Hakeminen, hakulomake ja liitteet

Seuraava haku psykoterapeuttikoulutukseen on 1. - 28.2.2022. Voit hakea enintään kolmeen psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelmaan, jotka asetetaan prioriteettijärjestykseen. Hakulomakkeella ilmoitettu järjestys on sitova. Voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen koulutusohjelmaan.

Psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen valintamenettely on kak­si­vai­hei­nen

  1. Hakukelpoisuuden arviointi ja mahdollinen esivalinta (maaliskuussa)
  2. Soveltuvuuden arviointi (huhtikuussa)

Hakukelpoisuuden arvioinnissa arvioidaan, täyttääkö hakija asetuksen 1120/2010 mukaiset hakukelpoisuuden edellytykset Helsingin yliopiston määrittelemällä tavalla. Lisäksi päätetään soveltuvuusarviointiin kutsuttavista niiden koulutusohjelmien osalta, joissa kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida haastatella. Soveltuvuuden arvioinnissa arvioidaan hakukelpoisten hakijoiden soveltuvuutta psykoterapeuttikoulutukseen ja psykoterapeutin ammattiin. Lopullinen valinta perustuu soveltuvuuden arvioinnin tulokseen.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana. Hakeminen hakuajan ulkopuolella ei ole mahdollista.

Linkki hakulomakkeeseen ilmestyy tälle sivulle ennen hakuajan alkamista.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti haussa oleviin koulutusohjelmiin sekä alla oleviin hakuohjeisiin.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet:

  • todistus ja opintosuoritusote haun perusteena olevasta tutkinnosta (ulkomailla suoritetun tutkinnon osalta lisäksi opetushallituksen rinnastuspäätös tai Valviran laillistuspäätös)
  • todistus ja/tai opintosuoritusote psykologian ja psykiatrian lisäopinnoista, mikäli ne eivät sisälly haun perusteena olevaan taustatutkintoon 
  • työtodistukset haun perusteena olevasta työkokemuksesta sekä tarvittaessa selvitys työnkuvasta ja mielenterveystyön osuudesta siinä (esim. työnantajalta)
  • todistus mahdollisuudesta suorittaa koulutukseen kuuluvaa työnohjattua psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana (esim. työnantajalta), mikäli mahdollista

Jos olet tehnyt mielenterveystyötä yrittäjänä, hakemukseen liitetään vapaamuotoinen selvitys potilas- tai asiakastyön luonteesta ja keskimääräisestä tuntimäärästä viikko- tai kuukausitasolla.

Tallenna liitteet sähköisesti pdf-muotoon ennen hakulomakkeen täyttämistä. Kaikki pyydetyt liitteet tulee tallentaa yhteen pdf-tiedostoon. Tämä onnistuu helpoiten skannaamalla kaikki liitteet suoraan yhteen tiedostoon.  Vaihtoehtoisesti voit ottaa todistuksista kuvan (kiinnitä huomioita kuvanlaatuun) ja liittää ne Word-tiedostoon, jonka voit tallentaa pdf-tiedostoksi.

Täytä hakulomake huolellisesti. Tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein. Kaikki opiskelijavalintaan liittyvät tiedot ja päätökset toimitetaan sähköpostitse hakulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Päätös hakukelpoisuudesta ja mahdollisen esivalinnan pisteytys perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuihin todistuksiin. Hakijalta voidaan pyytää tarvittaessa täydennystä liitteisiin, jolloin täydennys tulee toimittaa annetussa määräajassa. Hakuajan tai täydennysajan päätyttyä toimitettuja liitteitä ei huomioida opiskelijavalinnassa.