Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

YLE: ingressikuva

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto tekee läheistä yhteistyötä HUS:n perusterveydenhuollon yksikön ja HUS-alueen terveyskeskusten kanssa. Keskeinen tavoitteemme on perusterveydenhuollon kehittäminen ja tukeminen koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Tarjoamme alan koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi:

 • Perusopetusta lääketieteen opiskelijoille
 • Kursseja, ohjausta ja tukea yleislääketieteen erityiskoulutusta tekeville lääkäreille
 • Ohjausta ja tukea erikoistuville lääkäreille, jotka tekevät koulutusjaksonsa perusterveydenhuollossa
 • Erikoistumiskoulutusta yleislääketieteeseen erikoistuville
 • Tieteellistä jatkokoulutusta väitöskirjan tekijöille
 • Täydennyskoulutusta ja moniammatillista koulutusta perusterveydenhuollossa työskenteleville.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto vastaa lääketieteen suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä yleislääketieteen opetuksesta. Perusopetuksen kurssit antavat kokonaiskuvan perusterveydenhuollon keskeisistä tehtävistä ja eri sairauksien hoitokäytännöistä Uudenmaan alueen terveyskeskuksissa.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon opintojaksomme ovat Perusterveydenhuollon jakso 1 (L1k), Perusterveydenhuollon jakso 2 (L2s), Perusterveydenhuollon jakso 3 (L3-L4) ja Yleislääketieteen kurssi (L5s-L5k) viidentenä opiskeluvuotena.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa osastomme yleislääketieteen erityiskoulutuksessa tai erikoislääkärikoulutuksessa.

Perusterveydenhuollon jakso 1 (375060), 1 op

Opetus toteutetaan ensimmäinen lukuvuoden kevätkaudella L1-kurssille. Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija:

 • Tuntee erilaisia tapoja tehdä lääkärin työtä ja ymmärtää potilaan aseman vastaanotolla
 • tunnistaa ja hallitsee potilas-lääkärisuhteessa syntyviä tunteita
 • on saanut vahvistusta omalle ammatti-identiteetilleen varhaisten potilaskontaktien avulla
 • ymmärtää etiikan merkityksen lääkärin työssä
 • tietää terveyskeskuksen eri toiminnot

Opintojakso sisältää:

 • Alkuseminaarin
 • Terveyskeskuskäynnit, jossa tutustutaan yleislääkärin työhön (4kpl)
 • Kokemuspäiväkirja
 • Palauteseminaarin

Tarkemmat tiedot ja päivämäärät löytyvät Oodista ja Moodlesta.
Vastuuopettajat: Kliininen opettaja Liisa Kuikka ja professori Kaisu Pitkälä.
Ruotsinkielisen linjan vastuuopettajat: Kliininen opettaja Lena Sjöberg ja professorin sijainen Lena Thorn

Perusterveydenhuollon jakso 2 (MED-222), 1 op

Kurssiesite Courses-sivulla (aukeaa uuteen välilehteen).

Perusterveydenhuollon jakso 3 (MED-314), 1 op

Kurssi pidetään RIHAVE-blokin sisällä suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille L3 tai L4 kurssilla. Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa haastatella ja tutkia potilaan itsenäisesti sekä kirjata hänen tietonsa sähköiseen sairauskertomukseen terveyskeskusvastaanotolla
 • Opiskelija tietää, miten terveyskeskuksessa ehkäistään ja hoidetaan yleisimpiä kansantauteja
 • Opiskelija ymmärtää potilasohjauksen, hoitosuunnitelman tekemisen ja hoitoon sitouttamisen merkityksen hoidon tuloksellisuudessa

Suomenkielisen opintolinjan opiskelijoiden jakso sisältää:

 • Seminaarin ”Mitä kansalle kuuluu?” maanantaina
 • Seminaarin ”Omalla vastaanotolla opittua” perjantaina
 • Oman vastaanoton pitämistä opettajalääkärin ohjauksessa terveyskeskuksessa.
 • Tutustumista sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään ja strukturoituun sairauskertomukseen

Tarkempi lukujärjestys nähtävillä ennen jakson alkua Oodista ja Moodlesta.
Vastuuopettajat: Kliininen opettaja Helena Karppinen ja professori Kaisu Pitkälä.
Ruotsinkielisen linjan vastuuopettajat: Kliininen opettaja Lena Sjöberg ja professorin sijainen Lena Thorn.

