Suomen kieli

Kie­len ra­ken­ne ja käyt­tö

Kielen rakennetta ja käyttöä, samoin kuin sanastoa, terminologiaa ja nimistöä tarkastellaan eri näkökulmista. Kielioppi ja sanasto nähdään merkitystä jäsentävinä ja kontekstuaalisina. Tekstin- ja diskurssintutkimuksessa analysoidaan muun muassa eri tekstilajien ja yhteiskunnallisten diskurssien merkitystä ja muutoksia kielentutkimuksen keinoin. Omana monitieteisenä tutkimuskohteenaan on tietokirjallisuus ja -kirjoittaminen.

Vuo­ro­vai­ku­tus, va­ri­aa­tio ja mo­ni­kie­li­syys

Suomen kielen tutkija tarkastelee kielen variaatiota suomalaisessa yhteiskunnassa: tapoja käyttää suomen kieltä kasvokkain, kirjoituksessa ja digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimuksen kohteena on myös arjen monikielisyys ja kielen oppiminen eri tilanteissa. Yhtenä Helsingin yliopiston suomen kielen tutkimuksen painoalana on vuorovaikutuksen tutkimus. Autenttisia keskustelutilanteita analysoimalla tutkitaan esimerkiksi monikanavaista vuorovaikutusta (kieli, kehollisuus ja fyysinen ympäristö) ja kieliopin ja vuorovaikutuksen suhdetta.

Muu­tos

Sanaston, kielen rakenteiden, tekstien ja kielenkäytön muutosta tutkitaan aiemmilta vuosisadoilta nykysuomeen. Näin voidaan seurata esimerkiksi suomenkielisen puheyhteisön kirjallistumista ja suomen kielen kehitystä laaja-alaiseksi yhteiskuntaa ylläpitäväksi kieleksi sekä sen nykytrendejä globaalistuvassa maailmassa.

JK
Jyrki
Kalliokoski
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus

JL
Jaakko
Leino
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

Anne
Mäntynen
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

TN
Taru
Nordlund
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

Tiina
Onikki-Rantajääskö
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

MS
Marja-Leena
Sorjonen
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet