Yhteystiedot ja UKK

Psykoterapeuttikoulutusta koskeviin kysymyksiin saat helpoimmin vastauksen sähköpostitse osoitteesta meilahti-specialist@helsinki.fi.

Mainitse sähköpostin otsikossa psykoterapeuttikoulutus, niin viestisi käsittely nopeutuu. Voit jättää sähköpostitse myös soittopyynnön. Kuvaa soittopyynnössä tilanteesi ja kysymyksesi mahdollisimman tarkasti.

Hakuaikana on lisäksi soittoaikoja, joista ilmoitetaan tällä sivulla alkuvuodesta 2022.

Usein kysytyt kysymykset

Mil­loin ja mi­ten saan tie­tää olen­ko ha­ku­kel­poi­nen?

Hakukelpoisuudet pyritään arvioimaan maaliskuun loppuun  mennessä ja hakukelpoisuudesta ilmoitetaan sähköpostilla. Hakukelpoisuudesta ei tehdä ennakkopäätöksiä opiskelijavalintaprosessin ulkopuolella.

Voin­ko ha­kea vaik­ka en ole var­ma, että olen ha­ku­kel­poi­nen?

Voit. Hakukelpoisuus arvioidaan osana opiskelijavalintaprosessia, joten sinun ei tarvitse olla varma hakukelpoisuudestasi. Sen sijaan, jos tiedät, että et ole hakukelpoinen, ei kannata hakea, koska soveltuvuusarviointiin kutsutaan vain hakukelpoisia hakijoita.

Mil­loin mi­nun tu­lee toi­mit­taa haun liit­tee­nä ole­via to­dis­tuk­sia yli­opis­tol­le?

Hakulomakkeeseen tulee liittää yhdessä PDF-tiedostossa kaikki hakuun liittyvät todistukset. Jos tulet hyväksytyksi koulutukseen, sinun tulee opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä esittää alkuperäiset todistukset tai julkisen notaarin oikeaksi todistamat todistusjäljennökset yliopistolle. Saat tarkemmat ohjeet valintapäätöksen mukana.

Mil­loin ja mi­ten haun tu­lok­set il­moi­te­taan?

Ensimmäisen vaiheen (hakukelpoisuus ja soveltuvuusarviointiin kutsuminen) tulokset ilmoitetaan maaliskuun loppuun mennessä ja lopullisen valinnan tulokset ilmoitetaan toukokuussa sähköpostitse. Jos tulosten olisi jo pitänyt tulla, mutta et ole saanut sähköpostia, tarkista sähköpostiohjelmasi roskapostikansio.

Ha­luai­sin tie­tää mil­loin seu­raa­va tie­tyn vii­te­ke­hyk­sen ja/​tai ikä­ryh­män kou­lu­tus­oh­jel­ma käyn­nis­tyy?

Ilmoitamme aina viimeistään alkusyksystä seuraavan kevään hakuun tulevat koulutusohjelmat. Koulutusohjelmien sisällöt ja käynnistyminen riippuvat useista tekijöistä, eikä tulevia koulutusohjelmia tästä syystä ole mahdollista ilmoittaa seuraavaa vuotta pidemmälle.

Olen käy­nyt tai käyn täl­lä het­kel­lä psy­ko­te­ra­pias­sa. Onko to­den­nä­köis­tä, että te­ra­peu­til­la etu­kä­teen suo­ri­tet­tua te­ra­pi­aa hy­väk­si lue­taan kou­lu­tuk­seen?

Ennen koulutusta käyty terapia voidaan useimmissa koulutusohjelmissa hyväksyä ainakin osin tietyin edellytyksin, mutta tällöin soveltuvuushaastattelussa käydään läpi, oliko se koulutuksen kannalta riittävää – ts. arvioidaan tukeeko päättynyt terapia koulutusprosessia.

Suositeltavaa ja monissa koulutusohjelmissa myös edellytyksenä on, että terapia olisi ainakin osin päällekkäin koulutuksen kanssa (vaikka olisi esim. alkanut ennen sitä). Tässä tapauksessa tulee varmistaa, että terapeutti täyttää koulutuksen asettamat vaatimukset, jotka on kuvattu koulutusohjelman esittelyssä.

Mitä kaut­ta po­ti­las­työ­hön tu­lee hank­kia asiak­kai­ta?

Potilastyöhön tarvittavien asiakkaiden hankkimiseen ei ole yhtä tiettyä tapaa. Tärkeintä on, että sinulla on realistiset mahdollisuudet potilastyön tekemiseen.

  • Potilastyö on suositeltavaa tehdä osana jotain laillista terveys- tai sosiaalialan yksikköä.
  • Jos olet palkkatöissä, voit hankkia kontaktit työpaikkasi kautta.
  • Jos sinulla on yksityinen vastaanotto, voit hankkia potilastyöhön vaadittavat kontaktit sitä kautta.
  • Asiakkaiden hankkiminen muita reittejä (esim. kuntien mielenterveyspalvelut, mielenterveysalan järjestöt, jne.) on mahdollista, kunhan haun yhteydessä käy ilmi, että mahdollisuudet ovat realistiset eli niistä on ainakin alustavasti sovittu kyseisen organisaation kanssa.

HUOM! Tarkista koulutusohjelmasi esittelystä potilastyölle asetetut kriteerit!

Mi­nul­la on X mää­rä työ­ko­ke­mus­ta. Riit­tää­kö se ha­ku­kel­poi­suu­teen?

Koulutukseen hakevalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä ennen psykoterapeuttikoulutuksen haun alkamista.

Työkokemus muodostuu osa-aikatyöstä
Osa-aikaisella työkokemus lasketaan osa-aikaisuuden määrän mukaan. Esim. 50% osa-aikaisuus ja työkokemusta 4 vuotta = 2 vuoden työkokemus tai 40% osa-aikaisuus ja työkokemusta 5 vuotta = 2 vuoden työkokemus

Työkokemus vastaa vain osin mielenterveystyötä
Mikäli työkokemus sisältää vain osin mielenterveystyötä tulee hakijan arvioida yhdessä työnantajan kanssa (yksityisen tapauksessa itse), mitkä osat työstä ovat mielenterveystyötä ja kuinka pitkä työkokemus niistä muodostuu. Laskennallisesti voidaan toimia kuten osa-aikatyön kohdalla.

Mi­nul­ta puut­tu­vat 30 opin­to­pis­teen li­sä­opin­not. Hy­väk­sy­tään­kö pai­kas­sa X suo­ri­te­tut li­sä­opin­not?

Lisäopintojen (myös esimerkiksi nimellä psykoterapeuttisten valmiuksien koulutusohjelma) laajuus ja sisältö tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa. Opintojen kouluttajien tulee edustaa psykologian tai psykiatrian alan asiantuntemusta.

Lisäopintojen sisällön sopivuus tarkastetaan haun yhteydessä, mutta hyväksyttäviä opintokokonaisuuksia on lukuisia. Yksi varmasti hyväksyttävä lisäopintokokonaisuus on Helsingin avoimen yliopiston tarjoama kokonaisuus, joka on räätälöity tätä tarkoitusta varten. Myös minkä tahansa suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset psykologian perusopinnot ja niiden lisäksi tarvittaessa 5 op aineopintoja hyväksytään aina. Muiden opintokokonaisuuksien osalta voidaan sanoa, että mikäli opintokokonaisuus on suunnattu psykoterapeuttikoulutukseen hakeville, on se suurella todennäköisyydellä hyväksyttävä kokonaisuus.

Tut­kin­too­ni kuu­luu opin­to­ja psy­ko­lo­gias­ta ja/​tai psy­kiat­rias­ta. Tar­vit­see­ko mi­nun suo­rit­taa erik­seen li­sä­opin­to­ja?

Psykologian maisterin, lääketieteen lisensiaatin ja psykiatrisen sairaanhoitajan (opistotasoinen) tutkinnot sisältävät aina automaattisesti tarvittavat psykologian tai psykiatrian opinnot. Jos muuhun tutkintoon kuuluu vähintään 30 op yliopistollisia psykologian ja/tai psykiatrian opintoja, ei lisäopintoja vaadita. Muiden tutkintojen osalta opintojen riittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti. Tässä arvioinnissa huomioidaan vain teoreettiset sisältöopinnot, ei esimerkiksi alaan liittyvää harjoittelua tai opinnäytetyötä.

Miksi koulutus on niin kallis?

Psykoterapeuttikoulutus on yliopistojen täydennyskoulutusta, johon yliopistot eivät lain mukaan saa käyttää julkista rahoitusta. Näin ollen koulutuksen kustannukset peritään koulutusmaksuina. Opetus on pääosin melko pienissä ryhmissä tapahtuvaa kokeneiden kouluttajapsykoterapeuttien pitämää opetusta, mikä on opiskelijaa kohden kalliimpaa kuin massaluennot ja kirjatentit, mutta koulutuksen laadun ja psykoterapeuttien ammattitaidon kannalta vuorovaikutuksellinen opetus on olennaisen tärkeää. Opiskelijalle koituvia kustannuksia lisäävät oma psykoterapia ja psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus, jotka ovat asetuksen 1120/2010 mukaisia koulutuksen pakollisia osia.

Miksi tutkinnollani ei voi hakea psykoterapeuttikoulutukseen? Miksi koulutukseen hakeutuvalla tulee olla kokemusta mielenterveystyöstä? Miksi työkokemustani ammatissa X ei katsota mielenterveystyöksi?

Psykoterapeuttikoulutus on luonteeltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus lähtee siitä, että opiskelijalla on sekä teoreettista että käytännön kautta hankittua mielenterveystyön osaamista. Opintojen aikana tulee tehdä vähintään 300 tuntia työnohjattua potilastyötä, joka alkaa tavallisesti jo ensimmäisenä syksynä. Ilman aiempaa kokemusta mielenterveyden häiriöistä kärsivistä potilaista ja työskentelemisestä heidän kanssaan tätä potilastyötä ei ole mahdollista tehdä heti psykoterapeuttiopintojen alkuvaiheista lähtien. Pohjakoulutukseksi soveltuvia tutkintoja rajaa osaltaan myös asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä.