Väitöskirja

Nämä linjaukset ja ohjeistukset perustuvat Rehtorin päätöksiin HY/498/2017 ja HY/134/2019 Väitöskirjan esitarkastus ja hyväksyminen sekä väitöskirjan yleiset kriteerit, sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päättämiin tarkennuksiin.

Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys jonkin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa edustettuna olevan oppiaineen alalta. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja.

Väittelijän ohjeet väitöskirjan/lisensiaatintyön tarkastukseen jättämiseen löytyvät Opiskelijan ohjeista. Lisätietoa väitöstilaisuuden kulusta löytyy Tervetuloa väitöstilaisuuteen -sivuilta.

Väitöskirja on tekijän omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys jonkin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa edustettuna olevan oppiaineen alalta.

Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja.

Monografiaväitöskirja on pääsääntöisesti laajuudeltaan enintään 250 sivua. Mikäli monografian ohella on julkaistu samaa tutkimusta raportoivia tieteellisiä julkaisuja (B1, B2 ja A1), niihin viitataan monografiassa, kuten muihinkin aiempiin tutkimuksiin. Lisäksi tieteelliset julkaisut mainitaan itsenäisen työn osuutta koskevassa selvityksessä esitarkastusvaiheessa.

Artikkeliväitöskirjassa vähimmäisvaatimuksena on kolme (3) arvioijakäytäntöä noudattavassa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistua tai julkaistavaksi hyväksyttyä, painossa olevaa artikkelia, joissa tekijän on oltava ensimmäisenä kirjoittajana, ja artikkeleista laadittu yhteenveto. Jos osajulkaisut eivät ole vielä julkaistu, väittelijä toimittaa todistuksen lehdeltä hyväksymispäätöksestä.

Lisätietoa artikkeliväitöskirjoista kasvatustieteellisessä tiedekunnassa (pdf) >>

Ensimmäisen yhteydenoton esitarkastajaan yleensä tekee ohjaaja tai vastuuprofessori, mutta on syytä huomioida, että esitarkastaja on tiedekunnan tehtävään määräämä asiantuntija ja esitarkastajan tulee siksi antaa lausuntonsa suoraan tiedekunnalle. Esitarkastajan ei tule antaa opiskelijalle ohjausta eikä ottaa vastaan työn korjattuja versioita tai muuta työhön liittyvää aineistoa muuten kuin tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavan koulutussuunnittelijan välityksellä.

Esitarkastajien nimeämisessä noudatetaan yleisiä esteellisyysperiaatteita sekä Helsingin yliopiston rehtorin tarkennuksia niihin. Esitarkastaja ei saa olla väittelijään tai väitöskirjaan tai johonkuhun muuhun asianosaiseen sellaisessa suhteessa, joka voi asettaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. Esitarkastajana ei siten voi toimia esimerkiksi:

 • henkilö, joka on kanssakirjoittajana jossakin väitöskirjan osajulkaisussa,
 • henkilö, jolla on käynnissä olevaa tai väitöskirjaprojektin aikaista tutkimusyhteistyötä väittelijän kanssa,
 • henkilö, jolla on läheistä tutkimusyhteistyötä väitöskirjatyön ohjaajan kanssa väitöskirjan tarkastusta edeltäneen kolmen vuoden ajalta,
 • väittelijän lähisukulainen,
 • väittelijän tai ohjaajan lähiesimies tai -alainen tai
 • väitöskirjan mahdollisen seurantaryhmän jäsen.

Esitarkastajana, vastaväittäjänä tai arvosanalautakunnan tiedekunnan edustajana ei voi toimia myöskään ohjaajan lähisukulainen.

Samat esteellisyydet koskevat myös vastaväittäjiä ja arvolausetoimikunnan tiedekunnan edustajia.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on tarkentanut esteellisyyksissä läheisen tutkimusyhteistyön määritelmää. Näin ollen esteellisyyksiä määriteltäessä on otettava huomioon myös, että esitarkastajalla, vastaväittäjällä tai arvolausetoimikunnan jäsenellä ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana ollut ohjaajan kanssa:

 • yhdessä julkaistua kirjaa, lukua tai artikkelia
 • artikkelia, jota ei ole vielä julkaistu, mutta on kirjoitettu yhdessä
 • tiivistä yhteistyötä tutkimusprojektissa
 • kilpahakua samaan tehtävään
 • vireillä olevaa tutkimusrahoitushakemusta.

