Opetus- ja tutkimustehtäviin hakeminen

Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentin arvoa haettaessa. Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena, jonka osa-alueet ovat pedagoginen koulutus ja opetusajattelu, opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen, opinnäytetöiden ohjauskokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetusansiot ja opetusnäyte. Arviointiasteikko on 5-portainen, jossa keskimmäinen taso on ”hyvä” (tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön §37). Opetustaidon arviointi perustuu Helsingin yliopiston johtosääntöön.

Arviointimatriisissa on kuvattu kunkin osa-alueen vaatimukset. Hakijaa pyydetään hakuprosessin edetessä täyttämään e-lomake, johon opetusansiot kuvataan osa-alueittain.

Ohje opetusnäytteen antajalle oikeustieteellisessä tiedekunnassa (pdf)

Aiemmat ohjeet:
Opetustaidon huomioiminen (pdf)
Opetustaidon arviointi oikeustieteellisessä tiedekunnassa (pdf)

Tiedekunnan tehtäviä hakevien julkaisuluettelo laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa artikkeli konferenssijulkaisussa
Artikkeliväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)
Kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Monografiaväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
Artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön
Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli, yleistajuinen kirjan tai muun kokoomateoksen osa, yleistajuinen monografia

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkisen taiteellisen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely, tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma

G Opinnäytteet
Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö, pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö, lisensiaatintyö, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset
Myönnetty patentti, keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat
Audiovisuaalinen aineisto, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto

Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.