Uudet koulutusohjelmat - haussa vuonna 2021

Vuonna 2021 psykoterapeuttikoulutuksen haussa on yhdeksän koulutusohjelmaa, jotka edustavat monipuolisesti eri viitekehyksiä ja kohderyhmiä. Lisäksi haussa on integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus, joka on tarkoitettu jatkokoulutukseksi psykoterapeuttikoulutuksen jo suorittaneille. Koulutusohjelmat alkavat syksyllä 2021, mikäli niihin on riittävästi hakukelpoisia hakijoita. Kaikki koulutusohjelmat on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohella. Hakuaika on 1. - 28.2.2021.

Koulutusohjelmien valintaperusteet julkaistaan marraskuussa 2020. Perehdy myös hakukelpoisuuden edellytyksiin.

Integratiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä potilaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Integroiva lähestymistapa mahdollistaa sen, että psykoterapeutti mukauttaa työotteensa potilaan muutosvalmiuden, preferenssien ja hoidossa tapahtuvan edistymisen mukaan. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy yksilöpsykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana aikuisten mielenterveyspalvelujen hoito- ja kuntoutusprosessia soveltaen integratiivisen psykoterapian periaatteita ja työotetta.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 13 790 euroa (noin 1 970 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 120 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa.

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja, joissa keskeisiä työskentelyn kohteita ovat asiakkaan ongelmia tuottavat ajatukset tai uskomukset ja näihin liittyvät tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta tunnekokemuksessa. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina. Koulutuksen suoritettuaan koulutettava pystyy itsenäisesti hoitamaan asiakkaitaan kognitiivisen psykoterapian menetelmin ja arvioimaan kognitiivisen psykoterapian mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta osana psykologista apua hakevan ihmisen hoidon kokonaisuutta.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 16 620 euroa (noin 2 374 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tarkastellaan kuinka käyttäytymistä edeltävät ennakoinnit, merkityksenanto sekä jatkuva kognitiivinen informaation prosessointi ja tunnetilat vaikuttavat tunnekokemuksiin ja sitä seuraavaan käyttäytymiseen ja sen muuttumiseen. Terapiassa tutkitaan ajatusten, mielikuvien, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä ja pyritään vaikuttamaan niihin prosesseihin, joiden varassa lapsi tai nuori tulkitsee, arvioi ja ohjaa itseään sekä tulkitsee ja arvioi muita ihmisiä ja maailmaa ympärillään. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 17 210 euroa (noin 2 459 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, strukturoiva, joustava ja ajallisesti rajattu integratiivinen psykoterapiasuuntaus. Sen tavoitteena on potilaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä. KAT linkittää toimintatapojen yhteyksiä ihmisen menneisiin ja nykyisiin ihmissuhteisiin. Koulutus antaa valmiudet erityisesti aikuisten, mutta myös nuorten kanssa tehtävään lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 15 010 euroa (noin 2 144 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 - 223,20 euroa (riippuen haastattelijasta)

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys KAT ry:n kanssa.

Psykoanalyyttisessa persoonallisuusteoriassa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Mielen eri rakenteet syntyvät alun perin jo hyvin varhaisen tiedostamattoman vuorovaikutuksen alaisena, ja mielen kasvua ohjaavat vain osittain tietoiset vuorovaikutusprosessit. Psykoanalyyttisessa menetelmässä keskeistä on mielen rakenteiden ja tiedostamattoman dynamiikan huomioon ottaminen ja sellaisen vuorovaikutuksen käynnistäminen, jossa mielen rakenteet voivat korjautua. Koulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan. Koulutukseen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen psykoterapian menetelmien mahdollisimman syvällinen oppiminen.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 9-14 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 22 750 euroa (noin 2 844 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian sekä kaksi kansainvälistä tai kansallista seminaaria.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 220 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykodynaamisen lastenpsykoterapeuttikoulutuksen taustateoriat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin, mm. objektisuhdeteoreettiseen perinteeseen sekä kiintymyssuhdeteorian viitekehykseen. Koulutuksen keskeinen painopistealue on varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja varhaisten kokemusten merkityksellisyys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Toinen koulutuksen painopiste on varhaisten vaiheiden aikana syntyneiden vaurioiden aiheuttamissa häiriöissä ja niiden hoitamisessa psykodynaamisen psykoterapian keinoin. Koulutus antaa valmiudet toimia erityisesti lasten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 8-14 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 25 820 euroa (noin 3 228 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian sekä kaksi kansainvälistä tai kansallista seminaaria.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 220 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykodynaamiseen teorianmuodostukseen ja sen pohjalta syntyneisiin nuoruusiän kehityksen lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin. Koulutuksen keskeinen tavoite on psykodynaamisen hoitomenetelmän syvällinen oppiminen, jossa hoidon kohteena oleva psykoterapeuttinen muutos tavoitetaan saattamalla tiedostamattomat osat tietoisen käsittelyn piiriin samalla, kun tietoisen minän vaikutus mielen toimintaan vahvistuu. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia yksilöpsykoterapeuttina psykodynaamisen teorian pohjalta erityisesti nuorten (12-23-vuotiaat) potilaiden kanssa.