Yleislääketiede (MED-53), 6 op

Kurssiesite Courses-sivulla (aukeaa uuteen välilehteen).

Kaikkien erikoisalojen koulutukseen sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso koulutusterveyskeskuksessa. Terveyskeskuksessa tapahtuvalle koulutusjaksolle voidaan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (ns. täyslaillistus). Yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjaksoa suorittavan jatko-opiskelijan ohjaajan tulee olla suorassa työsuhteessa kuntaan. Yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakson vaatimukset ja tarkemman kuvauksen löydät erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaasta.

Terveyskeskuskoulutusjakson tavoitteena on, että

 • ymmärrät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtävät sekä yhteistyön oman erikoisalasi ja sen potilaiden näkökulmasta
 • tunnistat perusterveydenhuollolle ominaiset diagnostiset strategiat sekä keskeiset tutkimus- ja hoitomahdollisuudet
 • olet tutustunut eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön.

Katso tavoitteet tarkemmin erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaasta.

Terveyskeskuskoulutusjakson suorittaminen

 • Terveyskeskuskoulutusjaksoosi sisältyy toimimista lääkärin tehtävissä monipuolisesti terveyskeskuksessa
 • Saat ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta
 • Osallistut toimipaikkakoulutukseen.

Lisätietoa koulutuksen tueksi

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia lääkärinä sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa. Siihen sisältyvä yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso tulee suorittaa koulutusterveyskeskuksessa suorassa työsuhteessa kuntaan. YEK-opintojen vaatimukset ja tarkemman kuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Koulutuksen tavoitteena on, että perehdyt

 • perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin.
 • yhteistyöhön terveyden- ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa.
 • terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään.

Katso tavoitteet tarkemmin opinto-oppaasta.

Koulutuksen suorittaminen

 • Suomessa valmistuneille lääkäreille koulutuksen kesto kaksi vuotta. Siihen sisältyy toimimista lääkärin tehtävissä monipuolisesti perusterveydenhuollossa ja kliinisillä erikoisaloilla, ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta, toimipaikkakoulutusta sekä terveydenhuollon hallinnon ja sosiaaliturvan koulutus.
 • Hallinnon ja sosiaaliturvan 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus perehdyttää sinut terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään. Seuraavan koulutuksen tiedot löydät Yleislääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen tiimin sivuilta.
 • Rekisteröidy yleislääketieteen erityiskoulutukseen siihen yliopistoon, missä olet suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon.

Lisätietoa koulutuksen tueksi

 

Yleislääketiede on suurin lääketieteen 50 erikoisalasta. Suomalaisista työikäisistä erikoislääkäreistä 16 %:lla on yleislääketieteen erikoislääkärioikeus.

Yleislääketieteen erikoislääkärin työstä ja osaamisesta:

 • Alalle on tyypillistä monipuolinen kliininen osaaminen, potilas- ja väestökeskeinen työote sekä perusterveydenhuollon toimintaympäristö.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri.
 • Hän on potilaidensa henkilökohtainen lääkäri ja toimii yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri koordinoi potilaan kulkua palveluverkostoissa.
 • Yleislääkärin pitkäkestoisille hoitosuhteille on tyypillistä laaja-alaisuus: mikään ihmiselämään liittyvä ei ole vierasta. Hän ottaa huomioon potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja olemassaolon peruskysymyksiin liittyvät seikat.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri hallitsee laajoja kokonaisuuksia.
 • Väestön terveyden tuntemus sekä terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ kuuluvat yleislääketieteen erikoislääkärin osaamiseen.
 • Hän osallistuu myös työnsä ja työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen suorittaminen

 • Koulutuksen kesto on kuusi vuotta. Siihen sisältyy toimimista lääkärin tehtävissä sekä perusterveydenhuollossa että kliinisillä erikoisaloilla, henkilökohtaista ohjausta ja siihen sisältyvää osaamisen arviointia, teoreettista koulutusta, toimipaikkakoulutusta sekä lähijohtajakoulutus.
 • Erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeutta haetaan kahdesti vuodessa: helmikuussa ja syyskuussa.
 • Hakumenettelyyn sisältyy aloitusseminaari sekä sen jälkeen suoritettava noin 4 viikon pituinen verkkokurssi, jossa pohditaan alanvalintaa ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lähivuosiksi.

ALOITUSSEMINAARIT

Keväällä 2021 Eväitä erikoistumiseen- yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen aloitusseminaarit järjestetään verkkotilaisuuksina. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen haastatteluun hyväksytyille lähetetään henkilökohtainen kutsu maaliskuun aikana. Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2021 klo 23:59.

ERIKOISTUVIEN TEEMAKOULUTUKSET

HUSin perusterveydenhuollon yksikkö järjestää erikoistuvien teemakoulutuksia.

KOULUTUKSEN SUORITTAMISEN TUEKSI

Syksy 2021

Kurssin käytännön järjestelystä vastaa Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus tähtää lääketieteen tohtorin tai filosofian tohtorin tutkintoon. Opintojen tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija tieteellisen tutkimuksen ja terveydenhuollon/lääketieteen tutkimuksen yleisiin ongelmiin ja menetelmiin.

Tohtorin tutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti 3-4 vuodessa. Väitöskirja tehdään osajulkaisuina tai monografiana. Lisätietoja väitöskirjasta.

Koulutus

Lääketieteen tohtorin tutkinto koostuu teoriakoulutuksesta ja väitöskirjatyöstä.

Kaikki tohtorikoulutettavat kuuluvat johonkin tohtoriohjelmaan ja he voivat ilmoittautua osaston omille kursseille tai muiden lääketieteellisen tiedekunnan järjestämille kursseille. Tutkintoon voidaan sisällyttää myös Helsingin yliopiston eri tiedekuntien tai muiden korkeakoulujen tarjoamia kursseja.

Hakeminen

Terveydenhuollon maisterin/lisensiaatin, lääketieteen lisensiaatin tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi hakea opinto-oikeutta tohtorin tutkinnon suorittamiseksi yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osastolla. Osaston ohjelmaan haetaan ottamalla ensin yhteyttä ohjaajiin. Lisätietoja jatko-opiskelijaksi hakemisesta.

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Opettajat
FG
Frida
Gyllenberg
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
HK
Helena
Karppinen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Terveystiede

Toimin yleislääketieteen kliinisenä opettajana. Varsinaisen yleislääketieteen opetuksen lisäksi usean oppialan integroidut jaksot ja ammattien välinen oppiminen ovat keskiössä. Olen yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on lääkärikouluttajan erityispätevyys. Edustan Suomen yleislääketieteen opettajia alamme Euroopan järjestössä (EURACT Council). Tutkimusalat liittyvät paitsi lääketieteen koulutukseen, myös ikääntyneiden hyvinvointiin, hoitotahtoon ja lähestyvään kuolemaan (väitös 2019).

AK
Annika
Kolster
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
ML
Merja
Laine
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Helena
Liira
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Koordinoin Perusterveydenhuollon tutkijakurssia, joka on vuoden kestävä, kliiniseen epidemiologiaan painottava väitöskirjatutkimukseen valmistava kurssi.

HL
Hanna
Liljeström
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
MM
Maarik
Metsätähti
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
MN
Maarit
Nevalainen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
JR
Jonna
Rissanen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
TS
Tessa
Savola
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
JS
Johanna
Silventoinen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
KS
Kaija
Silventoinen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Lena
Sjöberg
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys


PS
Petra Linnèa
Storsjö
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
ES
Eeva
Sundström
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Osa-aikainen kliininen opettaja. LL yleislääketieteen erikoislääkäri

TS
Torda
Szilvay
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
LV
Leena
Valio
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
AV
Anastasiya
Verho
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
VV
Veera
Vihma
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
NW
Niko
Wasenius
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Tutkijat
Lena
Thorn
tutkimusjohtaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Toimin yleislääketieteen professorin sijaisena. Vastuualueisiini kuuluu ruotsinkielisen opintolinjan yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon opetus sekä yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus.

Johtaja

tutkimusjohtaja Lena Thorn
lena.thorn@helsinki.fi
LT, dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri

Osoite

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto sijaitsee Helsingin yliopiston Meilahden kampuksella Biomedicum Helsinki 2 B:ssä, 3. ja 4. kerros.

Käyntiosoite
Tukholmankatu 8 B
00290 Helsinki

Postiosoite
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
PL 20
00014 Helsingin yliopisto

Puh. 0294 1911 (vaihde)