Millaiset tekijät ja toimintatavat edistävät nuoren tutkijan hyvinvointia jatko-opinnoissa ja post-doc vaiheessa?

Professori Kirsi Pyhältö ja yliopistonlehtori Solveig Corner

kirsi.pyhalto [at] helsinki.fi

Session tavoitteena on tarjota nuorille tutkijoille tutkimusperustaisia välineitä oman työhyvinvointinsa edistämiseen.  Se koostuu alustuksesta ja ryhmäkeskustelusta. Alustuksessa kootaan viimeaikaisia nuorten tutkijoiden hyvinvointitutkimuksen tuloksia, keskittyen erityisesti tutkimuksen tunnistamiin hyvinvoinnin edistämisen keinoihin. Sessio antaa mahdollisuuden peilata omia toimintatapoja suhteessa tutkittuun tietoon hyvinvointia edistävistä tekijöistä, ja keskustella aiheesta muiden samassa uravaiheessa olevien nuorten tutkijoiden kanssa. Sessio on tarkoitettu jatko-opiskelijoille ja tutkijatohtoreille.

Auli Toom (Suomen kasvatustieteellisen seuran puheenjohtaja, Helsingin yliopisto), Hannu L.T. Heikkinen (FERA:n julkaisusarja, Jyväskylän yliopisto) ja Anna-Maija Tuuliainen (Kasvatus-lehti)

auli.toom [at] helsinki.fi, anna-maija.tuuliainen [at] jyu.fi

Suomen kasvatustieteellisellä seuralla on kaksi korkeatasoista tieteellistä julkaisukanavaa, Kasvatus-lehti ja Kasvatusalan tutkimuksia - julkaisusarja. Julkaisukanavat toimivat aktiivisesti ja edistävät alan tutkimuksen raportointia ja vaikuttavuutta. Tervetuloa kuulemaan julkaisukanavien ajankohtaisista asioista!

Jaakko Hilppö (Helsingin yliopisto)

jaakko.hilppo [at] helsinki.fi

This symposium focuses on recent advances in the application of the Change Laboratory method in Finland. The Change Laboratory is a unique set of theoretical tools and design principles developed within the Finnish tradition of cultural-historical activity theory and which has been successfully applied and developed globally by diverse research teams. Today Change Laboratories are developed to meet the challenge of fourth generation activity theory, that is, to generate enacted utopias or alternatives to capitalism, realized by heterogenous coalitions of activity systems from different sectors and levels of the society.

The symposium begins with an overview of challenges to and new developments in the Change Laboratory method by professors Yrjö Engeström and Annalisa Sannino. Next, Professor Lasse Lipponen and colleagues share their work on Change Laboratories and the discursive manifestation of contradictions in the work of early childhood education practitioners. After this, Dr. Anna Rainio and Dr. Riikka Hofmann present their work on developing a range of discursive methodological tools to analyze changes in the way Change Laboratory participants re-vision the object of their work through collectively identifying differences of consequence in their practice. The symposium is closed by professor Sannino and colleagues with an analysis of three interconnected Change Laboratories within the Finnish Housing First policy to eradicate homelessness.

Koordinointivastuu: Outi Ylitapio-Mäntylä, Marika Matengu ja Anna-Maija Puroila (Oulun yliopisto)

Inkeri RuokonenTarja-Riitta Hurme ja Anitta Melasalmi sekä Greta Lahdenranta, Riikka Vuorinen, Satu Lausmaa ja Meri Pihanperä (Turun yliopisto, Rauman yksikkö)

Elina Fonsén, Heidi Chydenius, Lasse Lipponen, Eeva-Leena Onnismaa ja Annukka Pursi (Helsingin yliopisto)

Arttu Mykkänen (Tampereen yliopisto)

marika.matengu [at] oulu.fi

Useissa yliopistoissa on viimeisen kahden vuoden aikana kehitetty uudenlaista varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen opetusharjoittelu- sekä ohjausosaamista. Kehittämishankkeet on rahoittanut Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Hankkeet ovat edistäneet opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa ja ohjelman toteutumista. Tämän symposiumin tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittämistyön kokemusten jakamiselle ja pohtia yhdessä tulevaisuuden suuntaviivoja opetusharjoittelun kehittämiseksi ja työssäoppimisen edistämiseksi.

Ohjattu opetusharjoittelu on olennainen osa varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien ammatillisen identiteetin kehittymistä. Harjoittelussa opiskelija pääsee kokeilemaan työelämän toimivuutta ja yhdistämään teoriaa käytäntöön. Yhteisten ja yhtenäisten opetusharjoittelun ohjauskäytäntöjen kehittäminen on tärkeää tasalaatuisten harjoittelukokemusten varmistamiseksi. Uudenlaisten työssäoppimisen mallien kehittäminen on vaatinut uudenlaista ammattitaitoa myös ohjaavilta opettajilta. Harjoittelu- ja ohjauskäytäntöjen sekä ohjausosaamisen vahvistamisessa yhteistyön potentiaalia ei ole riittävästi hyödynnetty. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen opetusharjoittelun ja työssäoppimisen mallien kriittinen tarkastelu ja kehittämistyön kokemusten jakaminen ovat tarpeen, jotta uudet toimintamallit palvelisivat parhaiten sekä varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen, että kentän tarpeita linjassa opettajankoulutuksen kehittämisohjelman kanssa.

Symposiumissa keskustellaan lyhyin puheenvuoroin eri yliopistojen kehittämistyön pohjalta, kuinka varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen opetusharjoittelua ja sitä ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien ohjauskoulutusta ja tukea on kehitetty. Puheenvuorot keskittyvät seuraaviin teemoihin: Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijan opetusharjoittelun tutkimuspohjainen jäsennys (Elina Fonsén, Heidi Chydenius, Lasse Lipponen, Eeva-Leena Onnismaa ja Annukka Pursi, Helsingin yliopisto), Opetusharjoittelun etäohjauspedagogiikan tutkimusperustainen kehittäminen sekä Rauman pikkunorssihankkeen myötä opetusharjoittelua ohjaavien opettajien täydennyskoulutuksen käynnistäminen (Inkeri Ruokonen, Tarja-Riitta Hurme, Anitta Melasalmi, Greta Lahdenranta, Riikka Vuorinen, Satu Lausmaa ja Meri Pihanperä, Turun yliopisto, Rauman yksikkö), Kohti uudenlaista työssäoppimisen mallia (Outi Ylitapio-Mäntylä, Marika Matengu ja Anna-Maija Puroila Oulun yliopistosta ja Arttu Mykkänen, Tampereen yliopistosta). Diskussanttina toimii Terhi Ek Jyväskylän yliopistosta. Symposiumiin ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan osaa yhteiseen keskusteluun varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen opetusharjoittelun kehittämistyöstä.

Avainsanat: varhaiskasvatuksen opettajankoulutus, opetusharjoittelu/työssäoppiminen, ohjauskäytännöt, harjoittelupäiväkotiverkosto, pikkunorssi

Riitta-Leena Metsäpelto (Jyväskylän yliopisto)

riitta-leena.metsapelto [at] jyu.fi

Tutkimusperustaisessa opettajankoulutuksessa koulutetaan kasvatus- ja opetusalalle ammatillisia toimijoita, jotka kykenevät autonomisesti havainnoimaan, analysoimaan ja kehittämään työtään, pystyvät tarkastelemaan pedagogista toimintaansa käsitteellisesti ja osaavat perustella sitä tutkimustietoon nojaten (Toom ym. 2010). Opetuksen laatua ja tulevia työelämätaitoja ennustaa se, missä määrin opettajankoulutus mahdollistaa koulutettaville opettajan työssä tarvittavia ydintietojen ja taitojen omaksumisen (Metsäpelto ym. 2020) ja hyvän ammatillisen osaaminen työuralle siirryttäessä (Atteberry, Loeb & Wyckoff 2013). Laadukkaan opettajankoulutuksen järjestäminen, tutkimusperustainen uudistaminen ja tutkimuksen kärkien tunnistaminen ja vahvistaminen on yliopistojen yhteinen valtakunnallinen tavoite. Opettajien koulutusta voidaan kehittää, uudistaa ja tutkia monista näkökulmista, jolloin huomion kohteena voivat olla esimerkiksi opetuksen rakenteet (esim. opetussuunnitelmat), sisällöt (pedagogiset opinnot, opetusharjoittelut), prosessit (opettajaksi opiskelevien tai opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen, opiskelijavalinnat) ja niiden kehittämiseen kytkeytyvä valtakunnallinen yhteistyö. Symposium kokoaa yhteen ajankohtaista eri yliopistoissa toteutettua opettajien koulutusta uudistavaa tutkimusta. Symposium sisältää seuraavat esitykset: 1) Jari Lavonen (Helsingin yliopisto): Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman yhteisöllinen laatiminen ja toimeenpano vuosina 2016 -2020 2) Ville Mankki (Tampereen yliopisto): Opettajankoulutuksen opiskelijavalintojen kehittämisen jatkumo 3) Sirpa Eskelä-Haapanen & Ulla Maija Valleala (Jyväskylän yliopisto): Luokanopettajaopiskelijoiden perusteluja koulutukseen hakeutumiselle 4) Kati Mäkitalo & Heikki Kontturi (Oulun yliopisto): Oppivaksi opeksi tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän yhteistyön vahvistaminen ja hyödyntäminen. Symposiumin diskussanttina toimii professori dekaani Jukka Husu (Turun yliopisto).

