Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024

Laajuus
72 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2021. Koulutusohjelma kestää 3 vuotta (6 lukukautta)

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 6-12 opiskelijaa. Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 6 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutustiloissa osoitteessa Leankatu 5, 00240 Helsinki. Yhteisten opintojen (5 op) opetus toteutetaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykodynaamiseen teorianmuodostukseen ja sen pohjalta syntyneisiin nuoruusiän kehityksen lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin. Koulutus sisältää kehitysvaihespesifiä opetusta nuoruuden suotuisasta kehityksestä ja sen haasteista, jotka vaikuttavat yksilön identiteetin ja hallinta- ja puolustusmekanismien vakiintumiseen. Nuoruuteen liittyvä kehityspsykologia luo pohjaa psykoterapiaprosessin kunkin hetken ymmärtämiseen joko kehityksellisenä saavutuksena tai juuttumisena. Koulutuksen keskeinen tavoite on psykodynaamisen hoitomenetelmän syvällinen oppiminen, jossa hoidon kohteena oleva psykoterapeuttinen muutos tavoitetaan saattamalla tiedostamattomat osat tietoisen käsittelyn piiriin samalla, kun tietoisen minän vaikutus mielen toimintaan vahvistuu. Koulutusohjelmassa opetettavan menetelmän vaikuttavuudesta on saatu näyttöä. Koulutusohjelma käsittelee psykodynaamista teoriaa ajankohtaisen tieteellisen tiedon valossa tukien opiskelijan kykyä käsitellä, arvioida ja soveltaa siitä tehtävää psykoterapian tutkimusta.

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia yksilöpsykoterapeuttina psykodynaamisen teorian pohjalta erityisesti nuorten (12-23-vuotiaat) potilaiden kanssa. Koulutusohjelma antaa valmiudet verkosto- ja perhetyöskentelyyn, joka on keskeistä nuorten kanssa toimiessa. Lisäksi koulutusohjelma antaa perusvalmiudet aikarajallisen hoidon toteuttamiseen nuorten kanssa esimerkiksi osana psykiatristen hoitoyksiköiden toimintaa.

Kouluttajina ja työnohjaajina toimivat psykodynaamisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Matti Pesola, vastuukouluttaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Timo Niemi, varavastuukouluttaja; LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Camilla Bargum; FK (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Max Ervast; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Pia Fagerudd; LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Anneli Hautala; FM, psykoterapeutti VET
 • Maria Häkkinen; FK (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Arto Kautovuori; YtM (psykologia), psykoterapeutti
 • Outi Laine; LL, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Antto Luhtavaara; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Marita Niemi; FM (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Minttu Niemi; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Juhani Salakari; LL, psykoterapeutti VET

Koulutusohjelman laajuus on 72 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 33 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Teoriaseminaareja ja kliinisiä seminaareja on 300 tuntia ja muuta teoria- ja menetelmäopiskelua 580 tuntia. Seminaariopetusta järjestetään 18 kertaa vuodessa (syksyllä 8 kertaa ja keväällä 10 kertaa). Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu vaihtuvateemaiset koulutuspäivät kahdesti vuodessa.

I lukukausi

 • Kehitys I: Lapsen psyykkinen kehitys nuoruusikään 2 op
 • Teoria ja menetelmä I: Psykodynaamisen terapian perusteet ja käytännön soveltaminen 2 op

II lukukausi

 • Kehitys II: Nuoruusiän psyykkinen kehitys 3 op
 • Teoria ja menetelmä II: Psykodynaamisen terapian hoitosuhde 3 op

III lukukausi

 • Kehitys III: Itsetunnon kehitys ja vakavat ongelmat 2 op
 • Teoria ja menetelmä III: Psykodynaaminen tapausjäsennys 2 op

IV lukukausi

 • Kehitys IV: Nuoruusiän kriisit 3 op
 • Teoria ja menetelmä IV: Psykodynaaminen lyhytpsykoterapeuttinen työote 3 op

V lukukausi

 • Kehitys V: Psykoterapeuttisen muutoksen ymmärtämisestä 2 op
 • Teoria ja menetelmä V: Erityiskysymykset

VI lukukausi

 • Kehitys psykoterapeuttina – integroiva kliininen seminaari 3 op
 • Teorian ja menetelmän koonti – integroiva teorian ja menetelmien seminaari 3 op

Lisäksi

Vaihtuvateemaiset koulutuspäivät 3 op
Koulutuspäiviä (2 pv) pidetään kaksi kertaa vuodessa, yhteensä 6 eri kertana. Ne koostuvat tavallisesti kolmesta esitelmästä ja kahdesta työnohjatusta potilastapauksesta. Koulutuspäiviin liittyy toisinaan opiskelijoilla ennakko- tai jälkitehtäviä. Kouluttajina on alan nuorisopsykoterapian asiantuntijoita sekä Suomesta että ulkomailta. Yleensä joka toisissa koulutuspäivissä on esitelmöitsijänä ja työnohjaajana ulkomaalainen asiantuntija.

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 14 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan  pienryhmä- ja yksilötyönohjauksena. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. 2-4 henkilön pienryhmissä tapahtuvaa työnohjausta järjestetään pääsääntöisesti seminaariopetuspäivinä ennen tai jälkeen seminaarien yhteensä 108 tuntia (36 tuntia vuodessa). Lisäksi yksilötyönohjausta eri työnohaajalla vähintään 32 tuntia. Työnohjaajina toimivat säätiön opettajat (VET-psykoterapeutit).

Opiskelijan tulee hoitaa ohjattuna 1 nuori (hoidon alussa iältään 12-25 v) vähintään 2 vuotta ja 1 nuori vähintään 1 vuosi, hoitotiheydellä 2 kertaa viikossa. Kumpaakin hoitoa käsitellään eri työnohjauksissa. Näiden lisäksi työnohjauksissa käsitellään myös lyhyempiä hoitoja sekä keskustellaan muista viitekehyksistä rakennetuista hoitomuodoista.

Koulutuspsykoterapia 12,5 op

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia tai psykoanalyysi. Koulutuspsykoterapian tulee toteutua tiheydeltään vähintään 2 kertaa viikossa ja käyntejä tulee olla vähintään 200. Koulutuspsykoterapian tulee tapahtua psykodynaamisella VET-psykoterapeutilla tai hoidon aikana VET-psykoterapeutiksi valmistuvalla psykoterapeutilla. Koulutuspsykoterapia voi olla tapahtunut ennen koulutusta, alkanut ennen koulutusta tai tapahtua koulutuksen aikana. Mikäli hoito on päättynyt yli 10 vuotta sitten koulutukseen hakeutumisesta, edellytetään uusi hoitojakso. Hoito voi jatkua myös seminaarien jälkeen, mikäli vaadittava minimituntimäärä ei jostain syystä ole toteutunut (raskaus tms. syy), tai mikäli loppuarvioinnissa päädytään siihen, että koulutuspsykoterapia ei ole vielä riittävän pitkällä.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja oman ammatti-identiteetin kehityksen reflektoinnista.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen hinta on 15 090 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 2 515 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • ryhmätyönohjaus (108 h): 3 510 euroa
 • yksilötyönohjaus (32 h): hinta-arvio noin 2 900 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (200 h): hinta-arvio noin 20 000 euroa