Ohjeet väitöskirjan tarkastamiseen

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle esitarkastajat. Esitarkastajien lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto myöntää painatus- ja väittelyluvan, eli määrää väitöskirjalle vastaväittäjän, kustoksen ja arvosanalautakunnan.

Väitöskirjan tarkastaminen on tärkeä osa tieteen sisäistä laadunvarmistusta. On tärkeää, että sekä esitarkastajat että vastaväittäjä ovat puolueettomia oman alansa asiantuntijoita.

Tästä löytyvät kaikki väitöskirjan tarkastukseen liittyvät ohjeet esitarkastajille ja vastaväittäjälle. Väittelijän ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa.

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikir­joituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai se on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan tulee täyttää yhdenvertaiset tieteelliset kriteerit ja sen tulee:
a)      sisältää uutta tieteellistä tietoa,
b)      osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua,
c)       osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta,
d)      osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä,
e)      olla tieteellisesti vakuuttava,
f)       sisältää perusteltuja tuloksia ja
g)      olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Väitöskirjan alussa on lyhyt 1 - 2 sivun tiivistelmä (abstract), joka on selvitys väitöskirjasta ja sen tärkeimmistä tuloksista. Tiivistelmän tulee sisältää tavoitteet tai tutkimuskysymykset, keskeisimmät menetelmät, tulokset sekä niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset.

Artikkeliväitöskirja

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa artikkeliväitöskirja koostuu useista (tyypillisesti 3-5) samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä tieteellisistä julkaisuista sekä niihin liittyvästä väittelijän itse laatimasta yhteenvedosta.

Artikkeliväitöskirjan yhteenvedossa esitetään tutkimuksen tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät ja aineistot, tutkimustulokset sekä pohdinta ja johtopäätökset. Yhteenvedon tulee muodostaa itsenäinen ja tasapainoinen kokonaisuus, joka on laadittu sekä väitöskirjaan sisältyvien julkaisujen että kirjallisuuden perusteella.

Väitöskirjaan voidaan sisällyttää julkaistujen tai julkaistaviksi hyväksyttyjen artikkeleiden lisäksi myös artikkeleita, joita ei ole vielä hyväksytty julkaistavaksi. Tällöin esitarkastajia tulee ohjeistaa kiinnittämään erityistä huomiota vielä julkaisemattomiin artikkeleihin. Vaadittavien artikkelien määrään vaikuttavat niiden:
a)      laajuus,
b)      tieteellinen merkittävyys ja laatu,
c)       julkaisufoorumi sekä
d)      tekijän oman työn osuus.

Artikkeleiden määrä voi vaihdella tieteenalojen väliä, mutta sitä määriteltäessä on otettava huomioon tohtorikoulutettavien tasapuolinen kohtelu ja tutkinnon tavoitteellinen neljän vuoden suoritusaika.

Artikkeleista vähintään yhden tulee olla julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi refereekäytäntöä noudattavassa kansainvälisessä tieteellisessä sarjassa ennen kuin väitöskirjalle voidaan määrätä esitarkastajat. Väittelijällä tulee olla kyseisen artikkelin  kirjoittamisessa sekä tieteellisten tulosten laatimisessa niin merkittävä ja selkeästi osoitettava rooli, että hän on siinä ensimmäisenä kirjoittajana.

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy tutkimusalaansa sekä saavuttaa valmiudet soveltaa tutkimusalansa menetelmiä itsenäisesti ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kokemus julkaisuprosessista kokonaisuudessaan on oleellista. Julkaisun hyväksyminen tieteelliseen sarjaan on myös osoitus tutkimuksen laadukkuudesta ja tieteellisestä merkityksestä. Väitöskirjatutkimuksen tulee olla kansainvälisesti korkeatasoista, joten on suositeltavaa, että kaikki osajulkaisut julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa.

Artikkeliväitöskirja voi sisältää julkaisuja, joissa on useampi kirjoittaja. Yhteisjulkaisuissa väitöskirjan tekijällä on oltava selkeästi määriteltävä itsenäinen osuus. Tätä varten väittelijä ja ohjaaja laativat vapaamuotoisen selvityksen väittelijän osuudesta kussakin yhteisjulkaisussa. Jos yhteisjulkaisua on käytetty myös toisessa väitöskirjassa, siitä tulee mainita
selvityksessä. On suositeltavaa, että väittelijä toimittaa omaa osuuttaan kuvaavan selvitysluonnoksen myös muille artikkelien kirjoittajille. Väittelijä toimittaa selvityksen tiedekuntaan jättäessään käsikirjoituksen esitarkastukseen. Selvitys voi sisältyä myös väitöskirjan yhteenvetoon tai artikkeliin.

