Väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai se on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa. Väitöskirjan tulee täyttää yhdenvertaiset tieteelliset kriteerit. Sen tulee a) sisältää uutta tieteellistä tietoa, b) osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua, c) osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta, d) osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä, e) olla tieteellisesti vakuuttava, f) sisältää perusteltuja tuloksia ja g) olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Ohjaajan ja väitöskirjan tekijän velvollisuus on yhdessä rajata väitöskirjan aihe ja sisältö siten, että tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen.
 
Väitöskirjan alussa on lyhyt 1-2 sivun tiivistelmä (abstract), joka on selvitys väitöskirjasta ja sen tärkeimmistä tuloksista. Tiivistelmän tulee sisältää tavoitteet tai tutkimuskysymykset, keskeisimmät menetelmät, tulokset sekä niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset.

Väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 1. Aihe ja omintakeisuus sen valinnassa.
 2. Aineiston laatu ja sen soveltuvuus tutkittavan asian selvittämiseen.
 3. Tutkimusmenetelmät ja niiden luotettavuus: onko työn tekeminen vaatinut tutkittavaa probleemaa uudella tavalla valaisevien menetelmien käyttöä tai kokonaan uusien menetelmien luomista.
 4. Tehtyjen havaintojen luotettavuus ja tieteellinen merkitys: vahvistavatko tulokset aikaisempia havaintoja, vai ovatko havainnot aivan uusia.
 5. Johtopäätösten luotettavuus ja kyky verrata omia havaintoja aikaisemmin tehtyihin. Erityisesti on huomioitava johtopäätösten merkitys uusien näköalojen avaamisessa tutkitun probleeman alalla.
 6. Tutkimusalan hallinta ja kirjallisuuden tuntemus.
 7. Tutkimuksen kokoonpano (kirjallisuuskatsauksen, aineistoa, menetelmiä jne. käsittelevien osien keskinäinen laajuus ja looginen järjestely), esitystapa, tyyli sekä kieli- ja painoasu.

Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että tutkimustyön tuloksilla on kansainvälistä merkitystä ja lisäksi että tehdyt havainnot ja johtopäätökset ovat uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai kliinistä käytäntöä. Jos opiskelija on tehnyt tutkimustyönsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö opiskelijan omasta panoksesta.

Rehtorin päätöksen (HY/498/00.00.06.00/2017) mukaisesti väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai se on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan tulee täyttää yhdenvertaiset tieteelliset kriteerit:

 1. sisältää uutta tieteellistä tietoa
 2. osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua
 3. osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 4. osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 5. olla tieteellisesti vakuuttava
 6. sisältää perusteltuja tuloksia ja
 7. olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Ohjaajan ja väitöskirjan tekijän velvollisuus on yhdessä rajata väitöskirjan aihe ja sisältö siten, että tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen.

Väitöskirjan alussa on lyhyt 1-2 sivun tiivistelmä (abstract), joka on selvitys väitöskirjasta ja sen tärkeimmistä tuloksista. Tiivistelmän tulee sisältää tavoitteet tai tutkimuskysymykset, keskeisimmät menetelmät, tulokset sekä niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset.

Monografiaväitöskirjat

Monografiaväitöskirja on yhden kirjoittajan nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu itsenäiseen tutkimustyöhön. Monografiaväitöskirjaksi ei voida hyväksyä aiemmin julkaistua teosta. Kirjoittaja voi kuitenkin julkaista jo ennen varsinaisen väitöskirjan valmistumista väitöskirjansa aihepiiristä artikkeleita, joihin hän voi viitata varsinaisessa väitöskirjassaan. Suoraa lainausta väitöskirjasta ei voi julkaista myöhemmin tutkimusryhmän nimissä. Monografiaväitöskirja on pääsääntöisesti laajuudeltaan enintään 250 sivua. Monografiaväitöskirjan ohjaajien tulee varmistaa väitöskirjan käsikirjoituksen laatu erityisen huolellisesti ennen esitarkastusta.

Artikkeliväitöskirjat

Artikkeliväitöskirja koostuu tyypillisesti useammasta yhtenäiseen aihepiiriin kuuluvasta tieteellisestä julkaisusta sekä niihin liittyvästä yhteenvedosta. Vaadittavien artikkelien määrään vaikuttavat niiden laajuus, tieteellinen merkittävyys ja laatu, julkaisufoorumi sekä tekijän oman työn osuus. Mikäli alkuperäisartikkeleiden määrä on pieni (1-2), on kiinnitettävä erityistä huomiota korkeaan tieteelliseen laatuun ja tehdyn työn määrään; lisäksi seurantaryhmän on annettava väittelyä puoltava lausunto ja väittelijän on osoitettava oma merkittävä osuutensa väitöskirjan alkuperäisartikkeleissa itsensä ja ohjaajan allekirjoittamalla tavallista yksityiskohtaisemmalla selvityksellä (yksittäisen kokeen tai analyysin tarkkuudella).

