Koulutuksen esittely

Erikoistumiskoulutus on uusi pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille.

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja on digitaalisen oppimisen ja opettamisen asiantuntija. Hän ymmärtää digitalisoituvan yhteiskunnan koulun toimintaan mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet ja osaa soveltaa tätä tietoa oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien kehittämisessä, arvioinnissa, koulun toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toiminnassa.

Koulutuksessa perehdytään tutkimus- ja kehittämistietoon pohjautuviin opetuskäytänteisiin ja kehittämismalleihin, digitaalisiin sovelluksiin, oppimisympäristöihin ja materiaaleihin. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa, ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Opetus koostuu lähitapaamisista, asiantuntijoiden alustuksista (etäyhteysmahdollisuus), webinaareista, työpajoista, vierailuista ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksessa hyödynnetään aktiivisesti digitaalisia työvälineitä ja palveluja ja tehdään kehittämisprojekti oman työn ja työyhteisön kehittämisen tueksi.

Koulutuksen hinta on 1.8.2021 alkaen 60 euroa / opintopiste eli yhteensä 3600 euroa (Dekaanin päätös 15.12.2020. Päätös perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukselle myöntämän rahoituksen käyttöehtoon). Maksun voi suorittaa useammassa erässä ja maksun voi jakaa esimerkiksi kunnan, koulun ja osallistujan kesken. Koulutukseen voi hakea myös aikuiskoulutustukea tai muuta tukea muun muassa erilaisilta säätiöiltä.

Koulutuksen ensimmäinen ryhmä on aloittanut helmikuussa 2017, toinen ryhmä elokuussa 2018, kolmas ryhmä elokuussa 2019, neljäs ryhmä syyskuussa 2020 ja viides ryhmä aloittaa syyskuussa 2021. Voit seurata koulutuksen etenemistä Digi-Erkon blogissa sekä Twitterissä #digierkohy.

Koulutus toteuttaa Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita vastaamalla opetusalan digitaalisen kehittämisen tarpeisiin. Koulutuksessa perehdytään tutkimus- ja kehittämistietoon pohjautuviin opetuskäytänteisiin ja kehittämismalleihin, digitaalisiin sovelluksiin, oppimisympäristöihin ja materiaaleihin.

Koulutuksen suorittanut opettaja omaa valmiudet työyhteisön osaamisen kehittämiseen, opetussuunnitelman käyttöönoton tukemiseen sekä osaa valmistella ja koordinoida hankkeita ja järjestää koulutusta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja ymmärtää asiantuntijaopettajana toimimisen edellytykset ja merkityksen koulun kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämiselle. Hän ymmärtää yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan merkityksen jokapäiväisenä osana opettajan työtä. Koulutuksen suorittanut opettaja näkee osaamisen kehittämisen jatkuvana ja elinikäisenä osana opettajan työtä ja omaa valmiudet toimia sekä oman osaamisen että työyhteisön toiminnan jatkuvan kehittämisen fasilitoijana.

Opetussuunnitelma pdf-tiedostona.

Kouluttajina Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksessa toimivat Helsingin yliopiston ja yliopiston verkostojen kouluttajat sekä alan asiantuntijat. Vastuukouluttajana toimii Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen.

Tiina Korhonen

Tiina Korhonen

Tiina Korhonen

Tiina Korhonen toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja johtaa koulun kokonaisvaltaista kehittämistä tukevaa valtakunnallista Innokas-verkostoa. Verkostoon kuuluu 13 koordinaatioaluetta ja yli 700 koulua eri puolilta Suomea. Hänellä on yli kymmenen vuoden työkokemus opettajan ja täydennyskouluttajan tehtävistä sekä koulun johtotehtävistä. Hän on toiminut myös innovatiivisen koulun ja innovaatiokasvatuksen kehittämiseen tähtäävän oppimiskeskuksen johtajana Espoossa. Hän on vetänyt useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja toiminut asiantuntijana digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa ja projekteissa.

Korhosen tutkimuskohteena on 2000-luvun oppiminen Innovatiivisen koulun viitekehyksessä. Erityisenä painopistealueena on digitaalisen teknologian ja innovaatiokasvatuksen mahdollisuudet 2000-luvun oppimisen tukemisessa ja kokonaisvaltaisen koulun toiminnan kehittämisessä. Hän tekee tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä useiden kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa kuten SCALE / Stanford University, FabLearn Lab / Columbia University ja Growing Mind / Helsingin yliopisto.

Sorella Karme

Sorella Karme

Sorella Karme

Sorella Karme vastaa koulutuksen käytännön koordinoinnista sekä koulutuksen osana toteutettavien kehittämisprojektien ohjauksesta. Hän työskentelee projektisuunnittelijana Innokas-verkostossa ja hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, sosiaalityöntekijä ja aikuiskouluttaja.

Karmen tutkimusintresseissä painottuu työelämän tutkimus; aikuisten oppiminen, osaamisen kehittäminen, uudenlainen asiantuntijuus, työntekijälähtöinen strateginen – ja kehittäjätoimijuus sekä muutoksen mahdollistaminen sekä tukeminen työyhteisöissä.

Asta Ansolahti

Asta Ansolahti

Asta Ansolahti

Asta Ansolahti toimii koulutuksen digimentorina, päävastuualueenaan sosiaalinen media. Hän työskentelee Innokas-verkostossa projektisuunnittelijana ja on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja varhaiskasvatuksen opettaja. 

Ansolahden kiinnostuksen kohteita ovat innovaatiokasvatus, digitaalinen viestintä ja luovat ja innovatiiviset työtavat.

Koulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. Lisätietoja Tiina Korhoselta etunimi.sukunimi@helsinki.fi.