Lisäksi, asianosaisilla ei ole saanut olla läheistä yhteyttä tai vaikuttamista tehtävien täytössä viimeisen kolmen vuoden aikana (valmisteluryhmän jäsenen ja hakijan välinen yhteys).

Esteellisyyttä ei tuota mm. samassa toimituskunnassa toimiminen, artikkelin kirjoittaminen samaan kokoomajulkaisuun (special issue tai kokoomateos) tai rahoitushakemus, jolle ei ole myönnetty rahoitusta. Ohjaaja ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään ja pidättäytyy arviointi- ja päätöksentekotilanteis­ta, jos on syytä epäillä hänen olevan esteellinen.

Esteellisyysseikat pyritään selvittämään jo ennen esitarkastajien nimeämistä. Mikäli esitarkastaja kuitenkin jälkikäteen olisi epävarma esteellisyydestään, häntä pyydetään ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavan koulutussuunnittelijan (edu-research@helsinki.fi).

Tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavan koulutussuunnittelija toimittaa lausunnosta kopiot opiskelijalle, ohjaajille, tiedekuntaneuvoston jäsenille sekä (mikäli väittelylupa myönnetään) vastaväittäjälle ja muille arvosanalautakunnan jäsenille.

Opiskelijalla on oikeus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautuksia lausunnoista ennen kuin väittelyluvan myöntämisestä päätetään. Lausunto liitetään tiedekuntaneuvoston sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa väittelylupa-asiasta päätetään, ja on sen jälkeen julkinen asiakirja.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto nimeää väitöskirjan vastuuprofessorin esityksestä väitöskirjalle kaksi esitarkastajaa, jotka ovat professoreita tai dosentteja taikka tohtoreita, joilla on vastaavat tieteelliset ansiot. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautuksensa esitarkastajien valinnasta (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 15.4.2015, 44 §; Rehtorin päätös HY/498/2017).

Esitarkastajien nimeämisessä noudatetaan yleisiä esteellisyysperiaatteita sekä Helsingin yliopiston rehtorin tarkennuksia niihin (Rehtorin päätös HY/498/2017). Esitarkastaja ei saa olla väittelijään tai väitöskirjaan tai johonkuhun muuhun asianosaiseen sellaisessa suhteessa, joka voi asettaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. Katso eettiset ohjeet yllä. Esteellisyysseikat pyritään selvittämään jo ennen esitarkastajien nimeämistä. Mikäli esitarkastaja kuitenkin jälkikäteen on epävarma esteellisyydestään, häntä pyydetään ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavan koulutussuunnittelijan (edu-research@helsinki.fi).

Tiedekuntaneuvoston päätöksen jälkeen tohtorikoulutuksesta vastaava koulutussuunnittelija toimittaa tiedekunnasta käsikirjoituksen sekä selvityksen itsenäisen työn osuudesta esitarkastajille sähköpostitse. Pyynnöstä käsikirjoitus voidaan toimittaa paperiversiona postitse.

Esitarkastajana toimimisesta maksetaan palkkio (340€).

Esitarkastajia pyydetään toimittamaan lausuntonsa tiedekuntaan kahden kuukauden kuluessa (loma-ajat huomioiden). Vastuuprofessori voi sopia esitarkastajien kanssa lausunnon lähettämisaikataulusta tarkemmin huomioiden tulevien tiedekuntaneuvoston kokouksien aikataulun.

Esitarkastajat antavat yhdessä tai erikseen tiedekunnalle lausuntonsa, jossa joko
a) puoltavat väittelyluvan myöntämistä käsikirjoitukselle nykyasussaan tai pienin, ohjaajan hyväksyttävissä olevin korjauksin tai
b) toteavat käsikirjoituksen puutteet siinä määrin vakaviksi, ettei väittelylupaa ole mahdollista puoltaa.

