Logopedia

Logopedia

Logopedian alan opetuksen ja tutkimuksen keskiössä ovat puheen, kielen, äänen, kommunikaation ja nielemistoimintojen kehitys, häiriöt, niiden arviointi ja kuntoutus, sekä mahdollisten taustatekijöiden vaikutus mainittuihin taitoihin/toimintoihin.

Logopedia pääaineenaan valmistuneet filosofian maisterit voivat hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, puheterapeuttina. Puheterapeutit toimivat esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisenä ammatinharjoittajana tai erityyppisissä asiantuntijatehtävissä.

Logopediaa opiskelevat voivat suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto) sekä filosofian maisterin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot.

Logopedian alan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa perusteelliset tiedot logopedisen kentän eri osa-alueista sekä alalla käytettävistä tutkimusmenetelmistä. Tutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi mm. kielitieteen ja lääketieteen opintoja. Logopedia pääaineenaan opiskelevien pakollisena sivuaineena on psykologia. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvän kandidaatin tutkielman opiskelijat tekevät kolmantena opiskeluvuonnaan. Logopedian pääaineopiskelijat tekevät maisterin tutkintoon johtavien opintojensa aikana yhteensä neljä lyhyttä harjoittelujaksoa. Näistä kolme sisältyy humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon.

Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää aineopinnoissa omaksuttua tietoa sekä antaa valmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Tutkinto sisältää logopedian alan syventäviä kursseja, kirjallisen kuulustelun sekä pro gradu -tutkielman tekemisen. Kliinisistä opinnoista filosofian maisterin tutkintoon sisältyy yksi lyhyt harjoittelujakso sekä neljän kuukauden pituinen harjoittelujakso, nk. pitkä harjoittelu. Pitkä harjoittelu tehdään laillistetun puheterapeutin ohjauksessa jossakin sosiaali- tai terveydenhuollon yksikössä.

Logopedian alan tohtorikoulutettavat kuuluvat johonkin Lääketieteellisen tiedekunnan Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmista, esimerkiksi seuraaviin tohtoriohjelmiin: Kliininen tohtoriohjelma, Aivot ja mieli tohtoriohjelma sekä Väestön terveyden tohtoriohjelma. Logopedian alan tohtorikoulutettavat voivat kuulua myös Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun Psykologian, oppimisen ja kommunikoinnin tohtoriohjelmaan

Logopedian alan väitöskirjatyöntekijät kokoontuvat vuosittain noin 2-4 yhteiseen seminaariin, josta vastaa logopedian professori.

 

Logopedian tieteenalalla Helsingin yliopistossa tutkitaan laaja-alaisesti erilaisten kommunikoinnin häiriöiden ilmenemismuotoja, arviointia ja kuntoutusinterventioita sekä puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota. Erityisenä painopisteenä on puheterapiavuorovaikutuksen ominaispiirteiden ja interventioiden vaikuttavuuden tutkiminen. Vuorovaikutuksen tutkimusta on toteutettu pitkään monitieteisissä tutkimusryhmissä ja se on kansainvälisesti tunnettua ja korkeatasoista. Tutkimusrahoitusta on saatu muun muassa Suomen Akatemialta, Tekesiltä ja Kelalta. Aktiivisia tutkimusryhmiä on afasian, autismin, kuulovikojen, monikielisyyden, muistisairauksien, multimodaalisen kommunikaation, varhaisen kielenkehityksen ja videoidun puheterapiavuorovaikutuksen alueilla.

Tutkimusryhmät

Aphasia Research Group
Afasia -tutkimusryhmä tutkii aikuisten ihmisten kielihäiriöitä, joiden syynä on aivokudoksen vaurioituminen tai toimintahäiriö. Ryhmä tutkii afasian ilmenemismuotoja kielen käytössä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, afasiaterapian käytänteitä ja sen vaikuttavuutta ja afasian seurausvaikutuksia ihmisen elämään.

