Jul­kai­sut

Tiedekunnalla on omaa laadukasta julkaisutoimintaa. Tiedekunnan omassa julkaisusarjassa julkaistaan niin vertaisarvioituja tieteellisiä tekstejä kuin korkeatasoisia oppikirjojakin. Tiedekunnalla on myös oma tutkimuspaperien sarja Social Science Research Network (SSRN) – sivustolla.

Tut­kit­tua tie­toa oi­keu­des­ta

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisusarja FORUM IURIS on perustettu 1999 ja sen tarkoituksena on toimia julkaisukanavana korkeatasoisille tieteellisille tutkimuksille. Sarjassa julkaistaan teoksia suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Kirjoittajat ovat tiedekunnan professoreita tai ansioituneita tutkijoita. He tarjoavat uusia näkökulmia juridisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin lähtökohtanaan alan viimeisin tutkimustieto. Kirjojen aiheet kattavat koko oikeudellisen kentän. Paitsi yliopistojen ja korkeakoulujen käyttöön, soveltuvat Forum Iuris -sarjan kirjat erinomaisesti julkishallinnon, tuomioistuinlaitoksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Sarjan toimittajana toimii 1.9.2020 alkaen tutkimuskoordinaattori Suvi Sankari ja toimitusneuvoston muodostavat tiedekunnan tutkimustoimikunnan jäsenet.

Forum Iuris -sarjan julkaisuja myy Unigrafian verkkokirjakauppa.

Forum Iuris -sarjan julkaisuihin liittyvissä muissa asioissa voit olla yhteydessä: suvi.sankari@helsinki.fi

Uni­ver­si­ty of Hel­sin­ki Facul­ty of Law Le­gal Stu­dies Re­search Pa­per Se­ries

Tiedekunnalla on oma tutkimuspaperien sarja Social Science Research Network (SSRN) –sivustolla. Se on Legal Studies Research Paper Series -osion alla ja on nimeltään University of Helsinki Faculty of Law Legal Studies Research Papers.

E-thesis-palvelu julkaisee Helsingin yliopiston opinnäytteitä, lähinnä väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia. Palvelu on vapaasti käytettävissä myös yliopiston ulkopuolelta verkkopalvelun kautta.

Kaikki väitöskirjat eivät ole saatavissa palvelussa täydessä muodossaan tekijänoikeudellisista syistä. Uusimmat pro gradu -tutkielmat löytyvät palvelusta kokonaan digitaalisina.

Ari Hirvosen kirjoittama Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan on johdatus oikeustieteen metodeihin eli tutkimusmenetelmiin. Se pyrkii vastaamaan siihen, mistä oikeustieteen metodeissa on kyse. Mitä tutkimusmenetelmiä oikeustieteilijät käyttävät tulkitessaan lainsäädäntöä, analysoidessaan oikeutta historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä tai arvioidessaan oikeuden oikeudenmukaisuutta? Mitä oikeustieteilijä tekee kirjoittaessaan tutkielmaa, väitöskirjaa, oikeustapauskommentaaria tai vaikkapa tieteellistä artikkelia?