Monografiaväitöskirja

Monografiaväitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu itsenäiseen tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon. Monografiaväitöskirjaksi ei voida hyväksyä aiemmin julkaistua teosta. Monografiaväitöskirjan tekijä voi kuitenkin julkaista jo ennen varsinaisen väitöskirjan valmistumista väitöskirjansa aihepiiristä artikkeleita, joihin hän voi viitata varsinaisessa väitöskirjassaan. Monografiaväitöskirja on pääsääntöisesti laajuudeltaan enintään 250 sivua.

Monografiaväitöskirjan ohjaajien tulee varmistaa väitöskirjan käsikirjoituksen laatu erityisen huolellisesti ennen esitarkastusta.

Muu kuin artikkeli- tai monografiaväitöskirja

Muun kuin artikkeli- tai monografiaväitöskirjan rakenteesta ja laajuudesta päättää tiedekuntaneuvosto tohtoriohjelman esityksestä. Tällöin ohjaajien tulee varmistaa väitöskirjan käsikirjoituksen laatu erityisen huolellisesti ennen esitarkastusta.

Tiedekuntaneuvosto nimeää väitöskirjalle kaksi vähintään dosentin pätevyyden tai vastaavat tieteelliset ansiot omaavaa esitarkastajaa. Vastuuprofessori tekee esityksen esitarkastajista sähköisellä lomakkeella. Lomake tulostetaan ja sen allekirjoittavat vastuuprofessori ja väittelijä.

Esitarkastajien valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota paitsi henkilöiden asiantuntemukseen myös riippumattomuuteen suhteessa käsiteltävään työhön. Väitöskirjan tarkastuksessa ja arvostelussa otetaan huomioon hallintolaissa 434/2003 esitetyt esteellisyysperiaatteet. Esitarkastajat valitaan väitöskirjan tekijän tiedekunnan ja tutkimusyksikön (esim. erillislaitos tai sektoritutkimuslaitos) ulkopuolelta ja heidän tulee olla pääsääntöisesti Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Mikäli esitarkastajaa ehdotetaan omasta organisaatiosta, vaaditaan vastuuprofessorilta erillinen kirjallinen perustelu. Tiedekunnan ulkopuolella työskenteleviä dosentteja ei pidetä esteellisenä tällä perusteella.

Esitarkastaja, vastaväittäjä tai arvosanalautakunnan jäsen ei saa olla väittelijään tai väitöskirjaan tai johonkuhun muuhun asianosaiseen sellaisessa suhteessa, joka voi asettaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi.

Esitarkastajana, vastaväittäjänä tai arvosanalautakunnan jäsenenä ei siten voi toimia esimerkiksi:

 • henkilö, joka on kanssakirjoittajana jossakin väitöskirjan osajulkaisussa,
 • henkilö, jolla on käynnissä olevaa tai väitöskirjaprojektin aikaista tutkimusyhteistyötä väittelijän kanssa,
 • henkilö, jolla on läheistä tutkimusyhteistyötä väitöskirjatyön ohjaajan kanssa väitöskirjan tarkastusta edeltäneen kolmen vuoden ajalta,
 • väittelijän lähisukulainen,
 • väittelijän tai ohjaajan lähiesimies tai -alainen tai
 • väitöskirjan seurantaryhmän jäsen

Väitöskirjan esitarkastajien tehtävänä on todeta käsikirjoituksen ansiot, esittää tekijälle korjauksia ja parannusehdotuksia, ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta ehdottaa tiedekunnalle perustellussa kirjallisessa lausunnossa joko väittelyluvan myöntämistä tai käsikirjoituksen hylkäämistä. Esitarkastajat voivat antaa yhteisen lausunnon.

Esitarkastajien tulee antaa yhdessä tai erikseen kirjallinen lausunto, jossa he joko

 • puoltavat väitösluvan myöntämistä käsikirjoitukselle nykyasussaan tai pienin, ohjaajan hyväksyttävissä olevin korjauksin, tai
 • toteavat käsikirjoituksen puutteet siinä määrin vakaviksi, ettei väittelylupaa voi puoltaa.

Esitarkastaja voi myös edellyttää, että käsikirjoitukseen tehdään korjauksia, jotka esitarkastaja hyväksyy ennen puoltavan lausunnon antamista. Esitarkastaja antaa tällöin lausuntonsa tiedekunnalle vasta hyväksytysti korjatusta käsikirjoituksesta. Väittelijän laatima selvitys tehdyistä korjauksista toimitetaan tiedoksi myös toiselle esitarkastajalle sekä liitetään esitarkastajien lausuntoihin väittelylupaa myönnettäessä. Esitarkastus saa tässä tapauksessa kestää kokonaisuudessaan enintään kuusi kuukautta. Esitarkastaja ei tällöinkään ole ohjaajaa vastaavassa asemassa.

Mikäli esitarkastajat eivät työssä havaittujen vakavien puutteellisuuksien tai virheiden vuoksi voi antaa myöntävää lausuntoa tai he ovat keskenään erimielisiä työn tasosta, esitarkastusmenettely raukeaa.

Jos jompikumpi tai molemmat esitarkastajat antavat kielteisen lausunnon, esitarkastus pääsääntöisesti raukeaa. Rauenneet esitarkastusprosessit saatetaan tiedekuntaneuvoston tiedoksi. Väitöstutkimuksen tekijä voi halutessaan antaa vastineen esitarkastuslausunnoista ja viedä asian tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi.

Rauennut tarkastus voidaan käynnistää uudelleen, kun käsikirjoitukseen on tehty tarvittavat korjaukset ja ohjaajat ja vastuuprofessori puoltavat tarkastuksen käynnistämistä uudelleen. Tiedekunta voi pyytää tehtävään samoja tai eri esitarkastajia harkintansa mukaan. Uusi tarkastuskierros etenee samalla tavalla kuin ensimmäinenkin ja korjattu käsikirjoitus tulee jättää tarkastukseen samoja ohjeita ja aikatauluja noudattaen

Tiedekuntaneuvosto päättää väittelyluvasta esitarkastajien lausuntojen perusteella. Siksi on erittäin tärkeää, että tarkastus tehdään huolella, ja että tekijää vaaditaan toteuttamaan tarpeelliset korjaukset sekä mahdolliset lisäykset ennen väittelylupaa koskevan lausunnon kirjoittamista. Jos väitöskirjan osaksi on esitetty käsikirjoitus, jota ei ole vielä hyväksytty julkaistavaksi, esitarkastajien tulee lausunnossaan kiinnittää sen tasoon erityistä huomiota. Esitarkastaja ei kuitenkaan ole työnohjaajan asemassa.

Esitarkastajien tultua nimetyksi Viikin jatko-opintopalveluiden koulutussuunnittelija ilmoittaa päätöksestä sähköpostitse esitarkastajille ja väittelijälle sekä lähettää väitöskirjan käsikirjoituksen ja tarkastusohjeet esitarkastajille. Esitarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa selvästi ehdotetaan väittelyluvan myöntämistä tai sen epäämistä.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa esitarkastuslausunnossa tulee yksilöidysti esittää arviot ainakin seuraavista kohdista:

 1. Tutkimusaihe ja kysymyksenasettelu - tutkimuksen teoreettinen tausta ja tutkimusalan tuntemus. Tutkimusaiheen originaalisuus ja tieteellinen merkitys. Tutkimusote, tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja niiden tarkoituksenmukaisuus. Tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimusongelman täsmentäminen. Tutkimuksen aihealueen kirjallisuuden tuntemus, käyttö ja kattavuus.
 2. Aineisto ja menetelmät - Aineiston ja menetelmien valinta. Aineiston soveltuminen tutkimusongelman tarkasteluun ja menetelmien tarkoituksenmukaisuus aineiston ja ongelmanratkaisun kannalta. Aineiston ja mittausten kuvaus riittävän tarkasti niin, että tutkimus voidaan näiltä osin toistaa. Aineiston analyysi sopivalla, tehokkaalla ja kysymyksenasettelua sekä tutkimusotetta vastaavalla menetelmällä.
 3. Tutkimustulokset ja niiden esittäminen - Selostus saavutetuista tuloksista ja niiden tieteellisestä merkityksestä. Tulosten esittäminen selkeästi ja tiiviisti ottamalla huomioon tarpeelliset varaukset.
 4. Tarkastelu ja johtopäätökset - Tulosten tarkastelun kurinalaisuus ja suhde muuhun alalla tehtyyn tutkimukseen. Johtopäätösten tieteellinen perustelu. Kriittinen ja monipuolinen, omia tuloksia ja aiempaa kirjallisuutta analysoiva osuus.’
 5. Tekijän itsenäisyys ja kypsyys - Jos kysymyksessä on osajulkaisutyö (ns. artikkeliväitöskirja), tulee kiinnittää huomiota siihen, muodostavatko osatutkimukset yhtenäisen kokonaisuuden, sekä siihen, että väittelijän itsenäinen osuus tutkimuksen suunnittelussa ja läpiviemisessä voidaan osoittaa. Kypsyydellä tarkoitetaan työn antamaa vaikutelmaa tekijän oppineisuudesta, kyvystä analysoida tieteellisiä ongelmia ja tutkimusotteen hallinnasta.
 6. Työn selkeys ja viimeistely - Työn jäsentely, otsikko ja väliotsikointi. Kielen täsmällisyys ja selkeys sekä luettavuus. Kuvien ja taulukoiden informatiivisuus, selkeys ja havainnollisuus.

Jos väitöskirjan osaksi on esitetty käsikirjoitus, jota ei ole vielä hyväksytty julkaistavaksi, esitarkastajien tulee lausunnossaan kiinnittää sen tasoon erityistä huomiota.

Lausunto ei saa olla varauksellinen vaan sen on oltava joko puoltava tai hylkäävä, esimerkiksi "Puollan väittelyluvan myöntämistä."

 

Myöntäessään väittelyluvan tiedekuntaneuvosto nimeää arvosanalautakunnan vastuuprofessorin esityksen perusteella. Esityksessä tulee olla väitöskirjatyön tekijän ilmoitus siitä, ettei hänellä ole huomautettavaa vastaväittäjän tai arvosanalautakunnan jäsenten valinnasta.

Arvosanalautakuntaan tulee kuulua vähintään kaksi arvosteluun osallistuvaa jäsentä: vastaväittäjä ja kustos sekä yksi tai kaksi tiedekunnan edustajaa. Kustos voi toimia tiedekunnan edustajana, mikäli hän ei ole työn ohjaaja. Tällöin arvosanalautakunnan muodostavat vastaväittäjä ja kustos. Tarvittaessa voidaan nimetä toinenkin tiedekunnan edustaja.

Tiedekunnan edustajan tulee olla Helsingin yliopiston professori, dosentti tai dosentin tasoinen Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökunnan jäsen. Tiedekunnan edustajan tulee tuntea Helsingin yliopiston väittelykäytännöt ja väitöskirjojen arvosteluperiaatteet. Kustos voi toimia tiedekunnan edustajana, mikäli hän ei ole työn ohjaaja.

Vastaväittäjä

Vastaväittäjän valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä henkilön asiantuntemukseen että riippumattomuuteen suhteessa käsiteltävään työhön. Vastaväittäjällä tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Vastaväittäjä tai vastaväittäjät valitaan väitöskirjan tekijän tiedekunnan ja tutkimusyksikön (esim. erillislaitos tai sektoritutkimuslaitos) ulkopuolelta ja heidän tulee pääsääntöisesti olla Helsingin yliopiston ulkopuolelta.  Mikäli vastaväittäjää ehdotetaan omasta organisaatiosta, vaaditaan vastuuprofessorilta erillinen kirjallinen perustelu. Tiedekunnan ulkopuolella työskenteleviä dosentteja ei pidetä esteellisenä tällä perusteella. Vastaväittäjää koskevat samat esteellisyysperiaatteet kuin esitarkastajia. Väitöskirjan esitarkastaja tai ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä.

Kustos

Kustokseksi nimetään tiedekunnan professori, professorin tehtävän hoitaja tai apulaisprofessori, joka on vakinaistamispolun tasolla 2 (Associate professor). Kustoksena voi toimia myös pääohjaaja, jolla on dosentin arvo ja työsuhde tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa. Kustos on aina arvosanalautakunnan jäsen, mutta mikäli hän on ohjaaja tai kanssakirjoittaja väitöskirjatyöhön kuuluvissa osajulkaisuissa, hän ei osallistu arvosanaehdotuksen tekemiseen. Tällöin tarvitaan ainakin yksi tiedekunnan edustaja arvosanalautakunnassa kustoksen ja vastaväittäjän lisäksi. Jos kustos ei ole työn ohjaaja, hän voi toimia tiedekunnan edustajana.

