Lähiöohjelman hankkeet Helsingin yliopistossa

Photo of a girls in a swing

Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2022

Suomen suurimpien kaupunkien lähiöiden kehittämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020–2022 toteutettavassa lähiöohjelmassa. Tavoitteena on asuinalueiden  myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta.

Lähiöohjelmassa haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan:

  • ehkäistä asuinalueiden eriytymistä (segregaatiota)
  • lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
  • edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta
  • turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso

Ympäristöministeriö hyväksyi ohjelmaan mukaan neljä Helsingin yliopiston hanketta

Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin asuinalueiden yhteisöllistä resilienssiä koronaepidemian aiheuttamassa kriisissä. Yhteisöllisellä resilienssillä viitataan tässä paikallisten yhteisöjen kykyyn kohdata kriisejä, toimia niissä ja huolehtia yhteisön jäsenten hyvinvoinnista.

Tutkimuksen fokus on erityisesti ihmisten psykologiselle selviytymiselle keskeisissä solidaarisuutta, yhteistoimintaa ja epävirallisuutta ilmentävissä toimijoissa: yhdistysten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen muodostamassa kolmannessa sektorissa sekä vapaiden toimijoiden äkkiä ilmaantuvassa neljännessä sektorissa. Paikallisia palvelualan pienyrityksiä sekä kaupunginhallintoa tarkastellaan näiden toimijoiden kumppaneina.

Kysymme, miten asuinalueet eroavat toisistaan yhteisöllisten kriisitoimien suhteen ja miten nämä toimet vaikuttavat niiden asukkaiden hyvinvointiin. Millainen segregaatio kaupungissa vallitsee yhteisöllisen resilienssin suhteen, ja miten toimijat, etenkin kaupunginhallinto ohjaavana toimijana, voisivat ehkäistä eriytymistä sekä tässä että tulevissa kriiseissä? Erityishuomion kohteina ovat heikoimmat väestöryhmät ja heidän hyvinvointinsa.

Yhteystiedot 

professori Henrietta Grönlund 
henrietta.gronlund@helsinki.fi
+358503148772, +358294123472

Re:Urbia -hankkeessa tutkitaan, millaisia kehityspolkuja lähiöiden sosiaalisessa muutoksessa on 2000-luvulla nähtävissä. Hankkeessa pyritään tunnistamaan tapoja, joilla lähiöt voivat vastata 2020-luvun haasteisiin yli hallinonalojen ulottuvilla ratkaisuilla. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston monitieteisen hankkeen lähtökohtana on lähiöiden suunnitteluhistoria ja tarve tunnistaa niiden nykytila ja potentiaali.

Minkälainen lähiö nykypäivänä on sosiaalisena ympäristönä ja toiminnan näyttämönä; muuttoliikkeen ja väestöllisen valikoitumisen kohteena; nuorten ja koululaisten elämänympäristönä sekä toiminnallisen kaupungin fyysisenä rakenteena. Entä minkälaisen vision ymmärrys ja havainnot sosiaalisista yhteisöistä ja niiden nykymuodoista, sosiaaliset rakenteet, koulupalvelut ja fyysiset ympäristöt mahdollistavat tulevan lähiön kehittämiselle?

2,5-vuotinen hankkeemme kiinnittyy Lähiöohjelman 2020 ydintavoitteisiin segregaation torjumisesta sekä asukkaiden hyvinvoinnin parantamisesta. Partnerikuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Jyväskylä, jotka tuovat tarkasteluun mahdollisuuden löytää eri kaupunkiseuduilla operoivia sosiaalisia kehityskulkuja ja tarkastella esimerkiksi koulujen paikallista potentiaalia lähiöiden veto- ja pitovoiman kehittämisessä.

Yhteystiedot 

apulaisprofessori Venla Bernelius
venla.bernelius@helsinki.fi
+358504154865, +358294150784

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022. Hankkeessa kartoitetaan esimerkkilähiöiden Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan avulla suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi.

Tutkimuksen toteutuksessa ovat mukana Helsingin yliopiston tutkimusyhmät Geography of Well-being and Education ja Digital Geography Lab, Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkijat, Jyväskylän yliopiston koordinoima LIPAS-palvelu, Helsingin kaupunki sekä Jyväskylän kaupunki. Tutkimushankkeen toteutusaika on 1.9.2020-31.12.2022.

Yhteystiedot 

yliopistonlehtori Petteri Muukkonen 
petteri.muukkonen@helsinki.fi
+358504489195, +358294150775

Yhdistävät palstat”  on monitieteellinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan viljelypalstoja monitoimisena vihreänä infrastruktuurina, jotka lisäävät elinvoimaisuutta ja vähentävät eriarvoistumista Vantaalla. Hankkeessa tutkitaan viljelypalstojen avulla naapuruston asukkaiden välille muodostuvia sosiaalisia suhteita, mutta myös laajemmin viljelypalstojen potentiaalia segregaation ehkäisyssä ja käyttämättömän kaupunkitilan aktivoinnissa. 

Vantaan lähiöt ovat etnisesti hyvin monaisia ja nopeasti kasvavia asuinalueita. Vantaan kaupungilla onkin suuri potentiaali kasvattaa ja kehittää viheralueiden roolia lähiöissään. 

Yhteystiedot 

tutkijatohtori Seona Candy
seona.candy@helsinki.fi
+358294150774, +358504750915