Kirjoittaja laatii itse väitöskirjan yhteenveto-osan sisältäen kirjallisuuskatsauksen, joka on synteesi väitöskirjan osatöistä. Yhteenvedossa esitetään tutkimuksen tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät ja aineistot, tutkimustulokset sekä pohdinta ja johtopäätökset. Yhteenvedon tulee muodostaa tasapainoinen kokonaisuus, joka on laadittu sekä väitöskirjaan sisältyvien julkaisujen että kirjallisuuden perusteella.

Väitöskirjan artikkeleiden on pääsääntöisesti oltava julkaistuja korkeatasoisissa kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä tieteellisissä sarjoissa tai aikakauslehdissä, tai korkeintaan yhtä lukuun ottamatta oltava julkaistavaksi hyväksyttyjä. Tavanomaisia katsausartikkeleita ei hyväksytä osajulkaisuiksi, mutta korkeatasoiset meta-analyysit ja systemoidut katsaukset voidaan hyväksyä.

Yhteenveto-osassa väitöskirjan tekijä voi esittää myös julkaisemattomia tuloksia. Tällöin niihin on viitattava asianmukaisesti ("N. N. et al. unpublished results"). Päällekkäisjulkaisemisen välttämiseksi ei julkaisemattomia tuloksia tule kuitenkaan liittää itsenäisen osatyön laajuisena yhteenveto-osaan, mikäli tämä "osatyö" on tarkoitus myöhemmin lähettää julkaistavaksi.

Yhteisjulkaisuissa väitöskirjan tekijällä on oltava selkeästi määriteltävä itsenäinen osuus. Tätä varten tutkija, työnohjaaja ja mahdollinen seurantaryhmä laativat vapaamuotoisen selvityksen tutkijan osuudesta kussakin yhteisjulkaisussa. Jos yhteisjulkaisua on käytetty myös toisessa väitöskirjassa, siitä tulee mainita selvityksessä. On suositeltavaa, että väittelijä toimittaa omaa osuuttaan kuvaavan selvitysluonnoksen myös muille artikkelien kirjoittajille.

Väitöskirjan tekijä toimittaa selvityksen tiedekuntaan, kun hän jättää käsikirjoituksen esitarkastukseen ja myöhemmin esitarkastajille ja vastaväittäjälle. Selvitys voi sisältyä myös väitöskirjan yhteenvetoon tai artikkeliin.

Yhtä julkaisua käytetään pääsääntöisesti vain yhdessä väitöskirjassa, ja pääsääntöisesti vähintään puolet julkaisuista tulee olla sellaisia, joita ei käytetä muissa väitöskirjoissa (tdkn 5.10.2004).

Mikäli väitöskirjan osajulkaisuista yhtä tai useampaa on jo käytetty osana jotakin aikaisemmin julkaistua väitöskirjaa, on tieto tästä lisättävä väitöskirjan osajulkaisulistan perään.

Väitöskirjan muoto ja ulkoasu lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tarkat ohjeet väitöskirjan muodosta ja ulkoasusta löytyvät Opiskelijan ohjeista kohdasta Lääketieteellinen tiedekunta: esitarkastuksen käynnistäminen.

Väitöskirjan tarkastusprosessin eri vaiheet ovat

 1. esitarkastus
 2. painatus- eli väittelylupa
 3. väitös ja
 4. väitöskirjan hyväksyminen.

Esitarkastus

Esitarkastus käynnistetään lääketieteellisessä tiedekunnassa kahdessa vaiheessa. Kun olet jättänyt väitöskirjan tarkastukseen, tiedekunnan väitöskirjojen laatua valvova tohtoritoimikunta käsittelee hakemuksen esitarkastuksen käynnistämisestä. Vasta kun tohtoritoimikunta on kokouksessaan puoltanut esitarkastusluvan käynnistämistä, asia etenee tiedekuntaneuvoston päätettäväksi.

Artikkeliväitöskirjoja, joissa on mukana puutteellisesti viimeisteltyjä artikkelikäsikirjoituksia, ei lähetetä esitarkastukseen, vaan väitöskirja voidaan jättää pöydälle artikkelikäsikirjoituksen viimeistelyä tai korjauksia varten.