Esitarkastajat laativat lausuntonsa ottaen huomioon kasvatustieteellisen tiedekunnan hyväksymät väitöskirjojen arviointikriteerit (ks. alla). Lausunnoissa esitarkastajat esittävät joko väittelyluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Jos esitarkastaja puoltaa väittelyluvan myöntämistä, työn pitää täyttää tiedekunnan väitöskirjoille asetetut minimivaatimukset. Lisäksi esitarkastaja arvioi väitöskirjan tekijän itsenäistä osuutta väitöskirjatutkimuksessa. Selvitys itsenäisen työn osuudesta tutkimuksen tekemisessä lähetetään sähköpostitse esitarkastajalle. Artikkeliväitöskirjakäsikirjoitusta arvioitaessa tulee huomioida, että artikkelit ovat jo julkaistuja tutkimuksia. Arviointi keskittyy tällöin tutkimuksen koontiosaan sekä eheään kokonaisuuteen.

Esitarkastuslausunto tulee laatia samalla kielellä kuin väitöskirjan käsikirjoitus on laadittu.

Esitarkastaja voi myös edellyttää, että käsikirjoitukseen tehdään korjauksia, jotka esitarkastaja hyväksyy ennen puoltavan lausunnon antamista. Korjaukset hyväksyttyään esitarkastaja antaa käsikirjoituksesta tiedekunnalle lopullisen lausuntonsa. Väittelijän laatima selvitys tehdyistä korjauksista toimitetaan tiedoksi myös toiselle esitarkastajalle sekä liitetään esitarkastajien lausuntoihin väittelylupaa myönnettäessä. Esitarkastus saa tässä tapauksessa kestää kokonaisuudessaan enintään kuusi kuukautta. Tällaisessa tapauksessa esitarkastaja ottaa yhteyttä suoraan tiedekunnan koulutussuunnittelijaan (tohtorikoulutus).

Väitöskirjan tekijä ei saa ottaa yhteyttä esitarkastajiin esitarkastusprosessin aikana. Yhteydenotot tapahtuvat koulutussuunnittelijan (tohtorikoulutus) välityksellä.

Esitarkastaja voi tiedekunnalle toimittamansa lausunnon lisäksi esittää työn tekijälle yksityiskohtaisempia korjausehdotuksia ja kommentteja käsikirjoituksesta. Nämä korjausehdotukset toimitetaan samaan aikaan lausunnon kanssa. Väitöskirjan tekijä neuvottelee vastuuprofessorin ja ohjaajien kanssa, mitkä esitarkastajien ehdottamat korjaukset otetaan huomioon väitöskirjan lopulliseen versioon.

Väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista ennen kuin tiedekuntaneuvosto päättää väittelyluvasta (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 15.4.2015, 44 § ja rehtorin päätös HY/498/2017). Lausunto liitetään tiedekuntaneuvoston sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa väittelylupa-asiasta päätetään, ja on sen jälkeen julkinen asiakirja.

Tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavan koulutussuunnittelija toimittaa esitarkastuslausunnoista kopiot opiskelijalle, ohjaajille, tiedekuntaneuvoston jäsenille sekä (mikäli väittelylupa myönnetään) vastaväittäjälle ja muille arvosanalautakunnan jäsenille.

Väitöskirjan arvostelussa käytetään 3-portaista arvosteluasteikkoa (kiittäen hyväksytty / hyväksytty / hylätty).

Kiittäen hyväksytty

Väitöskirja on kaikkien arviointikriteereiden valossa erityisen ansiokas ja kunnianhimoinen. Väitöskirja täyttää eettiset kriteerit.

Hyväksytty
Täyttää tiedekunnan määritelmän väitöskirjoille että eettiset kriteerit.

Hylätty
Väitöskirja ei täytä tiedekunnan väitöskirjan kriteereitä ja/tai eettisiä normeja.

Pääsääntöisesti väitöskirjat hyväksytään arvolauseella hyväksytty. Poikkeustapauksessa, kun väitöskirja on kaikkien arviointikriteerien valossa erityisen ansiokas, sille voidaan antaa arvolause kiittäen hyväksytty.

Ar­vioin­ti­kri­tee­re­jä

Aiheen valinta ja tutkimusongelma
Aiheen tulee kytkeytyä aikaisempaan tutkimukseen, mutta väitöskirjan tulisi tuottaa aidosti uutta tietoa ja se voi olla myös uuden tutkimuslinjan avaus. Tutkimus tulee rajata tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuskysymykset tulee asettaa siten, että niihin voidaan tutkimuksessa mielekkäästi vastata.

Käsitteellinen selkeys ja aiheen teoreettinen hallinta
Työn tulee olla käsitteellisesti selkeä ja tekijän tulee osoittaa taustateorioiden hallintaa ja hän kykenee käsitteellistämään tutkimusongelmansa.

Menetelmien käyttö
Menetelmien on oltava hyvin perusteluja ja niiden avulla tulee pystyä vastaamaan tutkimusongelmaan. Tutkimusmenetelmien monipuolinen käyttö on ansio. Tutkimusmenetelmien syvällinen hallinta ja oivaltava käyttö katsotaan eduksi.

Aineisto
Aineiston on oltava laadukas sekä tutkimusongelman ja -menetelmän kannalta riittävä.

Tulosten esittely
Tulokset on esitettävä selkeästi ja johdonmukaisesti. Analyysin on oltava johdonmukaista ja perusteltua.

Johtopäätökset
Johtopäätösten on oltava systemaattisia ja hyvin perusteltuja, ja ne tulee tehdä suhteessa tutkimusongelmaan, aineistoon ja menetelmään. Spekulaatioita tulee välttää.

Työn kokonaisuus ja kielellinen ilmaisu
Väitöskirjan on oltava rakenteeltaan johdonmukainen ja kieliasultaan selkeä. Tekstin on oltava yhtenäistä ja loogista. Tekstissä on keskityttävä olennaiseen. Argumentoinnin on edettävä loogisesti. Tutkijan tulee osoittaa kriittistä ajattelua, omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä.

Väitöskirjan tarkastusprosessia säätelee Helsingin yliopiston linjaukset väitöskirjojen esitarkastuksesta, hyväksymisestä ja väitöskirjojen yleisistä kriteereistä (rehtorin päätökset HY/498/2017 ja HY/134/2019) sekä Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 44 §. Tiedekuntaneuvosto nimeää väitöskirjalle arvosanalautakunnan, johon kuuluu yksi tai poikkeustapauksissa kaksi vastaväittäjää, kustos sekä yksi tai kaksi tiedekunnan edustajaa.

Väitöstilaisuuden kulku

 • Väitöstilaisuus alkaa 15 minuuttia alkamishetkestä ilmoitetun tasatunnin jälkeen, arkipäivisin kello 12 ja lauantaisin kello 10. Yleisön on hyvä olla paikalla ilmoitettuna aikana.
 • Kun väittelijä, kustos ja vastaväittäjä saapuvat, nousee yleisö seisomaan. Yleisö käy istumaan kustoksen käydessä istumaan.
 • Kustos avaa tilaisuuden.
 • Väittelijä pitää lectio praecursorian (max. 20 minuuttia).
 • Vastaväittäjä aloittaa väitöskirjan tarkastuksen, joka voi kestää korkeintaan 4 tuntia.
 • Virallisen käsittelyn jälkeen yleisö voi esittää kysymyksiä.
 • Kustos päättää tilaisuuden, minkä jälkeen ensimmäisinä poistuvat väittelijä, kustos ja vastaväittäjä ja heidän jälkeensä yleisö.

Vastaväittäjä

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yhden tai kaksi vastaväittäjää, joiden tulee olla professoreita tai dosentteja tai henkilöitä, joilla on vastaavat tieteelliset ansiot tai poikkeustapauksissa vähintään tohtoreita (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 44 §, rehtorin päätös HY/498/2017).

Vastaväittäjä esittää väittelijän lectio praecursorian jälkeen lyhyen suullisen lausunnon, jossa hän tarkastelee väitöskirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä tieteessä sekä samantapaisia yleisluontoisia kysymyksiä. Varsinaisessa tarkastuksessa vastaväittäjä käy työn läpi, johon hän voi käyttää aikaa enintään neljä tuntia. Väitöstilaisuuden lopussa vastaväittäjä esittää laajemman suullisen yhteenvetolausumansa.

Vastaväittäjän on tuotava väitöstilaisuudessa esille kaikki se kritiikki, jota väitöskirjasta halutaan esittää. Vastaväittäjä ei saa väitöstilaisuuden jälkeen annettavassa kirjallisessa lausunnossa esittää sellaista kritiikkiä, johon väittelijällä ei ole ollut tilaisuutta vastata väitöstilaisuudessa.

Vastaväittäjä kuuluu väitöskirjan arvolausetoimikuntaan, ja väitöstilaisuuden jälkeen vastaväittäjä osallistuu arvolausetoimikunnan kokoukseen (ks. ohjeet alla, arvolausetoimikunnan jäsenenä toimiminen).

Vastaväittäjän tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arvostelulausunto väitöskirjasta. Väitöskirjan arvostelussa käytetään kolmeportaista arvosteluasteikkoa (kiittäen hyväksytty / hyväksytty / hylätty).

Väitöskirjan arvostelussa tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa sekä esitarkastajien lausunnot (rehtorin päätös HY/498/2017). Vastaväittäjä arvioi lausunnossaan väitöskirjaa ja tekee esityksensä arvolauseesta kasvatustieteellisen tiedekunnan hyväksymien väitöskirjojen arviointikriteerien ja arvolauseasteikon perusteella neuvoteltuaan asiasta arvolausetoimikunnan jäsenten kanssa.

Mikäli vastaväittäjällä on kysyttävää väitöstilaisuuden käytännöistä tai väitöskirjan arviointiprosessista, tulee hänen olla yhteydessä väitöksen kustokseen.

Kustos

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professoreista (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 44 §). Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa kustokseksi nimetään yleensä väitöskirjatyön vastuuprofessori.

Kustoksen vastuulla on perehdyttää vastaväittäjä tiedekunnan väitöskäytäntöihin. Ennen väitöstä kustos keskustelee vastaväittäjän kanssa ja informoi häntä väitöstilaisuuden luonteesta, väitöskirjan arvioinnista, väitöksen kulusta sekä pukeutumismuodollisuuksista. Kustos vastaa myös vastaväittäjän matka- ja majoitusjärjestelyistä.

Kustos toimii väitöstilaisuuden puheenjohtajana. Väitöstilaisuuden alussa kustos kertoo väitöstilaisuuden yleisestä luonteesta paikalla oleville. Hän avaa väitöstilaisuuden ja esittelee väittelijän ja vastaväittäjän. Väitöksen aikana hän valvoo, että väittelijä saa vastata kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta. Väittelijän pyytäessä mahdolliset huomautukset ja kysymykset yleisöltä kustos jakaa puheenvuorot ja kirjaa esitetyt kysymykset, kommentit ja väittelijän vastaukset ylös. Kustos valvoo, että väitöstilaisuus sujuu asianmukaisesti ja arvokkaalla tavalla. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka kustos ilmoittaa. Väitöstilaisuus saa kestää enintään 6 tuntia. Lopussa kustos julistaa väitöstilaisuuden päättyneeksi, minkä jälkeen ensimmäisinä poistuvat väittelijä, kustos ja vastaväittäjä ja heidän jälkeensä vasta yleisö.

Kustos laatii väitöstilaisuuden kulusta lausunnon tiedekuntaneuvostolle. Lausunnossa tulee mainita muun muassa väitöstilaisuuden paikka, ajankohta, tilaisuudessa käytetty kieli, tilaisuuden kesto, osallistujamäärä sekä kuvaus väitöstilaisuudesta. Kustos kirjaa lausuntoonsa myös muut pyydetyt ja käytetyt puheenvuorot.

