Hae dosentiksi

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Tiedekuntaneuvosto arvioi, täyttääkö hakija dosentin arvon myöntämisen edellytykset. Ennen arviointia tiedekuntaneuvosto hankkii lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta ja lisäksi opetustaitotoimikunta arvioi hakijan opetustaidon. Yliopiston kansleri päättää arvon myöntämisestä. (Yliopistolaki 558/2009 §89; HY:n johtosääntö 52§)

Dosentti voi osallistua edustamansa tieteenalan opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa dosentuuria voi hakea kaksi kertaa vuodessa; syksyn hakuaika on 1.–30.9. ja kevään 1.–31.3.

Oikeustieteellisen tiedekunnan dosentit
Kanslerin dosenttiohje tiedekunnille (pdf)

Tieteellinen pätevyys

Dosentin arvo voidaan myöntää henkilölle, jolla on

 • tohtorin tutkinto
 • korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, joka laajuudeltaan vastaa vähintään kahta väitöskirjaa (sekä monografiat että tutkimusartikkelit huomioidaan)
 • perusteelliset tiedot omalta alaltaan
 • julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä
 • hyvä opetustaito.

Tiedekuntaneuvosto pyytää lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei se erityisestä syystä katso lausuntoa tarpeettomaksi.

Yliopiston portfolio-ohjeet

Hyvä opetustaito

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta arvioi dosentiksi hakevan opetustaidon kokonaisuutena. Arviointi perustuu hakuasiakirjoissa dokumentoitujen opetuksellisten ansioiden sekä opetusnäytteen arviointiin ja haastatteluun. Opetustaitotoimikunta arvioi opetustaidon ja -näytteen erikseen ilmoitettuina päivinä.

Kielitaito

Dosentin on hallittava se kieli, suomi tai ruotsi, jolla hän antaa opetusta. Lisäksi häneltä edellytetään suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. (Yliopistoasetus 770/2009)

Ulkomaalaiselle tai ei syntyperäiselle Suomen kansalaiselle voidaan myöntää erivapaus suomen ja ruotsin kielen taidon hallitsemisesta. (Yliopiston johtosääntö 52 §)

Hakuaika on syksyllä 1.–30.9. ja keväällä 1.–31.3. Hakuun tarvitaan vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija ilmaisee hakemansa dosentin arvon alan sekä yhteystietonsa, yliopistoportfolio / CV / ansioluettelo, julkaisuluettelo sekä arvioitavat julkaisut.

Hakijat lataavat hakemuksensa ja sähköisessä muodossa olevat julkaisunsa SAP HR -järjestelmään tiedekunnan verkkosivuilla olevan linkin kautta (ks. alla).

Hakuajan päättymisen jälkeen tiedekunnan tutkimustoimikunta arvioi alustavasti, täyttääkö hakija dosentin arvon myöntämisen edellytykset julkaisuluettelon ja ansioluettelon perusteella. Jos arvio on myönteinen, toimikunta tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen kahdesta asiantuntijasta. Tutkimustoimikunta ottaa kantaa myös dosentuurin alaan. Sekä asiantuntijoiden valinnassa että alan määrittelyssä toimikunta voi konsultoida alan professoreita. Hakijan opetuskokemukseen liittyen toimikunta voi konsultoida opetustaitotoimikunnan puheenjohtajaa.

Jos tutkimustoimikunnan arvio on kielteinen, hakija voi joko vetää hakemuksensa pois, tai pyytää tiedekuntaneuvostoa päättämään, lähetetäänkö hakemus prosessissa eteenpäin. Tiedekuntaneuvosto päättää asiantuntijoista ja haettavasta alasta tutkimustoimikunnan esityksestä.

Opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta. Tiedekuntaneuvosto päättää tieteellisten asiantuntijoiden ja opetustaitotoimikunnan lausuntojen perusteella, esittääkö se kanslerille dosentuurin myöntämistä.

Mihin tieteellisen pätevyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota?