Tiedekuntaneuvosto määrää vastuuprofessorin tai –henkilön esityksestä kaksi väitöskirjan alaan perehtynyttä esitarkastajaa. Esitarkastajien tulee olla professoreita tai dosentteja tai tohtoreita, joilla on vastaavat tieteelliset ansiot. Esitarkastajat valitaan oman tiedekunnan ulkopuolelta ja pääsääntöisesti Helsingin yliopiston ulkopuolelta.

Katso lisätietoa esitarkastuksen käynnistämisestä opiskelijan ohjeista.

Väitöskirjan viimeistelyn rahoitus.

Painatus- eli väittelyluvan myöntämistä varten tarvitaan puoltavat esitarkastuslausunnot, tiedot vastaväittäjästä, kustoksesta ja arvosanalautakunnan jäsenistä. Edellytyksenä on, että kaikki väitöskirjakäsikirjoituksen osajulkaisut korkeintaan yhtä lukuun ottamatta (myös niissä tapauksissa, joissa on kuusi tai useampia osajulkaisuja) on hyväksytty julkaistaviksi.

Kun myönteiset esitarkastuslausunnot on saatu, tiedekuntaneuvosto päättää painatus- eli väittelyluvasta ja määrää väitöstilaisuuden vastaväittäjän vastuuprofessorin (tai vastuuhenkilön) esityksestä ja kustoksen. Kustoksena toimii joku tiedekunnan professoreista. Vastaväittäjän tulee olla professori tai dosentti tai henkilö, jolla on vastaavat tieteelliset ansiot, ja joka edustaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan jotakin tutkimusalaa tai siihen läheisesti liittyvää tieteenalaa. Vastaväittäjän tulee olla tiedekunnan ja pääsääntöisesti Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Vastaväittäjän esteellisyys arvioidaan samojen periaatteiden mukaan kuin esitarkastajien esteellisyys. Hänen tulee olla työn suhteen ulkopuolinen. Hänellä ei saa olla yhteisjulkaisuja väitöskirjan tekijän kanssa. Hänen pitää olla eri osastolta, klinikalta tai tutkimusohjelmasta kuin ohjaaja ja väitöskirjan tekijä. Hän ei saa edustaa samaa osastoa, klinikkaa tai tutkimusohjelmaa tai vastaavaa organisaatiota, jonne väitöskirja on rekisteröity eikä hänellä saa olla tiivistä ja viimeaikaista (3 v.) yhteistyötä ohjaajan kanssa. Esitarkastaja voidaan perustellusta syystä valita vastaväittäjäksi. Väitöskirjan ohjaaja tai väitöskirjan seurantaryhmän jäsen ei voi toimia vastaväittäjänä.

Väittelijän tulee sopia väitöstilaisuuden ajankohdasta väitöstilaisuuden kustoksen ja vastaväittäjän kanssa.

Lisätietoja väitöskirjan julkaisemisesta verkossa löydät E-thesiksestä. Väittelijän ja ohjaajan on huomioitava seuraavaa: Mikäli E-thesis sisältää julkaisemattomia alkuperäisartikkeliin kuuluvia tuloksia, voi E-thesiksen ilmestyminen verkkoon vaikeuttaa tulosten lopullista julkaisemista artikkelimuodossa. Väittelijän ja ohjaajan on tällaisessa tapauksessa harkittava E-thesiksen julkaisemista vasta sitten, kun kaikki alkuperäisartikkelien tulokset on julkaistu.

Väitöskirjaa kokonaisuudessaan on pidettävä esillä yliopiston ilmoitustaululla viisi vuorokautta ennen väitöstilaisuutta ("riiputus").

Väitöstilaisuus

Tiedekuntaneuvosto määrää yhden tai kaksi vastaväittäjää tarkastamaan väitöskirjaa ja jonkun tiedekunnan professoreista väitöstilaisuuden kustokseksi.

Väitöstilaisuuden kulku.

Väitöksestä tiedottaminen

Väitöksestä tiedottaminen lääketieteellisessä tiedekunnassa ohje.

Väitöskirjan jakelu

Väitöskirjan jakeluohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista osiosta Väitöskirjan julkaiseminen ja tiedotus.

Tiedekuntaneuvosto määrää vastuuprofessorin ehdotuksesta väitöstilaisuuteen arvosanalautakunnan, jonka muodostavat pääsääntöisesti vastaväittäjä ja kustos. Kustos ei voi toimia tiedekunnan edustajana, mikäli hän on väitöstutkimuksen ohjaaja. Tiedekunnan edustajan tulee olla Helsingin yliopiston professori tai dosentti (dosentin ei tarvitse olla työsuhteessa yliopistoon) tai dosentin tasoinen tutkimus- ja opetushenkilökunnan jäsen. Jääviyskriteerejä ovat osallistuminen väitöskirjatyöhön, muu yhteisjulkaisu väittelijän kanssa, sukulaisuussuhde tai muu jääviyttä aiheuttava suhde väittelijään. Väitöskirjan seurantaryhmän jäsenyys ei ole jääviyskriteeri.

