Tutkimusprofiili

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus liittyy inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksen näkökulmat ovat yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä. Tutkimuksen kohteita ovat koulutusjärjestelmät, oppimisympäristöt sekä oppiaineet ja oppijat. Tutkimuksemme tähtää kulttuuristen ja sosiaalisten mahdollisuuksien toteutumiseen yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa.

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri – suomalainen koulu ja koulutuspolitiikka, kasvatus ja koulutus, työ, organisaatiot ja kehittäminen, toiminta, toimijuus ja osallisuus, tasa-arvo, sukupuoli ja globaali vastuu, taidot, design ja taide muuttuvina muotoina.

Oppiminen ja vuorovaikutus

Oppiminen ja vuorovaikutus – opetussuunnitelma, oppiminen, opettaminen, oppimisympäristöt, oppimaan oppiminen, oppimisvaikeudet, kehittyminen, vuorovaikutus tilanteissa, innovatiiviset menetelmät, tiedonalalähtöinen oppiminen eli ainedidaktiikka, yhteisöjen oppiminen ja asiantuntijuus.

Erilaiset tutkimukseen pohjautuvat verkostot ja kehittämishankkeet ovat tärkeä toimintamuoto kasvatustieteissä.

Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on ollut kansainvälinen strateginen neuvottelukunta (Strategic Advisory Board, SAB) vuodesta 2020 lähtien. Neuvottelukunnan tarkoituksena on tukea tiedekunnan strategista kehittämistä ja toimia tiedekunnan johdon tukena ja kriittisenä keskustelukumppanina toiminnan kehittämisessä.

Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi on pääsääntöisesti neljä vuotta. Jäseniksi kutsutaan neljästä kuuteen asiantuntijaa, joilla on tiedekunnan kannalta relevanttia asiantuntemusta sekä kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja koulutuksesta että alan arviointi- ja johtamistehtävistä.

Tiedekunnan kansainväliseen strategiseen neuvottelukuntaan toimikaudella 2020–2023 kuuluvat:

  • Professori, varadekaani Sharon Lynn Kagan (Columbia University, Teachers College)
  • Professori, varajohtaja Alison Fuller (University College London)
  • Professori, osastonjohtaja Wim Gijselaers (Maastricht University)
  • Professori, osastonjohtaja Ola Erstad (University of Oslo)
  • Professori, dekaani Lin Goodwin (University of Hong Kong)