Erilliset opinnot

Henkilö, joka ei ole Helsingin yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa opintoja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tällaisia opintoja kutsutaan erillisiksi opinnoiksi.

Vuonna 2021 erillisten opintojen haku alkaa 1.4.2021 ja päättyy 15.4.2021 klo 15.00. Mikäli olet kiinnostunut hakemisesta, tutustu alla oleviin ohjeisiin ja toimita hakemus tarvittavine liitteineen hakuajan puitteissa.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea:

 • 1.1.2016 alkaen henkilö, joka on saanut Opetushallitukselta ehdollisen päätöksen ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttäviin tehtäviin
  • hakijan on toimitettava hakemuksensa liitteeksi jäljennös Opetushallituksen antamasta ehdollisesta päätöksestä tutkintojen rinnastamisesta, tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta tai vastaavasta
 • korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi ja pätevöitymiseksi

  • hakemukseen liitettävä jäljennös tutkintotodistuksesta sekä selvitys erillisten opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta
 • ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyyden lisäämiseksi

  • hakijan on mainittava koulutustaustastaan ja nykyisestä työtehtävästään
  • hakemukseen liitettävä työnantajan todistus tai vastaava perusteltu selvitys opintojen liittymisestä ammattipätevyyden lisäämiseen
 • avoimen yliopiston opiskelija, jos haettuja opintoja ei ole tarjolla avoimessa yliopistossa hakuaikaa seuraavana lukukautena

  • hakijalla on oltava vähintään 30 op oikeustieteen opintoja suoritettuna Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa hakuajan päättymiseen mennessä
  • hakemukseen lisättävä selvitys opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta
  • ON- tai OTM-tutkintojen tutkintorakenteeseen kuuluvia kieliopintoja, digitaitoja ja johdatus oikeustieteeseen -opintojaksoa ei lueta mukaan vaadittuihin 30 opintopisteeseen
  • muissa yliopistoissa suoritettuja oikeustieteen opintoja ei huomioida hakemuksessa.

Erillisten opintojen oikeutta hakeva ei saa olla kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana Helsingin yliopistossa erillisten opintojen hakuajan päättyessä.

Erillisten opintojen oikeus myönnetään oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmien voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisiin opintoihin. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää enintään neljään opintojaksoon.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan yksittäisiä opintojaksoja oikeustieteellisessä, tutustu oikeustieteellisen tiedekunnan opetustarjontaan WebOodissa tai Kurssisivuilla.

OPH:n päätöksen mukaisten opintojaksojen vastaavuudet oikeusnotaarin tutkintorakenteessa (pdf)

Tarkat tiedot opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista löytyvät WebOodista. Valitse ”opinto-oppaat” opintotarjonnan välilehdeltä. Valitse sen jälkeen "Oikeustieteellinen tiedekunta" ja oikea koulutusohjelma (oikeusnotaari tai oikeustieteen maisteri). Valittuasi koulutusohjelman pääset näkemään tutkintorakenteen välilehdeltä "Tutkintorakenteet". Huom. WebOodin opinto-oppaita voi selata ilman sisäänkirjautumista!

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä tiedekunnan koulutusohjelmiin kuuluviin yleis-, kieli- ja perusopintoihin eikä käytännön taitojen opintoihin. Suoritusoikeutta ei myönnetä syventäviin opintoihin tai oikeustapauskilpailuihin.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä sellaisiin opintojaksoihin, joita on hakuaikaa seuraavana lukukautena tarjolla avoimessa yliopistossa. Mikäli opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa vain suomeksi, voidaan suomea taitamattomalle hakijalle myöntää oikeus suorittaa opintojakso ruotsiksi.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myöskään myönnetä opiskelijalle, jonka kotiyliopistossa on tarjolla vastaavia opintoja.

Opintojen suorittaminen saattaa edellyttää esitietoja tai -taitoja. Mahdollisten esitietojen/-taitojen riittävyyttä arvioidaan hakijan aikaisempien opintojen perusteella. Opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset on määritelty koulutusohjelmien/opintosuuntien opetusohjelmassa (edeltävät opinnot). Perusopintojen suorittaminen ei lähtökohtaisesti edellytä edeltäviä opintoja.

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää yksittäiseen opintojaksoon, jos sen suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja tai hakija on suorittanut vaaditut opinnot tai hän voi osoittaa saavansa vaaditut opinnot valmiiksi viimeistään 15.4.2021 tai hän hakee samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot.

Oikeustieteellisen tiedekunnan perus- ja aineopintojen suorituskieli on lähtökohtaisesti suomi tai ruotsi.

Hakijan tulee osoittaa osaavansa jompaakumpaa näistä kielistä. Tyypillistä on, että suoritettuna on korkeakoulututkinto suomeksi tai ruotsiksi, jolloin vaaditun kielen osaamisen voi osoittaa tutkintotodistuksella.

Jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi tai ruotsiksi, tutustu rehtorin päätökseen HY/337/00.00.06.00/2019 . Sen liitteessä 2 (pdf)  määritellään millä tavoin voi osoittaa suomen ja ruotsin kielen  kielitaidon. Kielitaidon voi osoittaa vain kyseisissä liitteissä mainituilla tavoilla. Mikäli hakija osoittaa kielitaitonsa erillisellä kielitaitotodistuksella, tulee todistus toimittaa Porthanian opiskelijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä (15.4.2021).

