Silmä- korvaosasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnassa silmä- ja korvaklinikka muodostavat hallinnollisesti yhteisen osaston. Osaston tehtävinä ovat oppialojen lääketieteellinen kliininen peruskoulutus, erikoislääkärikoulutus, jatko - ja täydennyskoulutus, tieteellinen jatkokoulutus, tieteellisen tutkimuksen edistäminen, sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Osastot toimivat kyseisten erikoisalojen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) klinikoiden yhteydessä. Silmäosasto toimii Meilahden kampuksen Silmäklinikalla ja korva-, nenä-, kurkkutautien osasto Kirurgisessa sairaalassa.

Silmä- korvaosasto vastaa HY lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta silmä- ja korva-, nenä- ja kurkkutautien osalta. Silmätautien kurssi järjestetään kerran vuodessa neljäntenä opintovuotena. Korva-, nenä- ja kurkkutautien kurssi järjestetään viidentenä opintovuotena neljässä kolmen viikon jaksossa.

Silmätaudit

Propedeuttinen jakso tarjoaa valmiudet silmän tutkimiseen sisätautien ja neurologian opintojaksoilla. Silmätautien opintojakso alkaa propedeuttisella monivalintakuulustelulla, joka mittaa silmän kehityksen, rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Kuulustelun läpäiseminen on edellytyksenä silmätautien ryhmäopetukseen osallistumiselle.

Silmätautien jaksolla opitaan silmälöydösten suhde yleissairauksiin, tavallisimmat silmäsairaudet, näönkuntoutuksen periaatteet ja etenkin perusterveydenhuoltoon porrastettujen silmätautien seulonta ja hoito. Tutkimusmenetelmistä opitaan mm. näöntarkkuuden ja taittovoiman määrittäminen, näkökenttien ja värinäön tutkiminen, silmän ulkoinen tarkastus, silmäluomen kääntäminen, väliaineiden ja silmäpohjan arvioiminen oftalmoskoopilla, silmäpaineen mittaaminen sekä silmien asennon, silmän liikkeiden ja mustuaisreaktioiden tutkiminen. Jaksoon sisältyy asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua, jonka tavoitteena on tukea työelämään orientoitumista.

Sisältö

  • silmän rakenne ja toiminta
  • silmien tutkiminen vastaanotolla
  • taittovirheet, toiminnallinen heikkonäköisyys ja karsastus
  • kipeän punaisen silmän erotusdiagnostiikka ja hoito
  • nopeasti ja hitaasti heikentyneen näön erotusdiagnostiikka ja hoito
  • lasten silmäsairaudet ja neuvolaoftalmologia
  • silmävammojen ensihoito ja vierasesineen poistaminen silmästä
  • näkövammaisuuden syyt ja näönkuntoutus
  • hoidon porrastus silmätautien alalla
  • päivystysoftalmologia

Korva-, nenä-, kurkkutaudit

Korva-, nenä-, kurkkutautien opetus perustuu valtakunnalliseen ydinainesanalyysiin. Lääketieteen lisensiaatin on osattava ottaa KNK-potilaan anamneesi ja tutkia potilaan status tarkoituksenmukaisesti, hallittava erotusdiagnostiset vaihtoehdot ja pystyttävä arvioimaan tarvittavien tutkimusten ja hoitojen kiireellisyys, sekä tunnettava sovitut hoitoketjut. Opetus perustuu pitkälti poliklinikkaopetukseen, tukevina oppimismenetelminä käytetään luentoja (myös videoluennot) ja pienryhmäopetusta.

Silmä-korvaosastolla tehdään aktiivisesti tutkimusta. Vuosittain osastolta julkaistaan lähes 200 lääketieteellistä julkaisua, joista valtaosa kansainvälisesti korkeatasoisissa lehdissä. Suuri osa tutkimuksesta tehdään tutkimusryhmissä väitöskirjaan tähtäävissä projekteissa. Väitöskirjoja valmistuu vuosittain 2-4.

