Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024

Laajuus
70 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2021. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta)

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 24 opiskelijaa

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan pääasiassa Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa. Koulutukseen kuuluva työnohjaus ja ryhmäpsykoterapia voidaan toteuttaa osin myös muissa tiloissa

Koulutusohjelma pohjautuu kognitiivisen terapian teoreettiseen viitekehykseen ja hyödyntää sen piirissä tehtyä kliinistä tutkimusta, erityisesti lasten ja nuorten ikäryhmissä. Kognitiivinen terapia sijoittuu psykoterapiasuuntauksena laajemman kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden teoreettisen sateenvarjon alle. Koulutusohjelma nojaa Aaron Beckin työhön pohjautuvan kognitiivisen terapian keskeisiin työtapoihin, soveltuvin osin myös laajemman kognitiivis-behavioraalisen viitekehyksen alle sijoittuviin muihin terapiamalleihin (esimerkiksi käyttäytymisterapia, kognitiivis-behavioraalinen terapia, ns. kolmannen aallon laajennetut terapiamallit, modulaariset ja matalan intensiteetin terapiamallit). Valikko heijastaa kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden terapiaperheen kehittymistä 1950-60 -luvulta nykypäivään asti. Muita sateenvarjon alle luettavia terapiamalleja esitetään erityisesti niissä häiriöryhmissä, joissa niistä on kertynyt vaikuttavuusnäyttöä lasten ja nuorten hoidossa.

Koulutusohjelmassa painotetaan erilaisten kognitiivisten tiedonkäsittelyprosessien käsittelyä terapiatyöskentelyä. Kognitiivisessa psykoterapiassa tarkastellaan kuinka käyttäytymistä edeltävät ennakoinnit, merkityksenanto sekä jatkuva kognitiivinen informaation prosessointi ja tunnetilat vaikuttavat tunnekokemuksiin ja sitä seuraavaan käyttäytymiseen ja sen muuttumiseen. Teoria ottaa huomioon i myös sosiaalisen informaation prosessoinnin kehittymisen, emotionaaliset ja vuorovaikutukselliset prosessit sekä vanhemmuuteen, perheeseen ja kehitysympäristöön liittyvät tekijät. Terapiassa tutkitaan ajatusten, mielikuvien, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä ja pyritään vaikuttamaan niihin prosesseihin, joiden varassa lapsi tai nuori tulkitsee, arvioi ja ohjaa itseään sekä tulkitsee ja arvioi muita ihmisiä ja maailmaa ympärillään.

Kouluttajina toimivat kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Klaus Ranta, vastuukouluttaja ; LT, PsM, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Minna Koskinen, varavastuukouluttaja; LL, lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Outi Havia; PsM, psykoterapeutti VET
 • Reetta Aalto-Setälä; PsM, psykoterapeutti VET
 • Pia Charpentier; PsM, psykoterapeutti VET
 • Jorma Fredriksson; FL (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Inkeri Eskonen; YTT, PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Niina Jukkara; psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Minna Katajarinne; PsM, psykoterapeutti VET
 • Jochen Knoll; diplomi-psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Sari Kujanpää; PsM, psykoterapeutti VET
 • Sanna-Kaija Nuotio; PsM, psykoterapeutti VET
 • Lauri Parkkinen; PsM, psykoterapeutti VET
 • Anne Paulo-Tuovinen; FK (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Kaisa Pietilä; KM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Minna Räihä; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Katri Salo; LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Arja Suovesi-Pöysti; PsM, psykoterapeutti VET
 • Susan Toivonen; PsM, kouluttajapsykoterapeutti

Koulutusohjelman laajuus on 70 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 38 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Koulutuksen teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua. Teoria- ja kliinisiä seminaareja sekä lähiopetusta pienryhmissä on yhteensä 300 tuntia. Lähiopetus jakaantuu 20 kaksipäiväiseen seminaariin, minkä lisäksi siihen sisältyy 20 tuntia verkko-opetuksena toteutettavaa kirjallisuusryhmäopetusta

I lukukausi

 • Seminaari 1: Orientaatio koulutukseen ja kognitiivisen terapian perusteet
 • Seminaari 2: Lasten ja nuorten kognitiivisen terapian perusmenetelmät I
 • Seminaari 3: Lasten ja nuorten kognitiivisen terapian perusmenetelmät II

II lukukausi

 • Seminaari 4: Kehityspsykologia, kehityksellinen psykopatologia ja kehityssensitiivisyys
 • Seminaari 5: Ahdistuneisuushäiriöt I – eroahdistushäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, transdiagnostinen hoito
 • Seminaari 6: Neuropsykiatriset häiriöt I – ADHD lapsilla ja nuorilla

III lukukausi

 • Seminaari 7: Lasten ja varhaisnuorten depressio
 • Seminaari 8: Lasten ja nuorten traumaperäiset häiriöt
 • Seminaari 9: Käytöshäiriö ja uhmakkuushäiriö

IV lukukausi

 • Seminaari 10: Ahdistuneisuushäiriöt II – Sosiaalisten tilanteiden pelko ja paniikkihäiriö
 • Seminaari 11: Nuorten vaikea masennus, itsetuhoisuus ja, tunnesäätelyn häiriöt

V lukukausi

 • Seminaari 12: Lasten ja nuorten syömishäiriöt
 • Seminaari 13: Neuropsykiatriset häiriöt II – Autismikirjon häiriöt, nykimishäiriöt, Touretten oireyhtymä
 • Seminaari 14: Pakko-oireinen häiriö

VI lukukausi

 • Seminaari 15: Lopputyöt käynnistävä seminaari
 • Seminaari 16: Kiintymyssuhde, terapiasuhde ja terapeutin jaksaminen

VII lukukausi

 • Seminaari 17: Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian uusia suuntauksia - skeematerapia
 • Seminaari 20: Päätösseminaari, lopputyöt esittelevä seminaari

Lisäksi

 • Seminaarit 18 ja 19: Ulkomaisen kognitiivisen psykoterapian kouluttajan seminaari

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 13 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan ryhmätyönohjauksena neljän opiskelijan ryhmissä. Työnohjausta on yhteensä 130 tuntia. Koulutukseen kuuluu vähintään kaksi yli vuoden (yli 40 tuntia) ja neljä alle vuoden (yli 20 tuntia) pituista koulutushoitoa. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. Työnohjausryhmät ja työnohjaajat sovitaan koulutuksen alettua. Työnohjaaja vaihtuu koulutuksen puolivälissä.

Koulutuspsykoterapia 4 op

Koulutukseen kuuluu 40 tuntia yksilöpsykoterapiaa (noin vuoden ajan) sekä 40 tuntia ryhmäpsykoterapiaa. Opiskelijat valitsevat psykoterapeuttinsa ja muodostavat ryhmäterapian ryhmän itsenäisesti. Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijoille tietoa käytettävissä olevista ryhmä- ja yksilöpsykoterapeuteista. Koulutuspsykoterapian tulee olla kognitiivista ja psykoterapeutin tulee olla vaativan erityistason (VET) psykoterapeutti tai kouluttajapsykoterapeutti.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja oman ammatti-identiteetin kehityksen reflektoinnista.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen hinta on 17 210 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 2 459 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • työnohjaus (130 h): 4 875 euroa (+alv 24 % mikäli opiskelija ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö)
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (40 h): 1 500 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (40 h): hinta-arvio noin 4 000 euroa