Psykodynaaminen lasten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2025

Laajuus
80 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2021. Koulutusohjelma kestää 4 vuotta (8 lukukautta)

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 8-14 opiskelijaa.
Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 8 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan Therapeia-säätiön koulutustiloissa osoitteessa Topeliuksenkatu 15 A 1, 00250 Helsinki. Yhteisten opintojen (5 op) opetus toteutetaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Koulutuksen keskeinen painopistealue on varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja varhaisten kokemusten merkityksellisyys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Toinen koulutuksen painopiste on varhaisten vaiheiden aikana syntyneiden vaurioiden aiheuttamissa häiriöissä ja niiden hoitamisessa psykodynaamisen psykoterapian keinoin. Tällaiset häiriöt ovat nyky-yhteiskunnassamme lisääntyneet ja niihin haetaan psykoterapeuttista osaamista lastenpsykoterapeuteilta. Koulutuksessa syvennytään vanhempien kanssa työskentelyn merkityksellisyyteen osana lapsen psykoterapiaa.

Pitkäkestoisen intensiivisen psykoterapiatyöskentelyn kouluttautumisen lisäksi perehdytään lyhytpsykoterapeuttisiin fokusoituihin työskentelytapoihin eri-ikäisten lasten, varhaisnuorten ja heidän perheidensä kanssa. Keskitymme koulutuksessa myös varhaisnuoruusikään, joka on erityinen kehitysvaihe lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa.

Psykodynaamisen lastenpsykoterapeuttikoulutuksen taustateoriat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin, mm. objektisuhdeteoreettiseen, erityisesti post-kleinilaiseen ja post-bionilaiseen perinteeseen sekä kiintymyssuhdeteorian viitekehykseen. Psykoterapiassa lapselle välitettävä ymmärrys tapahtuu tässä ja nyt -tilanteissa. Tämä edellyttää sanattoman viestinnän tavoittamista ja tämän välittämistä lapselle sopivalla tavalla tämän ikätason huomioiden. Lapsen leikillä ja ruumiillisuudella on tässä keskeinen sija. Vauva- ja pikkulapsihavainnoinnit antavat kokemuksellisen kosketuksen aidossa tilanteessa lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen, myös tunne-elämysten ruumiillisesta ytimestä.

Kouluttajina toimivat psykoanalyyttisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Riikka Tolsa-Saloheimo, vastuukouluttaja; LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Kaisa-Maria Leskinen, varavastuukouluttaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Anne Johansson-Ukkonen, sosiaaliohjaaja, psykoterapeutti VET
 • Taru Kaivola; erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Merja Koskelainen; FT, PsL, erikoispsykologi, psykoterapeutti VET
 • Ritva Lintu; FM (soveltava psykologia), psykoterapeutti VET
 • Pauliina Manninen; TtM, psykoterapeutti VET
 • Tiina Nurmi; erikoistoimintaterapeutti, psykoterapeutti VET
 • Liisa Roine-Reinikka; fysioterapeutti, psykoterapeutti VET
 • Marja Schulman; PsM, psykoterapeutti VET
 • Jaana Tomma; PsM, psykoterapeutti VET
 • Liisa Wahlbeck; FK (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Mauri Äijälä; YtM (psykologia), psykoterapeutti VET

Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 40,5 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta:

1) Teoria- ja kliiniset seminaarit 15 op

 • seminaareja yhteensä 320 tuntia
 • vauvahavainnointi perheessä 35 tuntia ja pikkulapsihavainnointi päiväkodissa 13 tuntia
 • osallistuminen kahteen kansalliseen tai kansainväliseen psykoterapian alan seminaariin tai kongressiin

2) Teoriaosuuteen liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen 24,5 op ja vauvahavainnoinnin muistiinpanot 1 op

Lisäksi koulutukseen sisältyy 12 tuntia ryhmädynamiikkaa, 8 tuntia arviointi- ja palautekeskusteluja, henkilökohtainen kehityskeskustelu ja henkilökohtainen palautekeskustelu koulutuksen loppuvaiheessa.

I lukukausi

 • Opintojakso 1: Orientoiva jakso 0,5 op
 • Opintojakso 2: Kohti lastenpsykoterapeutin identiteettiä (työkokemusseminaarit) 1 op
 • Opintojakso 3: Leikki-ikäisen havainnointi päiväkodissa 1 op

II lukukausi

 • Opintojakso 4: Psykoanalyyttisen kehitysteorian ja psykoterapian peruskäsitteiden tarkastelu 1,5 op

II-III lukukausi

 • Opintojakso 5: Kasvu ja psyykkinen rakentuminen: varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä minuuden rakentumiselle ja lapsen sisäisen maailman kehityksestä nuoruusikään asti 4 op

I-IV lukukausi

 • Opintojakso 6: Vauvahavainnointi 5 op

II-III lukukausi

 • Opintojakso 7: Psykoterapiaprosessi I-II 4 op

IV lukukausi

 • Opintojakso 8: Lapsuusiän psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: eri häiriötasojen tunnistaminen 1,5 op
 • Opintojakso 9: Lapsuusiän psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: neuropsykoanalyyttinen ajattelu, ruumiillisuus lasten psykoterapiassa ja psykosomaattisesta oireilusta 1,5 op

V lukukausi

 • Opintojakso 10: Lapsuusiän psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: varhaiset laaja-alaiset psyykkiset häiriöt 2 op
 • Opintojakso 11: Lapsuusiän psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: lapsen ulospäin suuntautuva oireilu psykoterapian kannalta – käytöshäiriöt, rajatilat, ym. 1,5 op
 • Opintojakso 12: : Lapsuusiän psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: lapsuuden depressio 1 op

VI lukukausi

 • Opintojakso 13: Lapsuusiän psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: narsismi persoonallisuuden kehityshäiriönä 1,5 op
 • Opintojakso 14: Lapsuusiän psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: neuroosit 1,5 op
 • Opintojakso 15: Lapsuusiän psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: traumanäkökulma 2,5 op

VII lukukausi

 • Opintojakso 16: Johdanto kuvalliseen ilmaisuun ja leikkiin 1 op
 • Opintojakso 17: Lastenpsykoterapeutin työskentely vanhempien kanssa. Yhteistyö hoitoyhteisön kanssa 2,5 op

VII-VIII lukukausi

 • Opintojakso 18: Lyhytpsykoterapeuttinen psykodynaaminen työskentely 2 op

VIII lukukausi

 • Opintojakso 19: Muut psykoterapiasuuntaukset 0,5 op
 • Opintojakso 20: Lastenpsykoterapeutin identiteetti 2 op

II-VIII lukukausi

 • Opintojakso 21: Opinnäytetyöseminaarit 1,5 op

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota. Opinnäytetöinä opiskelija kirjoittaa tutkielman, kliinisen hoitoselosteen sekä vauvaobservaation lopputyön.

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 12 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan yksilötyönohjauksena. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. Koulutukseen kuuluu kahden eri-ikäisen lapsen psykoterapia ja niihin liittyvät työnohjaukset. Yhden lapsipotilaan hoidon ja hoidon työnohjauksen tulee kestää vähintään kaksi vuotta ja toisen lapsipotilaan hoidon ja hoidon työnohjauksen vähintään yhden vuoden. Potilaiden hoitofrekvenssi on kaksi (2) kertaa viikossa. Toisen potilaan tulee olla alle 10-vuotias ja toisen 10 - 13 -vuotias. Lasten tulee olla eri sukupuolta. Toiseen psykoterapiahoidoista liitetään säännöllisesti toteutuva vanhempien kanssa työskentely, jota myös käsitellään ao. lapsipotilaan koulutushoidon työnohjauksessa.

Työnohjausta on yhteensä vähintään 120 tuntia (à 45 minuuttia). Työnohjaus tapahtuu kertaviikkoisena molemmissa koulutushoidoissa. Työnohjaajina toimivat Therapeia-säätiön kouluttamat kouluttajalastenpsykoterapeutit ja VET lastenpsykoterapeutit.

Koulutuspsykoterapia 12,5 op

Koulutukseen kuuluu henkilökohtainen psykoterapia /psykoanalyysi. Oman hoidon tulee toteutua vähintään kaksi kertaa viikossa vähintään kolmen vuoden ajan Koulutuskeskuksen hyväksymällä psykoanalyytikolla/ VET-psykoterapeutilla. Päättyneen hoidon tulee olla kestänyt vähintään 250 tuntia.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja oman ammatti-identiteetin kehityksen reflektoinnista.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen hinta on 25 820 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 3 228 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • työnohjaus (120 h): hinta-arvio noin 9 000 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (250 h): hinta-arvio noin 25 000 euroa
 • kansainväliset tai kansalliset seminaarit: hinta-arvio noin 500 euroa