Työkokemuksen laskeminen psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa

Psykoterapeuttikoulutukseen hakevalta edellytetään vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä. Lisäksi niissä koulutusohjelmissa, joissa kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua haastatteluun, annetaan esivalintapisteitä mm. työkokemuksen perusteella. Tällä sivulla kerrotaan, miten työkokemus psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa lasketaan.

Mielenterveystyötä vastaaviksi asiakastehtäviksi lasketaan psykologinen neuvonta-, keskustelu-, ohjaus- ja terapiatyö. Asiakastehtäväksi katsotaan työskentely pääasiassa yksittäisten asiakkaiden tai hyvin pienten ryhmien kanssa.

Työkokemukseksi hyväksytään työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä tehty työ. Vapaaehtoistyötä ei katsota hakukelpoisuuden kannalta soveltuvaksi työkokemukseksi.

Työkokemus voidaan katsoa myös osin soveltuvaksi. Tällöin esimerkiksi 50 % osuudella soveltuvaksi työkokemukseksi katsottua työtä edellytetään hakukelpoisuuteen vähintään neljä vuotta.

Työkokemus lasketaan hakukelpoisuuden antavan tutkinnon valmistumispäivästä lähtien. Esimerkiksi opintoihin kuuluvaa harjoittelua ei huomioida.

Työkokemus lasketaan hakuajan alkamispäivään asti.

Työkokemuksena ei huomioida ajanjaksoa, jonka olet ollut esimerkiksi virkavapaalla tai perhevapaalla.

Jos työ on tehty osa-aikaisena, se muunnetaan työkokemuksen laskemista varten kokoaikaiseksi työksi.

Eri ammattiryhmien työkokemuksen soveltuvuutta arvioitaessa noudatetaan seuraavia linjauksia. Edellytyksenä työkokemuksen hyväksymiselle kokonaan tai osittain mielenterveystyöksi tai sitä vastaavaksi asiakastehtäväksi on, että työ on edellä kuvattua potilastyötä tai asiakastyötä pääasiassa yksittäisten potilaiden/asiakkaiden tai hyvin pienten ryhmien kanssa.

Mielenterveystyöksi tai sitä vastaavaksi asiakastyöksi katsotaan työskenteleminen

 • lääkärinä psykiatrian yksikössä, päihdehuollossa tai muuten pääasiassa mielenterveyspotilaiden parissa
 • sairaanhoitajana psykiatrian yksikössä, päihdehuollossa tai muuten pääasiassa mielenterveyspotilaiden parissa
 • psykologina sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä, opiskelija- tai työterveyshuollossa, oppilaitoksessa tai vankeinhoidossa
 • terapiatyössä psyykkisistä ongelmista kärsivien tai kriisin kohdanneiden parissa
 • sosiaalityöntekijänä asiakastyössä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä

Osittain mielenterveystyötä vastaavaksi asiakastehtäväksi katsotaan työskenteleminen (suluissa huomioitava prosenttiosuus)

 • lääkärinä muualla kuin psykiatrian yksikössä tai päihdehuollossa (50 %)
 • sairaanhoitajana muualla kuin psykiatrian yksikössä tai päihdehuollossa (50 %)
 • ammatinvalintapsykologina, uraohjauksen psykologina tai vastaavana (75 %)
 • sosiaalityöntekijänä asiakastyössä muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä (75 %)
 • muissa sosiaalialan asiakastehtävissä mielenterveyspalveluissa, päihdehuollossa, perhetyössä, lastensuojelussa tai erityisnuorisotyössä (esim. erityisnuorisotyöntekijä tai perhetyöntekijä) (75 %)
 • lastenkodin tai nuorisokodin ohjaajana (50 %)
 • terveydenhoitajana (50 %)
 • seksuaaliterapeuttina, toimintaterapeuttina tai puheterapeuttina (50 %)
 • ravitsemusterapeuttina tai fysioterapeuttina (25 %)
 • erityisopettajana, opinto-ohjaajana tai koulukuraattorina perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa tai varhaiskasvatuksessa (50 %)
 • pappina sairaalassa, vankeinhoidossa tai diakoniatyössä (75 %) tai seurakuntapastorina (25 %)
 • työhönvalmentajana, uravalmentajana tai vastaavana (25 %)

Muut kuin edellä mainitut työtehtävät arvioidaan suhteessa näihin linjauksiin hakemuksen liitteenä toimitettujen työtodistusten tai muiden luotettavien työnkuvausten perusteella.

