Biotalouden erikoistumiskoulutus

Biotalous on kasvuala, joka vaatii uudenlaisia valmiuksia yhdistellä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouden ammattilaisena ymmärrät biomassojen käytön, jalostuksen, liiketoiminnan ja viennin mahdollisuudet kokonaisuutena.

Osallistu biotalouden erikoistumiskoulutukseen! Katso opiskelijahaastattelu!

Hakuaika erikoistumiskoulutukseen 2.12.2019-31.1.2020 on päättynyt. Kiitokset hakemuksen jättäneille.   

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biotalousalan kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat sekä biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjestää yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa biotalouden erikoistumiskoulutuksen lukuvuonna 2019-2021. Erikoistumiskoulutus toteutetaan yhdessä valtakunnallisen verkoston kanssa, jossa on mukana kahdeksan ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa. Erikoistumiskoulutusta koordinoi valtakunnallinen ja alueellinen ohjausryhmä

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, joka toimit nyt tai tulevaisuudessa biotalouden alalla, kuten yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä tai ammatillisena opettajana. Koulutus sopii myös biotaloutta edistävälle julkiselle toimijalle. Koulutus on hyödyllinen yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Osaat tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta.
 • Hallitset tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
 • Kykenet yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia.
 • Osaat johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi.
 • Pystyt verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja pystyt synnyttämään uusia verkostoja.
 • Osaat ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
 • Tunnet biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot.

Koulutus koostuu yhteisistä opinnoista (20 op) sekä opiskelijan tavoitteita ja projektityön aihetta tukevista täydentävistä opinnoista (10 op). Opetussuunnitelma täydentyy kevään 2020 aikana. 

Helsingin yliopiston opiskelijat aloittavat opintonsa yhdessä HAMK:n opiskelijoiden kanssa.

 

 • Koulutuksen hinta on 900 € (alv 0%, maksu on ALV vapaa). 
 • Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä aloitusvuoden aikana.
 • Mikäli perut osallistumisen koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen, maksusta peritään 50 %.

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee olla maatalous-metsätieteellisen, luonnonvara-alan, luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus. Valintaperusteena on vapaamuotoinen hakemus. 

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 2.12.2019-31.1.2020 on päättynyt. Kiitokset hakemuksen jättäneille. Koulutukseen haetaan hakuajaksi avattavalla e-lomakkeella. Hakija hakee yhteen Biotalouden erikoistumiskoulutukseen järjestävistä korkeakouluista. Vaihtoehtoja ovat Helsingin yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Opinnot suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella opiskelun alkaessa.

Hakemuksesta tulee ilmetä:

 • Oma osaamistausta ja osaamistarpeet.
 • Erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle.
 • Työnantajan sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle.

Pakollisia liitteitä ovat tutkintotodistus/-todistukset ja CV. Hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen liitetiedostona hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakemusta ei hyväksytä. 

Valintamenettely

Alueellinen ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja päättää opiskelijavalinnoista. Biotalouden erikoistumiskoulutusohjelmaan otetaan yhteensä 12 opiskelijaa (6 Helsingin yliopisto, 6 Hämeen ammattikorkeakoulu).;

Valinta opintoihin perustuu hakemuksen pisteytykseen, jolloin korkein pistemäärä on 15 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 2 pistettä.

 1. Osaamis- ja koulutustausta 0–5 p
 2. Erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle 0–5 p sekä
 3. Yrityksen tai muun organisaation mahdollinen sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle 0–5 p

Tasapisteisiin tulleet arvotetaan ensisijaisesti erikoistumiskoulutuksen hyöty -pisteytyksen perusteella (em. kohta 2) niin, että korkeamman pistemäärän saanut sijoittuu korkeammalle valintajärjestyksessä. Toissijaisesti arvotetaan osaamistaustan perusteella (kohta 1). Jos tasapisteisiin tulleet saavat arvottamisen jälkeen edelleen samat pistemäärät niin valintajärjestys arvotaan.

Mikäli hakuajan päättymiseen mennessä valintakelpoisia hakijoita on enemmän kuin maksimi määrä per korkeakoulu, voidaan hakija ottaa varasijalle hakemuksen pisteytyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Mahdollisille täyttämättä jääville paikoille valitaan hakuehdot täyttäviä opiskelijoita jälkihaussa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Korkeakoulut päättävät koulutuksen aloittamisesta, mikäli aloittavia opiskelijoita on vähemmän kuin aloituspaikkoja.

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

 • Valinnan tulos ilmoitetaan  sähköpostitse kaikille hakeneille.
 • Paikan vastaanotto tulee ilmoittaa sähköpostitse.
 • Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö hakemaansa korkeakouluun. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 14 vrk valinnan ilmoittamisesta.  

Opintojen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta.