Tohtorikoulutus

Oikeustieteellisiin jatkotutkintoihin johtavia koulutusohjelmia ovat tieteellinen tohtorin koulutusohjelma sekä ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon koulutusohjelma.

Oikeustieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tapahtuu oikeustieteen tohtoriohjelmassa, joka  kuuluu Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun.

Tohtoriohjelma tarjoaa korkealaatuisen koulutusohjelman ja erinomaisen ympäristön tohtorikoulutukseen oikeustieteen ja oikeuden tutkimuksen eri aloilla. Oikeustieteen tohtoriohjelman tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen, sekä vaikuttaa tieteenalansa kehitykseen oman tutkimustyönsä kautta.

Jatkokoulutukseen otetun tohtoriopiskelijan tulee suorittaa jatkokoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Opiskelija voi suorittaa tieteellisen lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan tohtorikoulutukseen kuuluvista opinnoista. Kokopäivätoimisesti tohtorin tutkintoa suorittavien tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta. Osa-aikaisesti tohtorin tutkintoa suorittavien tutkinnon tavoiteaika on neljän vuoden kokopäivätoimista opiskelua vastaava aika.

Oikeustieteen tohtorin tutkinto on ensisijainen jatkotutkinto tutkijanuralle aikoville ja muille tutkijankoulutusta tarvitseville. Tohtorin tutkintoa suorittava jatko-opiskelija voi halutessaan suorittaa tieteellisen lisensiaatin tutkinnon joko välitutkintona tai itsenäisenä tieteellisenä jatkotutkintona (jos aikanaan on saanut suoritusoikeuden vain tieteelliseen lisensiaatin tutkintoon).

Koulutusohjelma jakautuu kaikille pakolliseen yleiseen teoreettis-metodologiseen osaan, oppiainekohtaiseen erityiseen osaan sekä tutkijakoulun ja tohtoriohjelman tarjoamaan yleisten valmiustaitojen opetukseen.

Kahtena ensimmäisenä vuonna kehitetään teoreettis-metodologisia valmiuksia, perehdytään tutkimusteeman ja pääaineen kannalta relevanttiin tietoon, harjaannutetaan taitoaineita ja tutkimusetiikkaa. Verkottumista, yhteistä tekemistä ja kiinnittymistä relevantteihin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimusympäristöihin painotetaan. Kolmantena ja neljäntenä vuonna pääpaino on omassa väitöskirjatutkimuksessa. Tänä aikana osallistutaan tarpeen mukaan myös koulutukseen.

Opintoneuvontaa antavat

  • opintojen suunnittelu ja opintojaksojen suorittaminen: hymy-doc@helsinki.fi
  • opinto-oikeusasiat, ohjaajien muutosasiat sekä neuvonta esitarkastusprosessin aloittamisesta väitöskirjan hyväksymiseen: tiedekunnan jatko-opinnoista vastaava koulutussuunnittelija, sähköposti oik-jatkokoulutus@helsinki.fi
  • opintosuoritusten kokonaisuuksien koonti ja tutkintotodistusasiat:  Porthanian opiskelijapalvelut. 

Tiedekunnan tasolla jatkokoulutuksen suunnittelusta, organisoinnista sekä tarpeellisesta ohjeistamisesta vastaavat osaltaan tiedekunnan tutkimustoimikunta sekä etenkin oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmä. Oikeustieteen tohtoriohjelman johtajana toimii N.N. Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani on professori Taina Pihlajarinne.