Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024

Laajuus
70 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2021. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta)

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 24 opiskelijaa

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan pääasiassa Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa. Koulutus alkaa kahden päivän internaattijaksolla ja päättyy niin ikään kahden päivän internaattijaksoon erikseen ilmoitettavissa tiloissa. Kansainvälisen asiantuntijan seminaari järjestetään pääkaupunkiseudulla erikseen ilmoitettavissa tiloissa.

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina. Koulutuksen suoritettuaan koulutettava pystyy itsenäisesti hoitamaan asiakkaitaan kognitiivisen psykoterapian menetelmin ja arvioimaan kognitiivisen psykoterapian mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta osana psykologista apua hakevan ihmisen hoidon kokonaisuutta. Koulutusohjelma antaa valmiudet toteuttaa sekä pitkäjänteisiä että aikarajallisia yksilöpsykoterapioita.

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja. Näillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat. Psykoterapiassa keskeisiä työskentelyn kohteita ovat asiakkaan ongelmia tuottavat ajatukset tai uskomukset ja näihin liittyvät tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta tunnekokemuksessa. Myös käyttäytymisen konkreettista, aktiivista muuttamista pidetään tärkeänä, kun psykoterapiassa halutaan saavuttaa pysyvää muutosta. Viime vuosikymmeninä on ymmärretty tunteiden keskeinen merkitys ihmisen kokemusten organisoitumisessa sekä siten myös psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Tässä koulutusohjelmassa on painotettu erityisesti persoonallisuushäiriöiden hoitoa sekä skeematerapeuttista ja tunnekeskeistä työskentelyä.

Kognitiivinen psykoterapia on tasavertaista ja tavoitteellista asiakkaan kokemuksen yhdessä tutkimista. Sen tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja siten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös tosielämässä. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

Koulutuksessa opiskellaan yleisten psykoterapeuttisten tietojen ja -valmiuksien lisäksi kognitiivisen psykoterapian teoriaa ja menetelmiä. Näiden menetelmien tuloksellisuudesta on saatu vahvaa näyttöä keskeisten mielenterveydenhäiriöiden hoidossa (kansalliset ja kansainvälisiset hoitosuositukset). Opiskelijat omaksuvat koulutuksen aikana kognitiivisen viitekehyksen erilaisia hoitomalleja tieteellisen tutkimustiedon valossa.

Koulutusohjelmassa osaamistavoitteet ja -sisällöt rakentuvat prosessinomaisesti lähtien peruskäsitteistä ja -taidoista. Koulutus koostuu neljästä eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa perehdytään kognitiivisiin hoitomalleihin (masennus, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit). Opintojen toisessa vaiheessa perehdytään tarkemmin psyykkisten häiriöiden perustaan yksilönkehityksessä ja terapiasuhteen ilmiöihin. Opintokokonaisuuden kolmannessa vaiheessa opiskelijat aloittavat opinnäytetyön kirjoittamisen intensiivisesti. Samalla laajennetaan ja syvennetään hankittua osaamista perehtymällä erityisteemoihin. Opintojen neljäs ja viimeinen vaihe koostaa opintoja ja orientoi opiskelijan jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Opinnäytetyöt esitellään tämän opintojakson aikana. Tavoitteena on, että opintojen aikana opiskelijoiden tiedot, taidot sekä itsereflektio kehittyvät prosessinomaisesti.

Kouluttajina toimivat kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Irena Miettinen, vastuukouluttaja ja työnohjaaja; TM, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Jyrki Tuulari, varavastuukouluttaja ja työnohjaaja; YTM (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Reetta Aalto-Setälä, kouluttaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Armi Hakanen, ryhmäpsykoterapeutti; VTM (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Sirpa Hakkarainen, ryhmäpsykoterapeutti; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Juha Happonen, kouluttaja, PsL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Outi Havia, ryhmäpsykoterapeutti; PsM, psykoterapeutti VET
 • Juha Hokkanen, työnohjaaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Pasi Häll, kouluttaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Taru Juvakka, kouluttaja; TtT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Satu Kaski, työnohjaaja; PsT, psykoterapeutti VET
 • Minna Katajarinne, ryhmäpsykoterapeutti; PsM, psykoterapeutti VET
 • Jochen Knoll, kouluttaja; diplomi-psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Maaria Koivisto, kouluttaja; LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Mervi Koivisto, työnohjaaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Merja Kuusela, opinnäytetöiden ohjaaja; VTM (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Kirsti-Liisa Kuusinen, kouluttaja; PsT, psykoterapeutti VET
 • Susanna Marila, opinnäytetöiden ohjaaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Heli Määttä, kouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Petri Mäntynen, opinnäytetöiden ohjaaja; PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti VET
 • Sanna-Kaija Nuotio, työnohjaaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Kirsti Pirttijärvi, työnohjaaja; laillistettu sosiaalityöntekijä, kouluttajapsykoterapeutti
 • Minna Räihä, ryhmäpsykoterapeutti; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Kirsi Räisänen, opinnäytetöiden ohjaaja; LT, erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Helena Santasalo, työnohjaaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Titta Sopanen, ryhmäpsykoterapeutti; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Susann Thylin, kouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Minna Toikka, työnohjaaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Sauli Valkeajärvi, kouluttaja; PsM, psykoterapeutti VET

Koulutusohjelman laajuus on 70 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 38 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Koulutuksen teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua. Teoria- ja kliinisiä seminaareja sekä lähiopetusta pienryhmissä on yhteensä 308 tuntia. Lähiopetus jakaantuu 20 kaksipäiväiseen seminaariin, jonka lisäksi siihen sisältyy viisi verkko-opetuksena toteutettavaa kirjallisuustutorryhmää.

I lukukausi 8 op

1. vaihe: kognitiivisen psykoterapian perusopinnot

 • Seminaari 1: Johdatus kognitiiviseen psykoterapiaan
 • Seminaari 2: Masennuksen hoito I: akuutin masennuksen lyhytterapeuttinen hoitomalli
 • Kirjallisuuden verkko-opinnot I: Ahdistuneisuushäiriöt
 • Seminaari 3: Ahdistuneisuuden hoito I: paniikkihäiriö ja sosiaalinen ahdistuneisuus

II lukukausi 8 op

 • Seminaari 4: Pakko-oireiden hoito
 • Seminaari 5: Psykoosien hoito
 • Seminaari 6: Masennuksen hoito II: pitkittyneen masennuksen hoito

III lukukausi 10 op

 • Seminaari 7: Mielikuvatyöskentely ja tietoinen läsnäolo

2. vaihe: Yksilökehitys, vuorovaikutus ja kognitiivisen psykoterapian integroivat mallit

 • Seminaari 8: Kehityspsykologinen näkökulma ja psykoterapia
 • Kirjallisuuden verkko-opinnot II: Terapiasuhde
 • Seminaari 9: Kiintymyssuhdenäkökulma ja terapeuttinen vuorovaikutus
 • Kirjallisuuden verkko-opinnot III: Tunnepainotteinen kognitiivinen terapia

IV lukukausi 9 op

 • Seminaari 10: Tunnekeskeinen työskentely
 • Seminaari 11: Persoonallisuushäiriöt I: johdatus persoonallisuushäiriöiden hoitoon
 • Kirjallisuuden verkko-opinnot IV: Skeematerapia
 • Seminaari 12: Persoonallisuushäiriöt II: skeematerapeuttinen työskentely

V lukukausi 9 op

 • Seminaari 13: Persoonallisuushäiriöt III: skeematerapeuttinen työskentely (jatkoa) ja korjaava mielikuvatyöskentely (ImRs)

3. vaihe: Kognitiivinen psykoterapia vaikeiden ja pitkäaikaisten psyykkisten häiriöiden hoidossa sekä kognitiivisen psykoterapian erityisteemoja

 • Seminaari 14: Opinnäytetyöseminaari I: a) tutkimuksellinen ote omassa työssä – opinnäytetöiden aloitus sekä b) koulutuksen välireflektio
 • Seminaari 15: Traumatisoituminen ja dissosiaation hoito

VI lukukausi 12 op

 • Seminaari 16: Persoonallisuushäiriöt IV: dialektinen käyttäytymisterapia ja taitonäkökulma epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa
 • Seminaari 17: Kognitiivisen psykoterapian erityisteemoja: a) addiktioiden hoito ja motivoiva haastattelu b) syömishäiriöiden hoito tai vapaavalintainen aihe
 • Kirjallisuuden verkko-opinnot V: Valinnainen lisäkirjallisuus
 • Seminaari 18: Kognitiivisen psykoterapian kansainvälinen seminaari

VII lukukausi 9 op

4. vaihe: Psykoterapeutiksi kehittyminen ja psykoterapeutin ammatti-identiteetti

 • Seminaari 19: Opinnäytetyöseminaari II
 • Seminaari 20: Päätösseminaari: ammatillinen kehittyminen

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 13 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan ryhmätyönohjauksena neljän opiskelijan ryhmissä noin 4 tuntia kerrallaan, noin 9-10 kertaa vuodessa. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. Koulutukseen kuuluu vähintään kaksi yli vuoden (yli 40 tuntia) ja neljä alle vuoden (yli 20 tuntia) pituista koulutuspotilaiden terapiaa. Työnohjausryhmät ja työnohjaajat sovitaan koulutuksen alettua. Työnohjaaja vaihtuu koulutuksen puolivälissä.

Koulutuspsykoterapia 4 op

Koulutukseen kuuluu 40 tuntia ryhmäpsykoterapiaa sekä 40 tuntia yksilöpsykoterapiaa (noin vuoden ajan). Ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian osuus toteutetaan 1-3 päivän intensiivijaksoina. Yksilöpsykoterapeutin löytämisessä tuetaan koulutusohjelman alettua, mikäli opiskelijalla ei ole tiedossa koulutuspsykoterapeuttia. Koulutuspsykoterapian tulee olla kognitiivista ja psykoterapeutin tulee olla vaativan erityistason (VET) psykoterapeutti tai kouluttajapsykoterapeutti.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan jatkuvalla näytöllä. Jatkuva näyttö tarkoittaa sitä, että opiskelijan psykoterapeuttikompetenssien kehittymistä arvioidaan itsereflektiivisesti yhdessä työnohjaajan ja vastuukouluttajien kanssa.  Näyttö kertyy koko koulutusprosessin ajan ja sen kertymistä arvioidaan erityisesti työnohjauksessa ja HOPS-keskusteluissa vastuukouluttajien kanssa.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen hinta on 16 620 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 2 374 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • työnohjaus (130 h): 4 875 euroa (+alv 24 % mikäli opiskelija ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö)
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (40 h): 1 200 - 1 500 euroa ryhmäkoosta riippuen
 • oma koulutuspsykoterapia (40 h): hinta-arvio noin 4 000 euroa