Arvosanaehdotuksessa tulee ottaa huomioon paitsi väitöskirjan tieteellinen arvo myös väittelijän kyky puolustaa väitöskirjaansa väitöstilaisuudessa sekä esitarkastajien lausunnot. Arvosanalautakunnan tulee olla läsnä väitöstilaisuudessa. Arvosanalautakunta kokoontuu väitöstilaisuuden jälkeen antamaan arvosanaehdotuksen. Mikäli vastaväittäjä ja arvosanalautakunnan tiedekunnan edustaja päätyvät arvioinnissaan eri arvosanaan, täyttävät he erilliset lomakkeet ja tiedekuntaneuvosto päättää arvosanasta. Vastaväittäjän ja arvosanalautakunnan tulee toimittaa lausunto tiedekunnan jatko-opintopalveluihin kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta.

Kun väitöstilaisuus on pidetty ja tarvittavat lausunnot saatu, tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan asteikolla hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Arvostelun pohjana käytetään vastaväittäjän, esitarkastajien ja arvosanalautakunnan lausuntoja.

Lääketieteellinen tiedekunta maksaa vastaväittäjän palkkion ja väitöstilaisuuden salivuokran. Mikäli väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa ja kahvitilaisuudessa käytetään viereistä aulaa tai BM 1:n Faculty Clubia, niin sen 2 h varaus laitetaan samaan tilavaraukseen ja tiedekunta maksaa sen. Jos kahvitilaisuus järjestetään muualla, niin tiedekunta ei maksa tilan vuokraa. HUS:n tilat eivät ole yliopiston tiloja ja näiden vuokraa tiedekunta ei korvaa.

Väittelijä maksaa väitöstilaisuuden jälkeen pidettävän kahvitarjoilun. Tiedekunta ei maksa mitään väitöstilaisuuteen liittyviä tarjoilukuluja.

Väittelijän ohjaajan yksikkö maksaa vastaväittäjän matka- ja majoituskuluja seuraavasti:

 • lento: Suomi max 300€, Eurooppa max 600€, Euroopan ulkopuolinen maa max 1000€
 • bussit, taksit yms: yliopiston matkustusohjeen mukaan
 • majoitus: max 2 yötä yliopiston matkustusohjeen mukaisessa hotellissa.

Mikäli ohjaaja ei ole työsuhteessa yliopistoon, em. kulut katetaan kustoksen yksiköstä.

Väittelijän ohjaaja maksaa loput vastaväittäjän matka- ja majoituskulut. Jos ohjaajalla ei ole varoja tai mikäli hän ei ole työsuhteessa yliopistoon, niin vastaväittäjän valinnasta ja kulujen kattamisesta pitää sopia yksikön johtajan kanssa etukäteen.

Vastaväittäjän frakkikuluja ei korvata yksikön varoista, ml. mahdolliset omat projektirahoitukset

Muuta:

 • tiedekunnan sihteerit varaavat lennot ja majoituksen (grp-ltdk-sihteerit@helsinki.fi)
 • vastaväittäjä toimittaa muista mahdollisista kuluista (bussi, taksi) matkalaskun liitteineen osoitteeseen meilahti-phd@helsinki.fi, josta hoidetaan laskun asiatarkastus ja toimitetaan se eteenpäin talouspalveluihin maksettavaksi. Matkalaskulomake toimitetaan vastaväittäjälle muiden ohjeiden mukana sähköpostitse väitösprosessin alkaessa.

VÄITTELIJÄ: Helsingin yliopiston sopimushotellit, matkustusohje ja matkavarausjärjestelmä löytyvät Flammasta.

Viitetietoja voit kysellä osoitteesta meilahti-phd@helsinki.fi

VASTAVÄITTÄJÄ: mikäli varaat matkasi ja majoituksesi itse, kulut (lennot, hotelli, juna-, taksi- tai
bussimatkat) maksetaan jälkikäteen matkalaskulla kuitteja vastaan. Matkalaskulomakkeen saat jatko-opintopalveluilta yhdessä muiden ohjeiden kanssa.

Lisätietoja kululaskutuksesta saa Tuomas Hurrilta, tuomas.hurri@helsinki.fi