Mikäli jonkin opintojakson opetus järjestetään vain englanninkielisenä, voi hakija osoittaa tarvittavan kielitaidon englannin kielessä.

Opetus- ja opiskelijapalveluiden kehitysjohtaja vahvistaa hakuajat vuosittain. Vuonna 2021 hakuaika alkaa 1.4.2021 ja päättyy 15.4.2021 klo 15.00.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritusoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella:

Ole hyvä ja kirjaa hakemukseen ne opintojaksot, joihin haet suoritusoikeutta. Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköisen hakemuslomakkeen liitteenä pdf-muodossa. Katso tarvittavat liitteet kohdasta ”Hakukelpoisuus”.

Hakija voi liittää hakemukseen myös muita asiakirjoja, joiden katsoo puoltavan hakemustaan. Opinto-oikeushakemuksen muuttaminen hakuajan jälkeen ei ole mahdollista. Hakemus ei saa sisältää ehdollisuutta. Hakijan on toimitettava luotettava kirjallinen selvitys seikoista, joihin hän hakemuksessaan vetoaa.

Lisäaikaa hakevien tai aiemmin erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneiden hakijoiden tulee liittää hakemukseen aiempaa erillisten opintojen suoritusoikeuttaan koskeva dekaanin päätös/päätökset.

Erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisestä päättää tiedekunta koulutusohjelmaa, oppiainetta tai tarvittaessa opintojakson vastuuhenkilöä kuultuaan.

Yleiset hakuehdot täyttävät hakemukset lähetetään lausuntoa varten koulutusohjelmaan tai opintosuuntaan. Koulutusohjelma tai opintosuunta tarkistaa, onko hakijalla riittävät esitiedot tullakseen hyväksytyksi.

Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja hakijan esittämät perustelut ja esitiedot ja -taidot, mukaan lukien edeltävät opinnot.

Koulutusohjelman tai opintosuunnan opetusresurssit vaikuttavat siihen, voidaanko kaikki hyväksyttävissä olevat hakijat hyväksyä. Tilanteessa, jossa kaikkia hyväksyttävissä olevia hakijoita ei voida opetusresurssien vuoksi hyväksyä, koulutusohjelma tai opintosuunta tarkastelee kokonaisuus- tai opintojaksokohtaisesti, monenko hakijan hyväksymistä puolletaan.

Suoritusoikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan alkaen hakuaikaa seuraavasta lukukaudesta. Suoritusoikeus merkitään opiskelijarekisteriin sen voimassaoloajaksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneen on opinto-oikeuden kirjaamisen jälkeen ilmoittauduttava opintojaksolle ilmoittautumisaikojen puitteissa.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voidaan pidentää yhdellä vuodella, mikäli siihen esitetään painavia syitä. Lisäaikaa haetaan erillisten opintojen suoritusoikeuden päättymistä edeltävänä hakuaikana. Lisäajan päätyttyä voi hakea uutta erillisten opintojen suoritusoikeutta. Uusi suoritusoikeus on maksullinen.

Hakijalle voidaan myöntää myös vain osa hänen hakemistaan opinnoista.

Oikeus voidaan myöntää ehdollisena. Edellytyksenä voi olla esimerkiksi maksukuitin toimittaminen tai edeltävien opintojen suorittamisen osoittaminen.

Henkilöille, jotka hakevat erillisten opintojen suoritusoikeutta täydentävien opintojen suorittamiseksi tutkintojen rinnastamispäätöksen perusteella, voidaan myöntää suoritusoikeus Opetushallituksen ehdollisen päätöksen perusteella. Suoritusoikeuksia voidaan myöntää yli neljään opintojaksoon.

Mikäli erillisten opintojen suoritusoikeus on myönnetty opintojaksolle, jonka osallistujamäärä on rajattu, ja ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille mahtuu, on tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoilla etusija kurssille osallistumisessa.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse heti kun se on tehty. Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuajan päätyttyä, ilmoita siitä Porthanian opiskelijapalveluihin.

Erillisiä opintoja suorittajalla on oikeus vain niihin opintoihin, jotka on myönnetty. Erillisten opintojen suorittaja ei ole Helsingin yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, eikä hänellä ole oikeutta suorittaa tutkintoa.

Erillisten opintojen oikeuden saaminen tiettyyn opintojaksoon (tai kokonaisuuteen) ei takaa, että siitä järjestetään kurssimuotoista opetusta oikeuden voimassaoloaikana.

Erillisten opintojen suoritusoikeus on maksullinen. Rehtorin päätöksen mukaisesti erillisten opintojen maksu on 15 €/opintopiste. Erillisten opintojen suoritusoikeuksien maksuja ei palauteta, vaikka opintojakso jäisi suorittamatta.

Lisätietoja erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Porthanian opiskelijapalveluissa: porthania-student(at)helsinki.fi.

Erillisten opintojen oikeuksia aikaisempina vuosina hakeneiden ja saaneiden määristä ei ole laadittu tilastoja.