Silmä-korvaosastolla ja HUS klinikoilla on tarjolla myös useita syventäviksi opinnoiksi soveltuvia tutkimusprojekteja. Lisätietoja projekteista saa ottamalla yhteyttä osaston opetushenkilökuntaan. Projekteihin voidaan harkinnan mukaan ottaa aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita jo ennen ko. alojen kliinisen kurssin suorittamista. Korva-, nenä-, kurkkutautien osasto julkaisee vuosittain Tutkimuksen vuosikirjan, jossa esitellään tarkemmin tutkimusprojekteja ja mahdollisuuksia.

Julkaisut

Silmätaudit

Silmätautien erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen, lääketieteellisesti korkeatasoiseen ja väestön terveystarpeiden kannalta tarkoituksenmukaiseen työhön kykenevä erikoislääkäri, joka pystyy toimimaan niin sairaalatyössä kuin itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tavoitteena on tarjota oikeat asenteet, opettaa näyttöön perustuvan lääketieteen ja tieteellisen tutkimuksen periaatteet sekä tarjota riittävät tiedot ja taidot taittovirheiden korjaamisesta, silmäsairauksien ennalta ehkäisystä, diagnostiikasta ja hoidosta, silmäkirurgiasta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Koulutusohjelman pituus on 5 vuotta, josta vähintään puolet voidaan suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta 9 kk tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin rinnastetaan Jorvin ja Peijaksen silmäyksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan hallinnollisesti, mutta joissa palvelu sisällöltään vastaa keskussairaalapalvelua.

Korva-, nenä-, kurkkutaudit 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien koulutusohjelman pituus on 5 vuotta. Koulutus koostuu korva-, nenä- ja kurkkutautipalvelun (4 v) lisäksi terveyskeskuspalvelusta (9 kk) ja ns. reunapalvelusta jollakin kirurgisella erikoisalalla tai neurokirurgiassa tai anestesiologiassa ja tehohoidossa (3 kk). Koulutukseen kuuluvan teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen laajuus on 80 tuntia, johon sisältyy 20 tuntia hallinto- ja johtamiskoulutusta. Lokikirjan avulla seurataan jo saatua koulutusta ja toisaalta kartoitetaan miltä osa-alueilta koulutusta tulisi vielä saada. Lokikirjan saa koulutusohjelman vastuuhenkilöltä tai sen voi tulostaa.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
MH
Mika
Harju
apulaisprofessori
Silmä- ja korvaklinikka
TK
Tero
Kivelä
professori
Silmä- ja korvaklinikka
Tieteenala Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit

Silmätautiopin professori

SL
Sirpa
Loukovaara
apulaisprofessori, toinen kausi
Silmä- ja korvaklinikka
Tieteenala Biolääketieteet

Silmätautiopin apulaisprofessori, Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgian erityispätevyys


AM
Antti
Mäkitie
professori
Silmä- ja korvaklinikka
Tieteenala Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit

Professori, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi

AP
Anne
Pitkäranta
professori
Silmä- ja korvaklinikka
Tieteenala Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit


Opettajat
TK
Teemu
Kinnari
kliininen opettaja
Silmä- ja korvaklinikka
Tieteenala Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit
ML
Marie
Lundberg
kliininen opettaja
Silmä- ja korvaklinikka
PP
Petra
Pietarinen
kliininen opettaja
Silmä- ja korvaklinikka
JT
Joni
Turunen
kliininen opettaja
Silmä- ja korvaklinikka

Silmätautiopin kliininen opettaja ja silmägenetiikan tutkimusryhmän johtaja

JW
Juho
Wedenoja
kliininen opettaja
Silmä- ja korvaklinikka
Tieteenala Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit

Kliininen Opettaja


Tohtorikoulutettavat
MJ
Maria
Jauhiainen
tohtorikoulutettava
Silmä- ja korvaklinikka
LO
Lotta-Maria
Oksanen
tohtorikoulutettava
Silmä- ja korvaklinikka

Johtaja

professori Tero Kivelä
tero.kivela@helsinki.fi
PL 22 (Haartmaninkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

Varajohtaja

professori Antti Mäkitie
antti.makitie@helsinki.fi

Osoite

Silmäklinikka
PL 22 (Haartmaninkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

Korva-, nenä kurkkutaudit
Kirurginen sairaala, Kasarmikatu 11-13
PL 263, 00029 HUS