Integratiivisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinta

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka täyttää Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vahvistamat hakukelpoisuuden kriteerit. Hakukelpoisuuden perusteena on soveltuva pohjakoulutus ja riittävä työkokemus.

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen opiskelijat valitaan hakuasiakirjoista annettavien pisteiden ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Soveltuvuusarviointiin kutsutaan enintään 25 hakukelpoista hakijaa. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakuasiakirjoista annettavien pisteiden perusteella. Päätös soveltuvuusarviointiin kutsumisesta ilmoitetaan hakukelpoisuuspäätöksen yhteydessä 31.3.2021 mennessä.

Hakukelpoisiksi todetuille ja soveltuvuusarviointiin kutsuttaville hakijoille lähetetään varsinainen soveltuvuusarviointikutsu huhtikuun alkupuolella. Soveltuvuusarviointi toteutetaan yksilöhaastatteluna huhtikuun aikana.

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 12.5.2021 mennessä.

 

Soveltuva pohjakoulutus

Helsingin yliopiston integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen on kelpoinen hakemaan henkilö, jolle Valvira on myöntänyt psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden ja joka on suorittanut:

 • psykoterapia-alan erikoispsykologikoulutuksen, johon sisältyy psykoterapeuttikoulutus, TAI
 • integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen.

Riittävä työkokemus

Integratiiviseen kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen hakevalla tulee olla psykoterapeutin ammattinimikkeen myöntämisen jälkeen vähintään 100 tuntia psykoterapeuttista työtä.

Lisätietoja: Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelma 2021-2023

Hakuaika integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen on 1.-28.2.2021.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen valintamenettely on kaksivaiheinen:

 1. Hakukelpoisuuden arviointi ja hakuasiakirjojen pisteytys (maaliskuussa)
 2. Soveltuvuuden arviointi (huhtikuussa)

Hakukelpoisuuden arvioinnissa arvioidaan täyttääkö hakija hakukelpoisuuden edellytykset Helsingin yliopiston määrittelemällä tavalla. Lisäksi päätetään soveltuvuusarviointiin kutsuttavista.

Hakulomake

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna vain hakuajan 1.-28.2.2021. Hakeminen hakuajan ulkopuolella ei ole mahdollista.

Linkki hakulomakkeeseen
(lomake on ajastettu: julkisuus alkaa 1.2.2021 8.00 ja päättyy 28.2.2021 23.59) 

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti haussa olevan koulutuksen esittelyyn ja valintaperusteisiin sekä alla oleviin hakuohjeisiin.

Hakulomakkeen liitteet

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet:

 • Todistus suoritetusta psykoterapeuttikoulutuksesta.
 • Selvitys/työtodistukset psykoterapeutiksi laillistuksen jälkeen tehdystä yhteensä vähintään 100 tunnin psykoterapeuttisesta työstä, työkokemuksesta psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana toimimisesta. Selvitykseen yksityisenä ammatinharjoittajana tehdystä työstä tulee sisällyttää tiedot toiminimestä/yrityksestä ja tehdyn työn sisällöstä sekä aika- ja tuntimääristä.
 • CV ja julkaisuluettelo.
 • Todistukset suoritetusta psykologian tai psykoterapian alaan liittyvästä täydennyskoulutuksesta.

Hakulomakkeen täyttäminen

Tallenna liitteet sähköisesti pdf-muotoon ennen hakulomakkeen täyttämistä. Kaikki pyydetyt liitteet tulee tallentaa yhteen pdf-tiedostoon. Tämä onnistuu helpoiten skannaamalla kaikki liitteet suoraan yhteen tiedostoon.  Vaihtoehtoisesti voit ottaa todistuksista kuvan (kiinnitä huomioita kuvanlaatuun) ja liittää ne Word-tiedostoon, jonka voit tallentaa pdf-tiedostoksi.

Täytä hakulomake huolellisesti. Tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein. Kaikki opiskelijavalintaan liittyvät tiedot ja päätökset toimitetaan sähköpostitse hakulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Päätös hakukelpoisuudesta ja hakuasiakirjojen pisteytys perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuihin asiakirjoihin. Hakijalta voidaan pyytää tarvittaessa täydennystä liitteisiin, jolloin täydennys tulee toimittaa annetussa määräajassa. Hakuajan tai täydennysajan päätyttyä toimitettuja liitteitä ei huomioida kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnassa.

Valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa hakukelpoisten hakijoiden hakuasiakirjat pisteytetään alla olevan mukaisesti. Toisen vaiheen soveltuvuusarviointiin kutsutaan enintään 25 hakukelpoista hakijaa hakuasiakirjoista saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Hakuasiakirjojen pisteytys

Hakuasiakirjojen perusteella voi saada 0-100 pistettä seuraavasti:

1) Kokemus kouluttamisesta 0-30 pistettä

 • 20 pistettä: Toiminut kouluttajana psykoterapiaan ja mielenterveystyöhön liittyvissä aiheissa vähintään 40 tuntia
 • 10 pistettä: Toiminut kouluttajana muuhun kuin psykoterapiaan tai mielenterveystyöhön liittyen vähintään 40 tuntia
 • 0 pistettä: Ei kokemusta tai kokemusta alle 40 tuntia kouluttajana toimimisesta

2) Kokemus työnohjaajana toimimisesta 0-30 pistettä

 • 20 pistettä: Toiminut psykoterapian tai hoitotyön työnohjaajana vähintään 20 tuntia
 • 10 pistettä: Toiminut muun alan työnohjaajana vähintään 20 tuntia
 • 0 pistettä: Ei kokemusta tai kokemusta alle 20 tuntia työnohjaajana toimimisesta

3) Hakukelpoisuuden tuottavan psykoterapeuttikoulutuksen lisäksi suoritettu psykologian tai psykoterapian alaan liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus 0-20 pistettä

 • 20 pistettä: Täydennyskoulutussuorituksia 35 opintopistettä tai enemmän
 • 10 pistettä: Täydennyskoulutussuorituksia 10-34 opintopistettä
 • 0 pistettä: Alle 10 opintopistettä tai ei lainkaan suoritettua täydennyskoulutusta

4) Psykologian tai psykoterapian alaan liittyvä julkaisutoiminta 0-20 pistettä

 • 20 pistettä: Vähintään yksi vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu
 • 10 pistettä: Vähintään yksi muu kuin tieteellinen julkaisu (esim. raportit, selvitykset, kirja-arvostelut) ja/tai kongressiesitys
 • 0 pistettä: Ei julkaisuja

Pisteitä annetaan hakijan hakemukseen liittämässä selvityksessä ja/tai todistuksissa ilmaisemasta soveltuvaksi kouluttaja- ja työnohjaajakokemukseksi katsotusta työkokemuksesta sekä hakemukseen liitettyjen täydennyskoulutustodistusten, CV:n ja julkaisuluettelon perusteella.

Hakukelpoisiksi todetuille ja soveltuvuusarviointiin kutsuttaville hakijoille lähetetään varsinainen soveltuvuusarviointikutsu huhtikuun alkupuolella. Kutsussa annetaan ohjeet soveltuvuusarviointia varten.

Soveltuvuusarviointi toteutetaan yksilöhaastatteluna (kaksi haastattelijaa). Haastattelut järjestetään huhtikuun aikana covid 19 -tilanteesta riippuen joko lähihaastatteluna tai etäyhteyksin.

Soveltuvuusarviointi on maksullinen. Haastattelumaksu on 120 euroa. Maksuohjeet annetaan kutsussa. 

Soveltuvuusarvioinnissa arvioitavat osa-alueet ja niiden pisteytys

Soveltuvuushaastattelu pisteytetään asteikolla 0-100 pistettä. Arvioinnissa arvioidaan hakijan soveltuvuutta kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen neljällä osa-alueella, joista jokaisesta voi saada 0-25 pistettä. Osa-alueet ovat:

 1. Koulutusmotivaatio
 2. Valmiudet ja käytännön mahdollisuudet suorittaa koulutus
 3. Valmiudet toimia kouluttajana
 4. Vuorovaikutustaidot

Arviointi tehdään aina koulutusohjelman lähtökohdista ja painotuksista käsin ja suhteessa kyseisen koulutusohjelman hakijajoukkoon.

Valinta

Voidakseen tulla hyväksytyksi kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen hakijan tulee saada soveltuvuushaastattelusta yhteensä vähintään 50 pistettä siten, että jokaisesta neljästä (1-4) arvioitavasta osa-alueesta on vähintään 5 pistettä.

Valinta perustuu hakuasiakirjoista saatavien pisteiden (enintään 100 pistettä) ja soveltuvuushaastattelupisteiden (enintään 100 pistettä) yhteispistemäärään (enintään 200 pistettä).

Mikäli kaksi hakijaa saa saman pistemäärän, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan soveltuvuushaastattelusta saatujen pisteiden perusteella.

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 12.5.2021 mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja oikaisumenettely

Koulutukseen hyväksytyn opiskelijan tulee ilmoittaa myönnetyn opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 26.5.2021. Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen annetaan kouluttajakoulutukseen hyväksytyille tulosviestin yhteydessä.

Kouluttajakoulutukseen hyväksytyn ja opiskelupaikan sitovasti vastaanottaneen opiskelijan kanssa tehdään opiskelusopimus, jolla opiskelija sitoutuu koulutuksen opiskelijamaksujen maksamiseen ja niiden maksuaikatauluun.

Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmältä 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnöt opiskelijavalinnan ensimmäisen vaiheen (hakukelpoisuus, hakuasiakirjojen pisteytys ja soveltuvuusarviointiin kutsuminen) tuloksista tulee jättää 14.4.2021 klo 15.00 mennessä ja oikaisupyynnöt lopullisen valinnan tuloksista tulee jättää 26.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Opinto-oikeuden voimassaolo ja opiskelijan status

Koulutukseen otettavalle myönnetään erillisten opintojen opinto-oikeus Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Opiskeluoikeus rajoittuu 40 opintopisteen laajuisen integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suorittamiseen. Opinnot ovat maksullisia eivätkä johda tutkintoon. Myönnettävä erillinen opinto-oikeus on voimassa 1.8.2021–31.7.2023.

Hakemista koskeviin kysymyksiin vastataan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteessa meilahti-specialist@helsinki.fi.

Mainitse sähköpostin otsikossa kouluttajapsykoterapeuttikoulutus, niin viestisi käsittely nopeutuu. Voit jättää sähköpostitse myös soittopyynnön. Kuvaa soittopyynnössä tilanteesi ja kysymyksesi mahdollisimman tarkasti. Hakuaikana on myös soittoaikoja, joista tiedotetaan psykoterapeuttikoulutuksen yhteystiedot ja UKK -sivulla ennen hakuajan alkamista.