Tiedekunnan käytännön mukaan kustos osallistuu väitöskirjan arvosteluun ja kuuluu tiedekuntaneuvoston nimeämään arvolausetoimikuntaan äänivaltaisena jäsenenä, ellei hän ole toiminut väitöskirjan ohjaajana. Jos kustos on toiminut väitöskirjatyön ohjaajana, hänellä on toimikunnassa vain puheoikeus, eikä hän osallistu väitöskirjan arviointiin eikä keskusteluun arvolauseesta.

Arvolausetoimikunnan tiedekunnan edustaja

Arvolausetoimikuntaan nimetään pääsääntöisesti vastaväittäjä, kustos, sekä yksi tai kaksi tiedekunnan edustajaa. Tiedekunnan edustajan tulee olla Helsingin yliopiston professori tai dosentti tai dosentin tasoinen Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökunnan jäsen. Kustos voi toimia tiedekunnan edustajana, mikäli hän ei ole väitöstutkimuksen ohjaaja. Mikäli kustos on toiminut työn ohjaajana, hänellä on toimikunnassa vain puheoikeus, eikä hän osallistu väitöskirjan arviointiin eikä keskusteluun arvolauseesta.

Tiedekunnan edustaja nimetään pääsääntöisesti tiedekunnan sisältä. Poikkeustapauksissa, kun se väitöksen tieteenalan huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, tiedekunnan edustaja voidaan nimetä jostakin toisesta Helsingin yliopiston yksiköstä. Jos tiedekunnan edustaja nimetään toisesta yksiköstä, tulee se erikseen perustella tiedekuntaneuvostolle kirjallisesti.

Arvolausetoimikunnan jäsenet osallistuvat väitöstilaisuuteen ja väitöstilaisuuden jälkeen pidettävään arvolausetoimikunnan kokoukseen. Tiedekunnan edustajat perehdyttävät vastaväittäjän käytettävään arvosteluasteikkoon ja muihin tiedekunnan säädöksiin, toimivat tarvittaessa arvolausetoimikunnan sihteerinä sekä valvovat, että tiedekunnan säädöksiä noudatetaan koko tarkastusprosessin ajan. Kokouksessaan vastaväittäjä ja arvolausetoimikunnan tiedekunnan edustajat täyttävät yhdessä väitöskirjan arviointilomakkeen. Mikäli vastaväittäjä ja arvolausetoimikunnan tiedekunnan edustajat päätyvät arvioinnissaan eri arvosanaan, täyttävät he erilliset lomakkeet ja tiedekuntaneuvosto päättää arvosanasta.

Arvolausetoimikunnan tiedekunnan edustaja laatii väitöskirjasta oman lausuntonsa tiedekuntaneuvostolle, jonka liitteeksi laitetaan väitöskirjan arviointilomake. Lausunnossaan tiedekunnan edustaja arvioi väitöskirjaa ja väitöstilaisuuden kulkua sekä tekee arvolause-esityksen tiedekunnan hyväksymien väitöskirjan arviointikriteerien ja arvolauseasteikon perusteella. Esityksessä otetaan huomioon myös esitarkastajien lausunnot.

Pääsääntöisesti väitöskirjat hyväksytään arvolauseella hyväksytty, ja hylätty-arvosana annetaan vain siinä tapauksessa, jos väitöskirjassa on vakavia eettisiä puutteita. Poikkeustapauksessa, kun väitöskirja on kaikkien arviointikriteerien valossa erityisen ansiokas, sille voidaan antaa arvolause kiittäen hyväksytty. Tällöin siitä on kirjoitettava erillinen perustelu.

Ennen väitöstutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjänlausunnosta ja muista mahdollisista arvosteluun liittyvistä asiakirjoista (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 44 §).

Väittelijä

Väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa, joka tule järjestää 12 kuukauden kuluessa väittelyluvan myöntämisestä.

Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautuksensa vastaväittäjän ja arvosanatoimikunnan valinnasta (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 44 §, rehtorin päätös HY/498/2017). Hyvien tapojen mukaista on, että väittelijä ei tapaa vastaväittäjää ennen väitöstä kahden kesken.

Väittelijä tiedottaa etukäteen väitöstilaisuuteen osallistuville sukulaisilleen ja ystävilleen väitöstilaisuuden kulusta. Tilaisuuden muodollisuuksista ja pukeutumisohjeista keskustellaan kustoksen kanssa ennen tilaisuutta.

Väitöstilaisuudessa väittelijä pitää lectio praecursorian ja pyytää sen jälkeen vastaväittäjää esittämään huomautuksensa, johon väitöskirja antaa aihetta. Väittelijä vastaa vastaväittäjän esittämiin ja mahdollisiin yleisöstä esitettyihin kommentteihin puolustaen omia valintojaan, johtopäätöksiään ja tuloksiaan. Lopuksi väittelijä esittää seisaaltaan kiitoksensa vastaväittäjälle.

Yleisö

Yleisö tulee paikalle hyvissä ajoin ennen kuin väitöstilaisuus alkaa. Yleisö nousee seisomaan, kun väittelijä, kustos ja vastaväittäjä saapuvat ja käy istumaan kustoksen käydessä istumaan. Yleisön on mahdollista esittää kysymyksiä väitöstilaisuuden lopussa, kun väittelijä kehottaa niitä läsnäolijoita, joilla on muistuttamista/huomauttamista/kysyttävää, pyytämään puheenvuoron kustokselta. Yleisö poistuu väitöstilaisuudesta väittelijän, kustoksen ja vastaväittäjän jälkeen ja säästää onnittelut hetkeen, jolloin väittelijä on salin ulkopuolella ehtinyt kiittää vastaväittäjää ja kustosta. Yleisö ei taputa missään väitöstilaisuuden vaiheessa.

Lisätietoa väitöstilaisuuden kulusta yliopiston verkkosivuilta >>

Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta, kun vastaväittäjän, kustoksen ja arvosanatoimikunnan lausunnot on toimitettu tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavalle koulutussuunnittelijalle. Väittelijällä on vastineoikeus kaikkiin em. asiakirjoihin. Mahdollinen vastine jaetaan tiedekuntaneuvostolle yhdessä arvosanalautakunnan asiakirjojen kanssa.

Opiskelija, joka on tyytymätön tiedekuntaneuvoston päätökseen, voi hakea siihen oikaisua opintosuoritusten tutkintolautakunnalta.

Vastaväittäjälle maksetaan palkkio, korvataan matkat sekä enintään kahden (Euroopan sisältä tulevat) tai kolmen (Euroopan ulkopuolelta tulevat) yön yöpyminen. Erillistä päivärahaa ei makseta.

Vastaväittäjän palkkio väitöstilaisuudessa esiintymisestä ja kirjallisesta lausunnosta on 475 euroa. Vastaväittäjiä pyydetään täyttämään palkkiolomake ja toimittamaan se tiedekunnan jatko-opintopalveluihin väitöstilaisuuden jälkeen yhdessä lausunnon kanssa.

Matka- ja majoitusvarauksista huolehtii tiedekunnassa sihteeri Tiina Reilly, johon voi olla yhteydessä yleishallinnon sähköpostiosoitteeseen ktdk-yleishallinto@helsinki.fi. Vastaväittäjää (tai kustosta) pyydetään olemaan yhteydessä sihteeriin hyvissä ajoin ennen suunniteltua matkaa, ja ilmoittamaan toivotut matkapäivät ja muut varauksia varten tarvittavat tiedot. Viestin otsikkoon on hyvä ilmoittaa: ktdk/vastaväittäjän matka. Mikäli kyseessä on Suomen ulkopuolelta tuleva vastaväittäjä, hän voi valmiiksi täyttää lomakkeelle matkansa liittyvät tiedot.

Vastaväittäjä voi myös halutessaan varata matkat ja/tai majoituksen itse, jolloin tiedekunta korvaa kohtuulliset matkakustannukset kuitteja vastaan.

Matkan jälkeen vastaväittäjiä pyydetään toimittamaan tiedekuntaan täytettynä matkalaskulomake, ulkomaanmatkojen osalta payments abroad -lomake sekä matkaan liittyvät kuitit yhtenä pdf-tiedostona. Tiedostot toimitetaan sihteeri Tiina Reillylle. Jos lento- ja majoitusvaraukset on tehty tiedekunnan toimesta eikä muita matkakuluja ole, matkalaskua ei tarvitse tehdä.

Tiedekunta korvaa lisäksi tarvittaessa väitöspäivänä lounaan/eväät kustokselle, vastaväittäjälle ja tiedekunnan edustajille (enintään 20 € henkilö) sekä väitöstä edeltävänä iltana illallisen kustokselle ja vastaväittäjälle (enintään 80 € henkilö).

Kasvatustieteellisen (ent. käyttäytymistieteellisen) tiedekunnan väitöskirjat julkaistaan elektronisessa muodossa yliopiston digitaalisen arkiston E-thesis-kokoelmassa. Painettuja kirjoja voi tiedustella suoraan väittelijöiltä.

Tutustu väitöskirjoihin!

Li­sen­si­aa­tin­tut­ki­muk­sen mää­ri­tel­mä

Lisensiaatintutkimus on opinnäyte, jolla jatko-opiskelijan tulee osoittaa kykyä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Työn on oltava joko monografia- tai artikkelimuotoinen. Pro gradu- tai muuta perustutkintoon kuuluvaa tutkielmaa ei sellaisenaan voida hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi tai sen osaksi.

Artikkelimuotoisessa lisensiaatintutkielmassa tulee olla vähintään kaksi arvioijakäytäntöä noudattavassa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistua tai julkaistavaksi hyväksyttyä artikkelia, joissa tekijä on ollut ensimmäisenä kirjoittajana, ja niistä laadittu yhteenveto, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset.

Artikkelien määrä ja niitä varten vaadittu työmäärä voi olla vähäisempi kuin väitöskirjassa, mutta artikkelien tieteellisen tason tulee noudattaa väitöskirjaan sisällytettäviltä artikkeleilta vaadittavaa tasoa.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastus

Lisensiaatintutkimusten tarkastamisessa ja arvostelussa noudatetaan samoja esteellisyysperiaatteita kuin väitöskirjojen esitarkastuksessa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajia esittää vastuuhenkilö.

Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön sekä rehtorin päätöksen (HY/1370/2018) mukaisesti tiedekuntaneuvosto määrää lisensiaatintutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla tohtoreita. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto.

Tarkastajan tulee antaa lausuntonsa suoraan tiedekunnalle, joka hänet on nimennyt tehtävään. Tarkastajan ei tule toimittaa lausuntoa opiskelijalle, opiskelijan vastuuhenkilölle tai ohjaajalle, eikä tarkastusprosessin kestäessä neuvotella näiden kanssa lausunnon sisällöstä tai muista tarkastettavaan lisensiaatintutkimukseen liittyvistä seikoista. Tarkastajan ei tule antaa opiskelijalle ohjausta eikä ottaa vastaan työn korjattuja versioita tai muuta työhön liittyvää aineistoa muualta kuin tiedekunnalta.

Lisensiaatintutkimus arvostellaan asteikolla kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty.

Tiedekunnan jatko-opintopalvelut toimittaa lausunnoista kopiot opiskelijalle, opiskelijan vastuuhenkilölle ja ohjaajille. Ennen tutkimuksen arvostelua tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista.

Opiskelija voi ennen tutkimuksen arvostelua pyytää kirjallisesti, että arvostelu keskeytetään, jolloin arvostelumenettely raukeaa. Tällöin hän voi korjata työtään ja jättää sen uudelleen tarkastukseen. Tiedekuntaneuvosto nimeää tällöin uudelleen työlle tarkastajat (samat tai eri tarkastajat harkintansa mukaan).

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu ja julkaiseminen

Lisensiaatintutkimuksen arvostelee tiedekuntaneuvosto. Lausunnot liitetään tiedekuntaneuvoston esityslistaan ja pöytäkirjaan ja ovat sen jälkeen julkisia asiakirjoja.

Yliopiston avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti lisensiaatintutkimus julkaistaan yliopiston avoimessa digitaalisessa arkistossa (rehtorin päätös HY/1370/2018).