Tietotekniikkakeskuksen organisaatio

Tietotekniikkakeskus on Helsingin yliopiston erillinen laitos. Sillä on rehtorin asettama johtokunta. Keskus jakautuu tietohallintoon ja tietotekniikkapalveluihin.

Organisaatio 1.10.2018 alkaen

Tietotekniikkakeskuksen organisaatio

Tietohallinto

Tietohallinto vastaa toimialan ohjauksesta ja strategiasta. Sitä johtaa tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo. Tietohallinto vastaa tietotekniikan arkkitehtuurien ja standardien asettamisesta, hankintapuitesopimusten tekemisestä, yliopiston keskitetyistä tietoturvallisuuspalveluista ja tietotekniikkatoimialan strategisesta suunnittelusta, seuraa toimialan palveluiden, volyymin ja kustannusten kehittymistä.

Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikkapalvelut vastaa sekä keskitetysti että kampuksilla tuotetuista tietotekniikkapalveluista. Sitä johtaa IT-palvelujohtaja Eija Heiskanen. Tietotekniikkapäälliköt vastaavat omalla vastuullaan
olevista palveluista. Palvelutuotanto jakautuu kolmeen alayksikköön:

  • Teknologiapalvelut vastaa IT-infrastruktuurin ja keskeisten alustapalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Näitä ovat mm. konesalipalvelut, tietoliikenne, tiedonhallinta (tietokannat, -varastot, järjestelmäintegraatio, raportointijärjestelmät), yhteistyö- ja viestintäpalvelut (esim. www, intranet, sähköposti), käyttäjähallinto ja työasemapalvelut. Yksikkö vastaa myös teknologia-arkkitehtuurin hallinnasta ja teknisestä tietoturvasta sekä hoitaa erityisesti tutkimuksen tukea ja kehittää tutkimuksen tarvitsemia IT-palveluita.
  • Tietotekniikkaratkaisut tukee pääasiassa yliopiston yksikköjä. Se vastaa tietojärjestelmäprojektien ja -hankintojen tuesta ja koordinoinnista, sovelluskehityksestä, järjestelmäpalveluista, SAP-järjestelmien ylläpidosta ja teknisestä kehittämisestä, videopalveluista, opetuksen tuesta sekä tietotekniikkakeskuksen projektisalkun hallinnasta. Sen vastuulla on myös yksikön viestintä ja tietoteknisen ohjeistuksen tuottaminen. Lisäksi se huolehtii asiakkuuksien- ja palvelujenhallinnasta sekä laatutyöstä.
  • Asiakastuki palvelee erityisesti käyttäjäasiakkaita. Se vastaa yliopistolaisille tukea ja neuvontaa tarjoavasta Helpdeskistä, työasemiin liittyvistä hankinnoista (laitteet ja ohjelmistot) sekä lähituesta kampuksilla.

Johtokunta

Johtokunta kehittää puheenjohtajansa johdolla ja yhteistyössä tietohallintojohtajan kanssa tietotekniikkakeskuksen toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelman mukaisesti. Johtokunta käsittelee tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelman sekä siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman ja budjetin. Lisäksi tietohallintojohtaja voi tuoda johtokunnan ratkaistavaksi muita tärkeitä ja laajakantoisia asioita.

Johtokunta 1.4.2018-31.3.2022:

Paula Eerola, vararehtori, puheenjohtaja
Tarja Talvio, tietotekniikka-asiantuntija, tietotekniikkakeskuksen henkilöstön edustaja (1.3.2020 – 31.3.2022)
Marjukka Myllärniemi, varadekaani, lääketieteellinen tiedekunta
Hannu Toivonen, varadekaani, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Jouni Hirvonen, dekaani, farmasian tiedekunta
Johanna Mäkelä, dekaani, kasvatustieteellinen tiedekunta
Ritva Dammert, kehitysjohtaja, yliopistopalvelut
Kirsi Rauhala, kehittämispäällikkö, yliopistopalvelut
Antti Savolainen, hallintopalvelujohtaja, yliopistopalvelut
Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Helsingin yliopiston kirjasto
Marjoriikka Ylisiurua, jatko-opiskelija, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Christa Winqvist, tietohallintojohtaja, Aalto-yliopisto
Teemu Kiviniemi, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Johtokunnan esittelijänä toimii Ilkka Siissalo ja sihteerinä Kati Laalo.

Johtoryhmä

Tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo
IT-palvelujohtaja Eija Heiskanen
Tietohallintopäällikkö Merja Eklin
Tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi
Tietotekniikkapäällikkö Jukka Hienola
Tietoturvapäällikkö Kenneth Kahri
Tietotekniikkapäällikkö Timo Kauramäki
Tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen
Tietotekniikkapäällikkö Mika Kivilompolo
Tietotekniikkapäällikkö Mari Nurmi
Hallintopäällikkö Anne-Mari Sund
Tietotekniikka-asiantuntija Yvonne Kivi (sihteeri)