Psykoterapeuttikoulutuksen haussa soveltuvaksi työkokemukseksi ei katsota esimerkiksi

 • tavanomaista opetus-, koulutus- tai ryhmänohjaustyötä
 • esimiestyötä
 • konsultointityötä
 • hallinto- ja suunnittelutyötä
 • tutkimustyötä

Soveltuvaa työkokemusta laskettaessa ei myöskään huomioida

 • vapaaehtoistyötä
 • alle kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja (ilman taukoja ketjutetut työsopimukset samassa tehtävässä katsotaan yhtäjaksoiseksi työskentelyksi)
 • ennen hakukelpoisuuden antavan tutkinnon valmistumista tehtyä työtä
 • hakuajan alkamisen jälkeen tehtyä työtä

Seuraavassa esitetään kaksi kuvitteellista esimerkkihakijaa vuoden 2021 opiskelijavalinnassa, jonka hakuaika on 1.-28.2.2021.

Esimerkki 1

Pekka Psykologi on valmistunut psykologian maisteriksi 15.3.2016, ja hän on työskennellyt terveyskeskuspsykologina 1.4.2016 lähtien. Marraskuun alusta 2019 lähtien hän on työskennellyt osa-aikaisesti 80 % työajalla.

Pekalle on näin ollen kertynyt ajalla 1.4.2016 - 31.10.2019 täysipäiväisiä työkuukausia 43 kuukautta ja ajalla 1.11.2019 - 31.1.2021 eli osa-aikatyötä tehdessä (15 kuukautta x 0,8 =) 12 kuukautta. Pekalla on siis psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavaa työkokemusta yhteensä 55 kuukautta eli 4 v 7 kk.

Esimerkki 2

Oona Opettaja on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi erityisluokanopettajankoulutuksesta 1.3.2013. Hän on työskennellyt erityisopettajan sijaisena yläkoulussa lukuvuoden 2012-2013 (1.8.2012 - 31.5.2013) ja 1.8.2013 lähtien vakituisena erityisluokanopettajana alakoulussa. Oona jäi perhevapaalle 1.5.2020 ja hän aikoo palata töihin maaliskuussa 2021.

Koska ennen valmistumista tehtyä työtä ei huomioida, Oonalle on kertynyt ajalla 1.3. - 31.5.2013 työkuukausia 3 kuukautta ja ajalla 1.8.2013 - 30.4.2020 eli perhevapaan alkamiseen mennessä 6 vuotta ja 9 kuukautta eli 81 kuukautta. Koska työskentely erityisopettajana huomoidaan psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa 50 % osuudella soveltuvaksi työkokemukseksi, on Oonalla psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavaa työkokemusta (84 kuukautta x 0,5 =) 42 kuukautta eli 3 v 8 kk.

Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavan työkokemuksen määrä arvioidaan osana opiskelijavalintaprosessia hakemuksen liitteenä toimitettujen työtodistusten ja tarvittaessa muiden luotettavien työnkuvausten perusteella. Työkokemuksen riittävyydestä ei tehdä ennakkopäätöksiä.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää työtodistukset kaikesta sellaisesta työkokemuksesta, jonka katsot olevan edellä esitettyä mielenterveystyötä tai sitä vastaavaa asiakastyötä. Jos työ ei työtodistuksen perusteella kuulu selvästi johonkin yllä olevaan kategoriaan, hakemukseen kannattaa liittää lisäksi esimerkiksi työnantajan allekirjoittama selvitys työnkuvasta ja mielenterveystyön osuudesta siinä. Samoin jos työnkuvaan on kuulunut tavanomaista merkittävästi enemmän mielenterveystyötä, hakemukseen tulee liittää luotettava selvitys asiasta. Jos olet hankkinut haussa huomioitavaa työkokemusta yrittäjänä, toimita yrityksesi/toiminimesi tiedot sekä selvitys yrittäjänä tehdyn potilas- tai asiakastyön määrästä (esimerkiksi keskimääräinen asiakastapaamisten määrä ja kesto/viikko) ja luonteesta.

Työtodistuksista tulee ilmetä selvästi mahdolliset työnteon keskeytykset sekä osa-aikaisen työn osalta viikoittainen työaika tai työn prosentuaalinen hoito-osuus suhteessa täysiaikaiseen työhön.