erikseen aikaa, jolloin tehtäviin voi syventyä rauhassa ja oppiminen on tehokasta.

Vastuuhenkilöt

Farmasian tiedekunnassa harjoittelusta vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen. Käytännön järjestelyistä huolehtii projektisuunnittelija Heidi Mikkola, joka toimii myös yhteyshenkilönä opetusapteekin ja koulutusyksikön välillä. Olkaa yhteydessä harjoittelusta vastaavaan projektisuunnittelijaan kaikissa epäselvissä tilanteissa. Opetusapteekissa harjoittelun vastuuhenkilö on apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori. Vastuuhenkilön on tärkeää keskustella oppilaan kanssa siitä, miten ohjaus on opetusapteekissa järjestetty, mikä on oppilaan rooli ja hänen tehtävänsä harjoittelun aikana. Ohjauksen kannalta keskeistä on, että koko apteekin henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista ja osallistuu aktiivisesti oppilaan ohjaamiseen (perehdytys- ja ohjausvastuun jakaminen apteekin henkilökunnan kesken).

Harjoittelun tulee olla päätoimista ja yhtäjaksoista. Poikkeustapauksissa harjoittelun voi suorittaa yhdessä osassa tai osissa, jotka eivät ole yhtä kuukautta lyhyempiä. Opiskelijan tulee sopia kaikista poikkeuksista etukäteen apteekkiharjoittelusta vastaavan yliopisto-opettajan kanssa.

Lisätietoja

Tutustukaa apteekkiharjoitteluun liittyviin tarkempiin ohjeisiin farmasian tiedekunnan apteekkiharjoittelun sivuilta. Harjoittelusta vastaavan koordinaattorin yhteystiedot löytyvät samoilta sivuilta.

Antoisaa harjoittelua!

 

Yhteystiedot:

Farmasian tiedekunta  / Heidi Mikkola
PL 56 (Viikinkaari 9C), 00014 Helsingin yliopisto 
p. 02941 58752
apteekkiharjoittelu@helsinki.fi