Esitys väitöskirjan arvosanalautakunnaksi e-lomakkeella.
Lomake tulostetaan ja sen allekirjoittavat vastuuprofessori ja väittelijä.

Arvosanalautakunta tekee tiedekuntaneuvostolle perustellun ehdotuksen väitöskirjan arvosanasta. Ehdotuksessa tulee huomioida työn tieteellinen arvo ja väittelijän kyky puolustaa työtään väitöstilaisuudessa. Tästä syystä kaikkien arvosanalautakunnan jäsenten on oltava läsnä väitöstilaisuudessa. Arvosanalautakunnan on otettava ehdotuksessa huomioon esitarkastajien lausunnot. Lausunto annetaan kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta.

Väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa. Tarkastamista varten tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yhden tai kaksi vastaväittäjää. Väittelijä toimittaa väitöskirjansa vastaväittäjälle riittävän ajoissa ennen väitöstilaisuutta, jotta vastaväittäjä voi perehtyä siihen.

Väitöstilaisuuden aluksi väittelijä esittelee työnsä. Esittelyn jälkeen väittelijä pyytää vastaväittäjää esittämään omat huomionsa ja kommenttinsa tutkimuksesta. Tämän jälkeen vastaväittäjä esittää seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa hän arvioi yleisluontoisesti väitöskirjan merkitystä tutkimusalalla. Lausunnon jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat ja tarkastus alkaa.

Varsinaisessa tarkastuksessa vastaväittäjä käy työn läpi alkaen nimestä edeten menetelmiin, lähteisiin ja johtopäätöksiin. Väittelijä vastaa vastaväittäjän esittämiin kysymyksiin ja puolustaa tutkimustaan. Kun vastaväittäjä on suorittanut tarkastuksen loppuun, hän ilmoittaa tarkastuksen päättyneen ja esittää loppulausuntonsa ja (yleensä) esittää väitöskirjaa tiedekunnalle hyväksyttäväksi. Loppulausuntoa varten sekä vastaväittäjä että väittelijä nousevat seisomaan.

Mikäli yleisö ei esitä huomautuksia tai kysymyksiä, kustos julistaa seisaalleen nousten väitöstilaisuuden päättyneeksi. Tilaisuus saa kokonaisuudessaan kestää enintään kuusi tuntia, mutta yleensä väitöstilaisuus kestää kokonaisuudessaan noin 2 tuntia.

Vastaväittäjän tulee toimittaa lausuntonsa kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta Viikin jatko-opintopalveluihin. Vastaväittäjän tulee lausunnossaan kiinnittää huomiota samoihin seikkoihin kuin esitarkastajien. Lisäksi hänen tulee arvioida väittelijän kyky puolustaa opinnäytettään väitöstilaisuudessa. Vastaväittäjän lausunnosta tulee selvästi käydä ilmi ehdottaako hän väitöskirjan hyväksymistä.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen, Helsingin yliopiston ohje

Kustos on tiedekunnan nimittämä väitöstilaisuuden valvoja. Kustos, vastaväittäjä ja väittelijä sopivat väitöstilaisuuden ajankohdasta, pukeutumisesta ja siitä, miten muodollinen tilaisuus on.

Väitöstilaisuus alkaa, kun osanottajat astuvat saliin. Väittelijä ensimmäisenä, hänen jälkeensä kustos ja viimeisenä vastaväittäjä.  Mikäli kustos ja vastaväittäjä ovat tohtoreita, he pitävät tohtorinhattua kädessään saliin astuessaan ja salista poistuessaan. Väitöstilaisuuden ajaksi hattu asetetaan pöydälle lyyra yleisöön päin käännettynä.

Kustos esittelee väittelijän ja vastaväittäjän ja avaa tilaisuuden. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, kustos voi päättää tauon pitämisestä. Väitöstilaisuus saa kestää korkeintaan kuusi tuntia. Kun väitöskirjan tarkastus on ohi, väittelijä pyytää läsnäolijoita esittämään mahdolliset huomautukset ja kysymykset. Kustoksen tehtävänä on valvoa, että väittelijä saa vastata kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

Tilaisuuden lopuksi kustos julistaa seisaalleen nousten väitöstilaisuuden päättyneeksi. Salista poistutaan samassa järjestyksessä kuin on tultu sisään: ensin väittelijä, sitten kustos ja viimeisenä vastaväittäjä. Tilaisuuden yleisö voi onnitella väittelijää sen jälkeen, kun väittelijä on salin ulkopuolella ehtinyt kiittää vastaväittäjää ja kustosta.

