Venäjän kieli ja kirjallisuus

Venäjän kieleen ja kirjallisuuteen liittyvät tutki­musaiheet vaihtelevat kielihistoriasta ja yleisestä kieliteoriasta nykykie­len sosiologisiin ilmiöihin, yksittäisten kirjailijoiden teosten analyysistä kir­jallisuustieteen periaatteellisiin kysymyksiin ja kokonaisten aikakausien kuvauksiin.

Venäjän kielentutki­muksessa painopistealoja ovat mm.

  • funktionaalinen kielioppi, jossa lähtökohtana ovat kielen avulla ilmaistavat merkitykset
  • muoto- ja lauseopin korpuspohjainen tutki­mus
  • suomen ja venäjän kielen vertaileva tutki­mus, jonka avulla voidaan selvittää mm. suomenkielisille oppijoille hankalia venäjän kielen ilmiöitä
  • kaksikielisyys ja Suomessa puhuttavan venä­jän erityispiir­teet
  • puhutun kielen ja keskustelun analyysi

Niin tutkimuksessa kuin opinnäytetöissäkin käyte­tään run­saasti digitaalisia aineistoja kuten Venä­jän kansalliskorpusta ja Integrum-tietokantaa sekä kenttätyön tuloksena synty­neitä äänitteitä ja videotallenteita. Kansalliskirjaston slaavi­lainen kirjasto on tärkeä yhteistyökumppanimme.

Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksessa paino­pistealoina ovat

  • venäläinen modernismi ja avantgarde
  • venäläinen nykykirjallisuus
  • venäläinen kirjallisuus- ja kulttuuriteoria
  • suomalais-venäläiset kulttuurikontaktit
  • venäläinen populaarikulttuuri

Tieteenala tekee tiivistä yhteistyötä monien koti­maisten ja ulkomaisten tutkijayhteisöjen kanssa. Tämän ansioista opis­kelijoilla on mahdollisuus kuunnella vierailevien huipputut­kijoiden luentoja ja solmia kansainvälisiä yhteyksiä jo opis­keluaika­naan.

Tomi
Huttunen
professori
Kielten osasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus

Johanna
Viimaranta
professori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

MK
Mikhail
Kopotev
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

Ahti
Nikunlassi
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

GO
Gennadii
Obatnin
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus

EP
Ekaterina
Protassova
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

AK
Arja
Kirvesmäki
yliopisto-opettaja
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet