Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024

Laajuus
66 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa syyskuussa 2021. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta)

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 24 opiskelijaa

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa

Integratiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä potilaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Psykoterapian lähtökohtana on potilaan ja terapeutin välinen hyvä yhteistyösuhde, jonka puitteissa neuvottelu työtavoista ja tavoitteista toteutuu. Integroiva lähestymistapa mahdollistaa sen, että psykoterapeutti mukauttaa työotteensa potilaan muutosvalmiuden, preferenssien ja hoidossa tapahtuvan edistymisen mukaan. Integratiivinen psykoterapia voidaan toteuttaa sekä lyhyempänä, hoidollisesti suuntautuvana että pidempikestoisena kuntoutuspsykoterapiana. Hoidon tavoitteena on aina oirelievityksen lisäksi potilaan itsetuntemuksen ja toimintakyvyn lisääntyminen.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy yksilöpsykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana aikuisten mielenterveyspalvelujen hoito- ja kuntoutusprosessia soveltaen integratiivisen psykoterapian periaatteita ja työotetta. Opiskelija tuntee eri psykoterapiasuuntausten teoreettisia hahmotustapoja ja psykoterapiamenetelmille yhteiset, muutosta tutkitusti tuottavat tekijät ja osaa soveltaa näihin perustuvia työtapoja ja tekniikoita potilaiden kulloistenkin tarpeiden mukaan. Opiskelijalla on laajat valmiudet yksilöpsykoterapialla tyypillisesti hoidettavien häiriöryhmien, kuten ahdistuneisuushäiriöiden, mielialahäiriöiden ja lievempien persoonallisuushäiriöiden hoidossa, hyvät valmiudet vaikeampien persoonallisuushäiriöiden, syömishäiriöiden, traumaperäisten ja muiden kompleksisten häiriöiden hoidossa ja perusvalmiudet psykoosien, neuropsykiatristen häiriöiden, riippuvuuksien ja muiden vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa.

Kouluttajina ja työnohjaajina toimivat integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Harri Valkonen, vastuukouluttaja; PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti VET
 • Katja Kurri, varavastuukouluttaja; PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti VET
 • Leena Ehrling; VTT, psykoterapeutti VET
 • Misa Kokkonen; PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti VET
 • Jenni Leinonen; PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti VET
 • Minna-Leena Seilonen; PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti VET

Koulutusohjelman laajuus on 66 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 35 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Opinnot jäsentyvät lukukauden mittaisina 5 opintopisteen laajuisina opintojaksoina. Lähiopetuspäivät järjestetään 17 kahden päivän mittaisena seminaarina, joista aina kaksi pidetään syyslukukaudella ja kolme kevätlukukaudella. Kirjallisuusopinnot toteutetaan vertaisryhmissä ja tietoverkossa. Kaikkiin seminaareihin liittyy ajankohtaisista tutkimusartikkeleista koostuva ennakkolukemisto ja ennakkotehtäv(i)ä. Teoriasisältöjen lisäksi käsitellään vuorovaikutusasetelmiin, terapeutin omiin tunnereaktioihin ja näyttöön perustuvien tekniikoiden käyttöön liittyviä asioita seminaarikohtaisesti luentojen, videoiden, esimerkkien, pienryhmätyöskentelyn ja harjoitusten avulla. Kukin opiskelija kirjoittaa kustakin seminaarista oppimispäiväkirjan.

I lukukausi: Integratiivisen psykoterapian perusteet 5 op

 • Seminaari 1. Aloitusseminaari: Mitä psykoterapia on?
 • Seminaari 2. Psykoterapian historia ja jännitteet. Integratiivisuus psykoterapiassa

II lukukausi: Terapiasuhde ja psykoterapian aloitus 5 op

 • Seminaari 3. Terapiasuhde ja psykoterapiaprosessi
 • Seminaari 4. Tapausjäsennys ja muutos 1
 • Seminaari 5: Tapausjäsennys ja muutos 2

III lukukausi: Kehittyvä mieli, vuorovaikutus ja psyykkiset häiriöt 5 op

 • Seminaari 6. Kehittyvä mieli ja vuorovaikutus
 • Seminaari 7. Kehittyvä mieli ja psyykkiset häiriöt

IV lukukausi: psyykkiset häiriöt ja vuorovaikutukselliset asetelmat: ahdistus, masennus ja traumaperäiset häiriöt

 • Seminaari 8. Masennus ja vuorovaikutuksen rakentuminen
 • Seminaari 9. Ahdistus ja vuorovaikutuksen rakentuminen
 • Seminaari 10. Trauma ja vuorovaikutuksen rakentuminen

V lukukausi: psyykkiset häiriöt ja vuorovaikutukselliset asetelmat: persoonallisuushäiriöt 5 op

 • Seminaari 11. Persoonallisuushäiriöt ja niiden tausta
 • Seminaari 12. Persoonallisuushäiriöt ja vuorovaikutuksen rakentuminen

VI lukukausi A: Psyykkiset häiriöt ja vuorovaikutukselliset asetelmat: syömishäiriöt, riippuvuudet ja psykoosit 5 op

 • Seminaari 13. Syömishäiriöt, kehollisuus, seksuaalisuus ja vuorovaikutuksen rakentuminen
 • Seminaari 14. Riippuvuudet, psykoosit ja vuorovaikutuksen rakentuminen

VI lukukausi B: psykoterapiataitojen integroiminen 5 op

 • Seminaari 15. Psykoterapiaprosessin integroiva ymmärtäminen

VII lukukausi: Psykoterapeutin identiteetti ja etiikka sekä tutkimuksellinen ote terapeutin työssä 5 op

 • Seminaari 16. Psykoterapeutin identiteetti. Eettiset ja moraaliset ulottuvuudet psykoterapeutin työssä ja psykoterapeutin jaksaminen
 • Seminaari 17. Päätösseminaari: opinnäytetyöt

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 12 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan ryhmätyönohjauksena kolmen opiskelijan ryhmissä. Kullakin ryhmällä on kaksi eri työnohjaajaa. Työnohjaukseen tulee tuoda vähintään kolme potilastapausta ja ainakin yhden hoidon tulee olla vähintään vuoden kestävä.

Koulutuspsykoterapia 4 op

Opiskelijalla tulee olla pääsääntöisesti koulutuksen aikana käyty koulutuspsykoterapia, vähintään 80 terapiatuntia yksilöpsykoterapiaa vaativan erityistason (VET) psykoterapeutilla. Koulutuspsykoterapian psykoterapeutin suuntaus tulee olla integratiivinen, psykodynaaminen/psykoanalyyttinen, kognitiivinen tai kognitiivis-analyyttinen.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja koulutuksen loppuvaiheessa suoritettavasta, käsitteellistämiseen perustuvasta näyttökokeesta. Näyttösalkku sisältää selosteet koulutuksen aikaisista työnohjaustapauksista ja opiskelijan reflektiivisen kuvauksen omasta kehityksestä psykoterapeuttina ja koulutuksen ja koulutuspsykoterapian osuudesta siinä.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen hinta on 13 790 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 1 970 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • työnohjaus (120 h): 6 000 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (80 h): hinta-arvio noin 8 000 euroa