Harjoittelutiedote opetusapteekeille (2. harjoittelu)

Harjoittelun merkitys

Harjoittelu on suurin yksittäinen opintojakso farmaseutin tutkinnossa (15+15 opintopistettä). Sen merkitys on hyvin suuri farmasian opiskelijoille. Opetusapteekit tekevät erittäin arvokasta työtä perehdyttämällä opiskelijoita käytännön tehtäviin apteekissa. Harjoittelussa olevalle oppilaalle on erityisen tärkeää, että hän saa ohjausta, tukea sekä palautetta koko harjoittelujakson ajan ja että oppilasta vastavuoroisesti rohkaistaan vuorovaikutukseen apteekin henkilökunnan kanssa.

Harjoittelun tavoitteena on ohjata opiskelijoita soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Apteekkiharjoittelun aikana opiskelijan on tarkoitus oppia myös sellaisia käytännön valmiuksia, joita on mielekästä ja tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa työympäristössä. Apteekkiharjoittelun aikana opiskelijan on harjoiteltava kaikkia niitä farmaseuttisia taitoja, joita hän tutkinnon suoritettuaan tulee apteekkityössä tarvitsemaan. Tarkoituksena on, että harjoittelija perehdytetään käytännön työhön opetusapteekin ominaispiirteet huomioiden.

Tavoitteet

Harjoittelu on jaettu tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan kahteen 3 kk:n jaksoon. Toisen harjoittelujakson tavoitteena on syventää ensimmäisellä harjoittelujaksolla opittuja taitoja, mm.:

 • tukea ammatillisen osaamisen ja työelämätaitojen kehittymistä erityisesti vaativammissa farmaseuttisissa tehtävissä
 • vahvistaa käsitystä omasta tehtävistä ja vastuista osana terveydenhuoltoa ja potilaan hoitopolkua
 • syventää opiskelijan tietämystä apteekin taloudesta, toiminnoista, töiden organisoinnista ja johtamisesta  
 • lisätä kykyä hahmottaa apteekin toiminnan kokonaisuuksia

Toisella harjoittelujaksolla painotetaan erityisesti asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontataitojen kehittämistä, sairauksien hoitoperiaatteiden soveltamista käytäntöön, interaktioiden ymmärtämistä osana lääkeneuvontaa, hoidon seurannan harjoittelemista, moniammatillisten yhteistyötaitojen oppimista sekä perehtymistä apteekin toimintaperiaatteisiin ja johtamiskäytäntöihin. Opiskelija tulee perehdyttää toisen harjoittelujakson aikana vähintään seuraaviin asioihin:

1. Tavoitteiden asettaminen ja oppimisen arviointi

 • henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen, HOPS
 • oppimissuunnitelman toteutumisen arviointi
 • valmiudet ja niiden kehittyminen
 • oppimisen arviointi
 • tavoitteet tulevaisuudelle

2. Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito

 • lääkeneuvonnan tietopohjan kerryttäminen
 • lääkehoidon riskien arviointi
 • keskeiset riskilääkkeet ja lääkkeiden käytön riskiryhmät
 • lääkehoidon periaatteiden soveltaminen lääkeneuvontaan
 • hoito-suositukset, hoidon seurannan periaatteet ja niiden soveltaminen
 • hoitoon sitoutumisen tukeminen, omahoito ja hoidon seuranta
 • ammattieettisesti haastavat tilanteet ja niiden ratkaisu
 • moniammatillinen työskentely
 • lääkehoidon tarkistus, arviointi ja kokonaisarviointi
 • ammatillisten palvelujen tuottamisen ja toteutuksen periaatteet

3. Apteekin talous ja johtaminen

 • logistiikka ja tietojärjestelmät
 • laskutus ja raportointi
 • henkilöstöhallinto, koulutus ja osaamisen johtaminen
 • strategiatyöhön ja liiketoimintaan liittyvät periaatteet 
 • apteekin hoitoon ja johtamiseen liittyvät asiat
 • sidosryhmäyhteistyö ja moniammatillinen yhteistyö
 • apteekin laatutyö myös lääkitysturvallisuus