Väitöstilaisuuden kulku on kuvattu tarkemmin Helsingin yliopiston sivulla Tervetuloa väitöstilaisuuteen.

Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä siitä annettavasta arvosanasta vastaväittäjän ja arvosanalautakunnan lausuntojen perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty. Väitöskirjan arvosanan antamisessa on arvioitava tutkimusongelman ja tulosten tieteellistä merkittävyyttä, työn itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä sekä opillista kypsyyttä. Väitöskirjan tulee osoittaa opiskelijan kykyä itsenäisesti luoda uutta tieteellistä tietoa.

Arvosana voi olla kiittäen hyväksytty vain, mikäli työ on kaikkien arvostelukriteerien mukaan erityisen arvokas ja kunnianhimoinen. Mikäli väitöskirjalle ehdotetaan arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee kaikkien arvosanalautakunnan jäsenten kannattaa sitä yksimielisesti ja laatia arvosanalle erityisen vahvat perustelut.

Hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan teoreettisissa lähtökohdissa, menetelmissä ja empiirisessä osassa ei esiinny merkittäviä puutteita. Tutkimus kohdistuu tieteellisesti tärkeään ja hyvin perusteltuun ongelmakokonaisuuteen ja siinä on tuotettu uutta ja merkittävää tietoa tutkimusalan teorianmuodostuksen tai käytännön sovellusten kannalta. Vakavia puutteita kysymyksenasettelussa, teoreettisen taustan esittelyssä, aineiston ja menetelmien valinnassa ja tulosten esittelyssä sekä johtopäätöksissä ei sallita.

Kiittäen hyväksytty -arvosana annetaan erityisen korkeatasoisesta ja uraauurtavasta työstä. Se edellyttää, että tutkimusaihe on tieteellisesti merkittävä ja että työn teoreettiset lähtökohdat, käytetyt menetelmät ja empiirinen osa ovat tieteellisesti korkeatasoisia. Lisäksi edellytetään, että väitöskirjan tuloksilla on huomattava tieteellinen merkitys, tehdyt havainnot ja johtopäätökset ovat uusia ja edistävät merkittävästi alan teorianmuodostusta tai käytännön sovelluksia. Tällä arvosanalla hyväksytty opinnäyte osoittaa tekijän kiitettävää opillista kypsyyttä ja itsenäisyyttä sekä omaperäisyyttä ja kekseliäisyyttä tieteellisen tiedon tuottajana. Lisäksi väittelijän tulee puolustaa ansiokkaasti työtään väitöstilaisuudessa. Arvosana annetaan normaalisti noin 10-15 %:lle kaikista tiedekunnan vuosittain hyväksymistä väitöskirjoista.

Hylkäämisperusteita ovat esimerkiksi seuraavat syyt: Kysymyksenasettelu on epämääräinen tai puutteellinen. Tutkimusaineisto on erityisen suppea tai valikoitunut suhteessa tutkittavan ongelman luonteeseen ja tutkimuksen tavoitteisiin. Käytetyt menetelmät eivät sovellu tutkimusongelman tarkasteluun, vaan antavat virheellisiä tai riittämättömiä vastauksia asetettuihin kysymyksiin. Työn jäsentelyssä ja otsikoinnissa on vakavia puutteita ja epäjohdonmukaisuutta. Hylkäämispäätös esitarkastus- tai arvosteluvaiheessa voi perustua myös tutkimuseettisiin näkökohtiin (esimerkiksi tieteellinen vilppi).

Vastaväittäjä (vastaväittäjät) antavat kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta tiedekunnalle perustellun kirjallisen lausunnon väitöskirjan tieteellisestä arvosta. Arvosanalautakunnan tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta tehdä ehdotus väitöskirjan arvosanasta. Arvosanaehdotus ja vastaväittäjän lausunto toimitetaan tiedekunnalle osoitteeseen viikki-phd@helsinki.fi.

Ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta ja muista arvosteluun liittyvistä asiakirjoista.

Opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 64 §).