Hakemuksen liitteet 1000+ varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen haettaessa

Hakuvaiheessa voit toimittaa todistuksistasi ns. tavalliset jäljennökset, eli voit skannata todistuksesi, ottaa niistä riittävän tarkan valokuvan tai tavallisen valokopion. Toimita jäljennökset hakuvaiheessa Opintopolkuun hakulomakkeelle viimeistään 7.4.2021 ennen klo 15.00 (UTC+3).

Jos todistuksesi koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta, sinun tulee toimittaa kopiot sen kaikista sivuista. Todistuksessa tulee näkyä todistuksen myöntäneen tahon virallinen leima sekä sen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike.

Skanni, valokuva tai jäljennös tulee ottaa alkuperäisestä todistuksesta (ei sen kopiosta). Älä kuitenkaan toimita yliopistolle alkuperäisiä tutkintotodistuksia, sillä liitteitä ei palauteta hakijoille.

Jos todistuksesi on jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa todistuksestasi myös virallinen käännös. Jos nimesi tai henkilötunnuksesi on muuttunut todistuksen myöntämisen jälkeen eikä todistuksessa ole muita yhdistäviä henkilötietoja, toimita myös todistus nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta.

Hakemuksesi liitteeksi sinun tulee toimittaa seuraavat asiakirjat

  • Todistus hakukelpoisuuden tuottavasta tutkinnosta tai kelpoisuudesta
  • Todistus kasvatustieteen, kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopintokokonaisuudesta (25 op)
  • Todistus työkokemuksesta
  • Todistus muista yliopisto-opinnoista
  • Tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta
  • Tarvittaessa viralliset käännökset, elleivät alkuperäiset koulutusasiakirjat ole suomen, ruotsin- tai englanninkielisiä
  • Tarvittaessa todistus nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta  

Mikäli sinulla on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus, toimita tutkintotodistuksen lisäksi todistukset myös mahdollisista lisäopinnoista, jotka antavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.

Mikäli haet koulutukseen ulkomaisella tutkinnolla ja sinulla on Opetushallituksen myöntämä rinnastuspäätös ulkomaisen tutkintosi tasosta, voit lähettää kopion myös siitä.

To­dis­tus ni­men tai hen­ki­lö­tun­nuk­sen muu­tok­ses­ta

Jos todistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista:

  • elossaolotodistus (ent. virkatodistus) tai ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi
  • vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja tai muu todiste.

Otteen väestötietojärjestelmästä saat Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikasta (ent. maistraatti). Elossaolotodistuksen voi toimittaa meille sähköisenä.

Hakuvaiheessa vaaditut liitteet täytyy toimittaa ennen 7.4.2021 klo 15.00 (UTC+3), jolloin liitteiden toimittamisen aika päättyy.

Kuitenkin todistus hakukelpoisuusvaatimuksissa mainitusta kasvatustieteen, kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopintokokonaisuudesta (25 op) on mahdollista toimittaa 3.5.2021 klo 15.00 (UTC+3) mennessä, jos opintokokonaisuus valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Tällöin jäljennös mainitun perusopintokokonaisuuden todistuksesta toimitetaan sähköpostitse Helsingin yliopiston hakijapalveluihin osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi

Jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa vaadittavat hakemusliitteesi virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä ennen 16.7.2021 klo 15.00 (UTC+3).

Hakuvaiheessa voit toimittaa todistuksistasi tavalliset jäljennökset, eli voit skannata todistuksesi, ottaa niistä riittävän tarkan valokuvan tai tavallisen valokopion. Toimita vaaditut liitteet lisäämällä ne suoraan Opintopolkuun hakulomakkeen liitteeksi 7.4.2021 klo 15.00 (UTC+3) mennessä. Tämä on ensisijainen liitteiden toimitustapa.

Mikäli et pysty toimittamaan liitteitäsi Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi, voit toimittaa liitteesi sähköpostilla tai paperisena. Voit toimittaa liitteesi joko tavallisena tai luottamuksellisena sähköpostiviestinä osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille. Paperisten liitteiden toimitusohjeet löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta. Mikäli toimitat liitteitä paperilla, kirjoitathan kirjekuoren päälle ”1000+ liitteet”.

Sinut hyväksytään ehdollisesti, jos toimitit hakuvaiheessa liitteesi tavallisina jäljennöksinä (skannattuna, valokuvana tai tavallisena valokopiona). Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottovaiheessa (16.7.2021 klo 15.00 mennessä) liitteesi meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Lue tarkempia ohjeita ehdollisesti hyväksytyille (päivitetään viimeistään 18.5.2021).

Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sinulta vaadituista asiakirjoista opiskelupaikan vastaanottoaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tulee yleensä toimittaa postitse, paperisena. Voit myös tulla näyttämään alkuperäiset todistukset hyväksymisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti.

Huomioithan, että mikäli tulet valituksi ja sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja hyväksymisen yhteydessä, on tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen ja opintojen osalta noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia. Jos haet varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen ulkomaisella korkeakoulututkinnolla, tarkista maakohtaiset erityisvaatimukset tältä sivulta. Toisen asteen tutkintoja koskevat maakohtaiset erityisvaatimukset löytyvät erilliseltä sivulta. Maakohtaisia erityisvaatimuksia tulee aina noudattaa ensisijaisesti. Sinun voi olla mahdollista käyttää myös sähköisiä varmennuspalveluita asiakirjojen virallisesti oikeaksi todentamiseen.