Suunnitelmallisuus

Tiedekunta edellyttää, että kaikille harjoittelijoille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). Suunnitelma voi pohjautua apteekin perehdytyssuunnitelmaan, mutta siinä tulee huomioida jokaisen harjoittelijan aikaisempi osaaminen ja kokemus sekä henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Myös opiskelijan ammatillinen suuntautuminen (farmaseutti- vai proviisoriopiskelija) sekä tulevaisuuden urasuunnitelmat on tärkeää ottaa huomioon. Näin varmistetaan mielekäs harjoittelu ja tarkoituksenmukainen ajankäyttö harjoittelun ajaksi. HOPS palautetaan tiedekuntaan kuukauden kuluessa harjoittelun alkamisesta (ohjeet Työ opiksi -kirjassa). Lisäksi on erittäin tärkeää, että oppilas saa säännöllisesti palautetta oppimisestaan ja palautteen antamiseen varataan aikaa.

Työkirja

Opiskelijalla on harjoitteluun saapuessaan mukanaan toiselle harjoittelujaksolle tarkoitettu Työ opiksi -kirja. Työkirja löytyy farmasian tiedekunnan apteekkiharjoittelun internet-sivuilta. On tärkeää, että apteekin vastuuhenkilöt tutustuvat kirjaan ennen harjoittelijan saapumista apteekkiin. Työkirjassa on kerrottu eri harjoittelujaksoille asetetut tavoitteet sekä muita ohjeita ja neuvoja harjoittelun toteuttamisen tueksi. Kirjassa on lisäksi erilaisia harjoittelun tavoitteiden saavuttamista tukevia sekä henkilökunnan avustuksella toteutettavia tehtäviä.

Työkirja on keskeinen osa harjoittelua. Harjoittelun jälkeistä opetusta sekä opiskelijoiden tietojen ja taitojen syventämistä ajatellen on tärkeää, että kannustatte opiskelijaa tekemään kirjan tehtäviä aktiivisesti läpi koko harjoittelujakson ja osallistutte tehtävien läpikäymiseen yhdessä harjoittelijan kanssa. Työajasta tulee varata aikaa tehtävien tekoon. Oppimistehtäviin voi varata työvuorolistaan erikseen aikaa (esim. 1-2 tuntia viikossa), jolloin tehtäviin voi syventyä rauhassa ja oppiminen on tehokasta. 

Vastuuhenkilöt

Farmasian tiedekunnassa harjoittelusta vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen. Käytännön järjestelyistä huolehtii projektisuunnittelija Heidi Mikkola, joka toimii myös yhteyshenkilönä opetusapteekin ja koulutusyksikön välillä. Olkaa yhteydessä harjoittelusta vastaavaan projektisuunnittelijaan kaikissa epäselvissä tilanteissa.

Opetusapteekissa harjoittelun vastuuhenkilö on apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori. Vastuuhenkilön on tärkeää keskustella oppilaan kanssa siitä, miten ohjaus on opetusapteekissa järjestetty, mitkä ovat oppilaan tehtävät ja vastuut harjoittelun aikana. Ohjauksen kannalta keskeistä on, että koko apteekin henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista ja osallistuu aktiivisesti oppilaan ohjaamiseen (perehdytys- ja ohjausvastuun jakaminen apteekin henkilökunnan kesken).

Harjoittelun tulee olla päätoimista ja yhtäjaksoista. Poikkeustapauksissa harjoittelun voi suorittaa osissa, jotka eivät ole yhtä kuukautta lyhempiä. Opiskelijan tulee sopia kaikista poikkeuksista etukäteen harjoittelusta vastaavan yliopisto-opettajan kanssa.

Lisätietoja

Tutustukaa apteekkiharjoitteluun liittyviin tarkempiin ohjeisiin farmasian tiedekunnan apteekkiharjoittelun sivuilla. Harjoittelusta vastaavan projektisuunnittelijan yhteystiedot löytyvät samoilta sivuilta.

 

Antoisaa harjoittelua!

Yhteystiedot

Farmasian tiedekunta  / Heidi Mikkola
PL 56 (Viikinkaari 9C), 00014 Helsingin yliopisto 
p. 02941 58752
apteekkiharjoittelu@helsinki.fi