Liisa Hakala (Helsingin yliopisto), Tiina Kujala (Tampereen yliopisto) ja Tero Autio (Tampereen yliopisto)

liisa.hakala [at] helsinki.fi

Symposiumin teemana on opetussuunnitelmatutkimus, Curriculum Studies. Kansainvälinen, monitieteinen, teoriaa ja käytäntöä integroiva opetussuunnitelmatutkimus tarjoaa tuoreita tapoja tarkastella subjektin ja maailman välistä suhdetta aikana, jolloin globaali yhteisö on pakotettu havahtumaan niin vääjäämättömään (esim. ilmastonmuutos seurauksineen) kuin intensiteetiltään yllättävään ja eriarvostavaan (esim. pandemiat, pakolaiskriisi, uhat demokratialle). Symposiumin tarkoituksena on tarkastella toisistaan eriävin tulokulmin koulutuksen ja kasvatuksen nykytilaa sekä kuvitella historiatietoisesti entistä kestävämpiä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Symposium on tarkoitettu opettajille ja tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita opetussuunnitelmateoriasta, kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ulottuvuuksista sekä itse opetussuunnitelma-asiakirjoihin liittyvistä kysymyksistä. Symposiumissa on puheenvuorot seuraavista teemoista: laaja-alaisen sivistysymmärryksen potentiaali (Tero Autio), vapaus koulukasvatuksen Gordionin solmuna (Antti Saari), opettaja-tutkija taloustalkoohenkisyyden viheliäisessä kehässä (Kristiina Brunila) ja post-covid-19 opetussuunnitelma opettaja tulkitsijana, tilkitsijänä (Liisa Hakala ja Tiina Kujala). Puheenvuorojen kautta tehdään näkyväksi ja asetetaan keskustelunalaisiksi niitä opetussuunnitelmallisia sokeita pisteitä, jotka ennemmin tuottavat estävää kuin kestävää kasvatusta. Havahtumiseen liittyy toivon potentiaali, joka voi realisoitua opetussuunnitelmallisina muutoksina. Etenkin se realisoituu opettaja-tutkijoiden ja opettajien opetussuunnitelmatekoina ja -vastatekoina tässä ja nyt.

Arto K. Ahonen (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto)               

arto.k.ahonen [at] jyu.fi

Suomi osallistui PISA 2018 -tutkimuksessa ensi kertaa talousosaamisen arviointiin. Suomalaisten 15- vuotiaiden osaaminen oli vertailun toiseksi parhainta ja erityisesti koulu näyttäytyi meillä vahvana talousosaamisen tuottajana. Suomalaisten nuorten talousosaaminen oli tutkimukseen osalllistuneista maista toiseksi parhainta Viron jälkeen ja oli myös parempaa kuin matematiikan ja lukutaidon osaamisen perusteella voitiin ennustaa.

PISA-tutkimuksessa käytetyn määritelmän mukaan talousosaaminen on: “Tietoa ja ymmärrystä taloudellisista käsitteistä ja riskeistä sekä motivaatiota ja itseluottamusta käyttää tätä tietoa ja ymmärrystä. Talousosaamisen avulla voidaan aikaansaada perusteltuja päätöksiä talouden eri konteksteissa, edistää yksilöiden ja yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia sekä mahdollistaa osallistuminen talouselämään.”  (OECD 2019a)

Talousosaamisen PISA-tehtävät mittaavat 15-vuotiaiden osaamista heille ajankohtaisissa talousasioissa sekä tarkastelevat heidän valmiuksiaan toimia tulevaisuudessa vastaan tulevissa talouskysymyksissä. Taustakyselyssä vastaajilta kysyttiin heidän talousasioihin liittyvistä kokemuksistaan koulussa ja koulun ulkopuolella.

Tässä symposiumissa käsitellään talousosaamisen arvioinnin lähtökohtia ja esitellään aineiston jatkoanalyyseihin perustuvia tuloksia. Symposiumissa on lyhyt johdantopuheenvuoro sekä kolme symposiumesitystä: 1) Panu Kalmi, Mika Maliranta & Saija Alanko: kohti tiiviimpää vuorovaikutusta koulujen taloustiedon opetuksen ja taloustieteen välillä, 2) Tanja Kirjavainen & Kati Laine: Ei-kognitiiviset tekijät, sukupuoli ja talousosaaminen osaamisjakauman eri kohdissa, 3) Gintautas Silinskas, Arto K. Ahonen & Terhi-Anna Wilska: Dispositioiden ja talousosaamisen yhteydet tarkastelussa.

Symposiumin diskussanttina toimii Olli-Pekka Ruuskanen Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta.

Symposiumin koordinaatio: Arto K. Ahonen (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto).

Puheenvuorot:

Panu Kalmi (Vaasan yliopisto)

Tanja Kirjavainen & Kati Laine (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto)

 Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto)

Anna-Maija Tuuliainen (Kasvatus-lehti)

kasvatus-toimitus [at] jyu.fi