Interaction and Intervention Group
Vuorovaikutus ja interventiot –tutkimusryhmässä tutkitaan kommunikoinnin häiriöiden vaikutuksia ihmisten välisten vuorovaikutustilanteiden sujumiseen sekä selvitetään puheterapiavuorovaikutuksen luonnetta ja logopedisten interventioiden vaikuttavuutta.

Dementia and Communication Research Group

Early Language Development (ELD) Group
Varhainen kielenkehitys –tutkimusryhmässä tutkitaan kielenkehityksen piirteitä lapsuusvuosien aikana alkaen ensimmäisistä elinvuosista esikouluikään saakka. Tutkimuksen kohteena ovat erityyppiset lapsiryhmät, esimerkiksi keskosena syntyneet lapset. ELD-ryhmän tutkimuksen kohteena ovat lisäksi kielenkehityksen arviointiin liittyvien menetelmien kehittäminen ja niiden käytettävyyden arviointi sekä kielenkehityksen interventiot.

Pragmatic Issues in Alternative Communication
Puhetta korvaavan viestinnän ryhmän tutkimuksissa tarkastelun kohteena ovat sekä puhumattomat ihmiset että heidän puhuvat kumppaninsa, jotka voivat käyttää avusteisia tai ei-avusteisia viestinnän keinoja moninaisiin viestinnän tehtäviin, esimerkiksi keskustelemiseen ja kertomiseen tai hyvin varhaisten keinojen varassa toimivaan olemuskieliseen vuorovaikutukseen.

Human communication disorders research unit (DIS-CO)

Professorit

Professori Minna Laakso  
Professori Suvi Stolt
Professori (emerita) Anu Klippi

Opettajat

Yliopistonlehtori Sofia Holmqvist-Jämsén
Yliopistonlehtori Seija Pekkala
Yliopistonlehtori Satu Saalasti
Yliopistonlehtori (20%) Katri Saaristo
Yliopistonlehtori (50%) Inkeri Salmenlinna
Yliopistonlehtori Irina Savolainen (1.3.2021 alkaen)
Yliopistonlehtori Ritva Torppa
Yliopistonlehtori Leena Tuomiranta
Yliopisto-opettaja (50%) Alisa Ikonen
Yliopisto-opettaja (30%) Niina Nylander
Yliopisto-opettaja (50%) Susanna Surakka

Tohtorikoulutettavat

Tohtorikoulutettava Eveliina Joensuu
Tohtorikoulutettava Eva Ståhlberg-Forsén

Koko henkilöstö löytyy Henkilöhaku -sivulta.

  • Foni Ry
    Logopedian opiskelijoiden opiskelijajärjestö on Foni ry ja sen jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa logopediaa opiskelevat. Foni tekee yhteistyötä sekä omassa yliopistossa toimivien järjestöjen kanssa että muissa, logopediaa opettavissa yliopistoissa toimivien opiskelijajärjestöjen kanssa. Foniin kuuluu opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta heti fukseista alkaen. Foni järjestää jäsenille paitsi virkistystoimintaa myös opiskelua tukevaa toimintaa, kuten asiantuntijaluentoja sekä ekskursioita alamme yrityksiin ja yhdistyksiin.
  • Puheterapeuttiliitto
    Puheterapeuttiliitto ry on puheterapeuttien sekä puheterapeutiksi opiskelevien valtakunnallinen ammattijärjestö.

Psykologian ja logopedian osastonjohtaja

professori Laura Hokkanen
laura.hokkanen@helsinki.fi

Logopedian koulutusohjelman johtaja

professori Minna Laakso
minna.laakso@helsinki.fi

Yhteystiedot

PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Henkilökunta

Psykologian ja logopedian osaston henkilökunnan yhteystiedot
Tavoitat opettajat sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi.
Sovi tapaaminen ensisijaisesti sähköpostitse.

Yliopisto- ja opiskelijapalvelut 

Lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnan yhteystiedot
Helsingin yliopiston yhteinen opiskelijaneuvonta
sähköposti: meilahti-student@helsinki.fi