 • Tieteellinen, erityisesti vertaisarvioitu tuotanto haettavan alan kannalta. Edellytetään vähintään kahden väitöskirjan verran korkeatasoista tutkimusta (sekä monografiat että tutkimusartikkelit otetaan huomioon).
 • Kehittymisen itsenäisenä tutkijana osoittaa erityisesti väitöksen jälkeen tehty vertaisarvioitu tutkimus. Hakijalta edellytetään myös uusia avauksia väitöskirjan aihepiirin ulkopuolelle.
 • Opetustaidon arvioinnissa käytetään tiedekunnan yhteisiä opetustaidon arvioinnin kriteereitä.

Dosentin arvoa haetaan yliopiston rekrytointijärjestelmässä ”Hae arvoa” -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat kirjautuvat SapHR portaaliin Flammassa. Kirjautumisen jälkeen oikea hakuilmoitus haetaan järjestelmästä viitekoodilla. Ilman oikeaa viitekoodia hakemus ei kohdistu oikeaan prosessiin. Hakemuksen voi jättää järjestelmään vain hakuaikana.

Hakemuksen liitteet

Hakemus sekä liitteet jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään. Hakemukseen tulee liittää seuraavat pakolliset liitteet:

 1. Vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija ilmaisee hakemansa dosentin arvon alan sekä yhteystietonsa.
 2. Yliopistoportfolio, CV tai ansioluettelo, josta käy ilmi myös hakijan yliopistotasoinen opetuskokemus.
 3. Julkaisuluettelo, joka on laadittu noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelua. Hakijaa pyydetään erittelemään julkaisuluettelonsa alussa, (a) mitkä julkaisuista ovat päällekkäisiä ja missä määrin väitöskirjan sisällön kanssa ja (b) mitkä julkaisut ovat uusia avauksia teemoista, jotka osoittavat väitöskirjan jälkeen laajentunutta asiantuntemusta ja kehittymistä tutkijana. Jos hakijalla on yhteisjulkaisuja, häntä pyydetään liittämään mukaan selvitys osuudestaan niissä.
 4. Tarvittava määrä julkaisuja. Julkaisut tulee tallentaa sähköiseen rekrytointijärjestelmään. Jokaisen tiedoston nimen alkuun on lisättävä kirjainyhdistelmä DOS sekä numero julkaisuluettelon mukaisesti. Jos julkaisua ei ole saatavilla sähköisessä muodossa eikä sen skannaaminen sähköiseen muotoon onnistu, tulee julkaisu toimittaa kahtena kappaleena tiedekuntaan.
 5. Ulkomaalaisen hakijan tulee liittää hakemukseensa kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös passista. Yliopistoportfolioon liitettävästä tutkintotodistusjäljennöksestä tulee toimittaa englanninkielinen käännös, mikäli todistus on annettu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Dosentin arvoa haetaan yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä (SAP HR/eRekry).

Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR –henkilöstöjärjestelmän kautta. SAP HR:ssä valitse: Ura ja työ - Hakemus viitekoodin kautta - viitekoodi HY20351.

Ulkoiset hakijat jättävät hakemuksensa Helsingin yliopiston eRekry-portaalin kautta. eRekryssä valitse: Avoimet työpaikat – Hakemus viitekoodin kautta  – viitekoodi HY20353.

Hakuasiakirjat toimitetaan SAP HR/eRekry -järjestelmän kautta liitteinä. SAP HR:n/eRekryn hakijaprofiilia ei tarvitse muilta osin täyttää. Ilman oikeaa viitekoodia hakemus ei kohdistu oikeaan prosessiin. Hakemuksen voi jättää vain hakuaikana.

Dosentuurin saanut voi myös osaamisellaan tukea yliopistotyötä ja toimia aktiivisemmin tiedekunnan jäsenenä solmimalla dosenttisopimuksen. Tätä varten sovitaan ensin dekaanin kanssa yhteistyön muodoista ja sopimusajasta, sitten käytännön järjestelyt hoidetaan yliopistopalvelujen kanssa. Dosentti saa tällöin yliopiston käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoitteen ja pääsyn tietojärjestelmiin ja kirjastotietokantoihin, sekä riippuen työn luonteesta voi saada työpisteen lähellä työtovereita ja työvälineet tiedekunnan tiloista.