Koulutusohjelman kesto: 3 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 6-12 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 15 090 euroa (noin 2 515 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu ryhmäanalyyttiseen teoriaan, johon integroituu psykoanalyyttinen, systeemiteoreettinen ja sosiaalipsykologinen viitekehys. Koulutusohjelma tarkastelee yksilön mielenterveyttä sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta viitekehyksestä, jonka ihmiskäsityksen ja persoonallisuusteorian mukaan psyykkinen kasvu ja sen häiriöt syntyvät pääosin vuorovaikutussuhteissa. Ryhmäanalyysikoulutus antaa valmiudet toimia ryhmäpsykoterapeuttina ryhmäanalyyttisen teorian pohjalta. Se antaa ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämismallin myös pien-, media- ja suurryhmien ohjaamiseen. Ryhmäanalyysia sovelletaan myös muissa terapiamuodoissa, samoin kuin organisaatioissa, koulutuksessa sekä työnohjauksessa.

Koulutusohjelman kesto: 3 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 6-20 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 19 140 euroa (noin 3 190 euroa/lukukausi).
Hinta sisältää koulutusohjelmaan sisältyvän ryhmämuotoisen työohjauksen. Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän yksilö- tai parimuotoisen työnohjauksen, oman koulutuspsykoterapian sekä kolme suurryhmäseminaaria.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 100 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n kanssa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian taustateoriat pohjaavat varhaisen vuorovaikutuksen kehitys- ja vuorovaikutuspsykologiseen tutkimukseen. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiakoulutuksen keskeinen tavoite on varhaisen vuorovaikutussysteemin suotuisan kehityksen ja sen erilaisten riskitekijöiden ja haasteiden ymmärtäminen ja epäsuotuisan kehityksen ja häiriintyneiden vuorovaikutussuhteiden korjaavien, vuorovaikutuspsykoterapeuttisten hoitomenetelmien oppiminen ja sisäistäminen. Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttina niissä terveydenhuollon, sosiaalitoimen, kolmannen sektorin ja yksityisten psykoterapiapalveluiden toimipisteissä, joissa työntekijät kohtaavat hoidollisesti ja psykoterapeuttisesti raskaana olevia ja vauva- ja taaperoperheitä. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tunnistaa ja hoitaa varhaisia vuorovaikutussuhteen häiriöitä alle 3-vuotiaan pikkulapsen ja vanhempien välillä ja aloittaa tämä työskentely jo raskauden aikana.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 8-12 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 22 310 euroa (noin 2 789 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen, perhetaustatyöskentelyn ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 248 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus on tarkoitettu psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille ja jo psykoterapeuttina työskennelleille henkilöille. Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana psykoterapeuttikoulutuksessa.

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus syventää ymmärrystäsi psykoterapian prosesseista ja taitoasi huomioida asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet. Koulutuksen suoritettuasi

  • osaat käyttää laajasti ja perustellusti eri psykoterapiasuuntausten teoreettisia hahmotustapoja
  • osaat soveltaa eri psykoterapiamenetelmillä yhteisiä, muutosta tutkitusti tuottavia tekijöitä hoitoprosessissa
  • sinulla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että voit toimia opettajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina integratiivisen lähestymistavan mukaisessa psykoterapeuttikoulutuksessa
  • pystyt edistämään integratiivisen työtavan tutkimuksellista tietoperustaa.

Koulutuksen kesto: 2 vuotta
Koulutukseen valitaan: Koulutusryhmän koko on joko 12 tai 15 opiskelijaa. Koulutus toteutuu, mikäli on vähintään 12 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.
Koulutuksen hinta: 6 570 euroa (1 642,50 euroa/lukukausi).
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen, oman koulutuspsykoterapian, psykoterapian tutkimuspäiville ja kansainväliseen kongressiin osallistumisen sekä päätösseminaarin matka- ja majoituskulut.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 120 euroa

Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit.