Tohtoriopintojen ohjaussopimus

Ohjaaja ja ohjaussopimus

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa jokaiselle jatko-opiskelijalle nimetään

  • vastuuprofessori
  • sekä vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisella on dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys ja ainakin toinen on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Toinen ohjaajista voi olla vastuuprofessori.

Ohjaussopimuksen allekirjoittavat jatko-opiskelija, vastuuprofessori ja muut ohjaajat. Mikäli ohjaukseen liittyy ohjauspalkkioita, ohjaussopimukseen vaaditaan myös osastonjohtajan allekirjoitus. Jos ulkopuolisen ohjauksen palkkiota ei ole erikseen todettu, ei sitä makseta. Kun ohjaustyöstä ei makseta, kirjataan se tieteelliseksi yhteistyöksi. Hakija/jatko-opiskelija hankkii vaaditut allekirjoitukset.

Ohjaussopimukseen merkitään mahdollisimman tarkasti, miten usein ohjattava osallistuu ohjaajan/ohjaajien kanssa käytäviin keskusteluihin ja seminaareihin sekä miten usein ohjattava raportoi oman työnsä edistymisestä. Suotavaa olisi merkitä kuukausi/viikkotasolla, miten usein ohjattava saa ohjausta. Lisäksi kirjataan sopimukset ohjaajien välisestä työnjaosta sekä ohjaajien ja ohjattavien muista velvollisuuksista, kuten seminaarien järjestämisestä. Opiskelija sitoutuu tällä sopimuksella väittelemään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Opiskelija ja ohjaajat sitoutuvat ilmoittamaan tohtoriohjelman johtoryhmälle, mikäli joku ohjaajista estyy toimimasta ohjaustehtävässään, esim. jos tiedekuntaan työsuhteessa olevan ohjaajan työsuhde päättyy.

Sopimus on allekirjoittamishetkestä alkaen voimassa pääsääntöisesti 4 vuotta. Ohjaussopimus uusitaan määräajan kulumisen jälkeen, jos jatko-opinnot eivät ole silloin vielä valmiit. Tällöin ohjaussopimuksen jatkoaika pitää perustella. Ohjaussopimukset arkistoidaan tiedekunnassa, jossa arkistointivastuu on tiedekunnan tohtorikoulutushallinnolla.

Tutkijakoulutukseen hakeuduttaessa on hakijan vastuulla hankkia itselleen ohjaaja, joka tuntee tutkimusaihetta.  Tällaisia henkilöitä voi etsiä esimerkiksi hakemalla Helsingin yliopiston TUHAT-tietojärjestelmästä henkilöitä, jota ovat tutkineet aihetta. Potentiaalisia ohjaajia on hyvä lähestyä alustavan tutkimussuunnitelman kanssa, jolloin mahdollisen ohjaajan on helpompi arvioida soveltuvuuttaan tehtävään.  Mikäli hakijalla on ongelmia ohjaajien löytämisessä, hän voi kääntyä laitoksen tohtorikoulutuksesta vastavan koulutussuunnittelijan puoleen.

Ohjaajan vaihtaminen tai lisääminen

Jos ohjaussuhde jostain syystä (esim. ohjaajan jäädessä eläkkeelle tai vaihtaessa työpaikkaa) loppuu ennen kuin jatko-opiskelija on väitellyt, on tilalle hankittava uusi ohjaaja.  Jatko-opiskelijan on hyvä olla aloitteellinen tässä asiassa ja pyrkiä itse löytämään uusi ohjaaja. Jos tehtävä osoittautuu hankalaksi, jatko-opiskelija voi ottaa yhteyttä valitsemansa tohtoriohjelman johtoryhmään ja sen puheenjohtajaan. Tohtoriohjelman johtoryhmän puoleen voi kääntyä myös silloin, jos ohjaussuhteessa ilmenee muita ongelmia eikä asioita saada sovittua kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Kaikista ohjaussuhteissa tapahtuvista muutoksista on tiedotettava tiedekunnan koulutussuunnittelijalle (tohtorikoulutus). Uusi ohjaussopimus on allekirjoitettava aina, kun ohjaaja vaihtuu tai niitä tulee lisää. Uusitut ohjaussopimukset lähetetään koulutussuunnittelijalle (jatkokoulutus).

Ohjaussopimuslomake

Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta: edu-research@helsinki.fi.