Suomen luonnonvarat tulevaisuudessa: kohtaavatko tarjonta, kysyntä ja hallinta?

stn3

Suomen luonnonvarat tulevaisuudessa: kohtaavatko tarjonta, kysyntä ja hallinta?

Ajankohta: 9.11 2018 klo 9:00 - 16:00

Paikka: Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki.

Seminaarin lähtökohtana ovat kansalliset tarkastelut kuten YM:n, MMM:n ja TEM:n luonnonvaroja koskevat strategiat ja linjaukset.

Tarkoituksena on valottaa miten Suomen luonnonvarojen tarjonta voi kehittyä eri tulevaisuusskenaarioissa, pohtia miten globaali kysynnän kehitys vaikuttaa Suomen luonnonvarojen käyttöön ja miten hallinnan vaatimukset muuttuvat ja kuinka hallinta voi reagoida eri skenaarioissa. Seminaarin kohdejoukkona ovat hallinnossa politiikkavalmistelun parissa toimivat viranhaltijat, poliittiset päättäjät sekä monitieteellisistä lähestymistavoista ja haasteista kiinnostuneet tutkijat.

Seminaarissa tarkastellaan tulvaisuuspolkuja mm. kestävän kehityksen tavoitteiden valossa. Lisäksi otetaan soveltuvin osin huomioon IPCC:ssä käytettyjä skenaarioita ilmastonmuutoksen ajureiden kehityksestä (Reprensentative Concentration Pathways RCP) ja yhteiskunnallisten olosuhteiden kehityksestä (Shared Socio-economic Pathways SSP).

Seminaari koostuu lyhyistä STN-hankkeiden esityksistä (10-15 min) jotka valottavat keskeisiä kysymyksiä ja aiheita luonnonvarojen kysynnästä, tarjonnasta ja hallinnasta. Jokaista pääteemaan kommentoi edustaja hallinnosta tai politiikan kentältä ja jokaisesta teemasta käydään näiden pohjalta keskustelu, jonka tarkoitus on tunnistaa ydinkysymyksiä Suomen luonnonvarojen käytön tulevaisuudesta.

Seminaarin pohjalta laaditaan lyhyt tiivistys avainviesteistä, joka jaetaan osallistujille sekä luonnonvarojen parissa työskenteleville virkamiehille ja valmistelijoille.

9:00 - 9:10 Avaus, Kimmo Tiilikainen, asunto-, energia- ja ympäristöministeri, YM – Miten Suomi hyötyy kansainvälisesti luonnonvaroistaan ja luonnonvaraosaamisestaan?

Mitä skenaariot kertovat mahdollisista tulevaisuuksista? 5 min johdanto, Mikael Hildén

9:15 - 10:00 Mitkä tekijät ajavat luonnonvarojen kysyntää?

  • Raaka-aineiden riittävyys ja kehittyvät teknologiat - Elina Huttunen-Saarivirta, CloseLoop
  • Veden, ruoan ja energian globaali kysynnän kehitys ja sen merkitys Suomelle - Marko Keskinen, Winland
  • Metsien tuotantomahdollisuudet ja kasvavan biotalouden tarpeet - Heli Peltola, FORBIO

10:00 - 10:10 Lyhyet kommentit: Nani Pajunen, Sitra  ja Christopher Palmberg Business Finland

10:10 - 10:40 Strukturoitu keskustelu- tuloksena kolme pääasiaa: miten kv/globaali kehitys heijastuu Suomeen, mistä kehityskuluista pitää olla tietoinen?

10:40 - 11:00 Kahvitauko

11:00 - 11:45 Miten edellytykset kehittää tarjontaa muuttuvat eri tulevaisuusskenaarioissa?

  • Kohti kunnianhimoisia ilmastotavoitteita - metsäsektorin haasteet ja mahdollisuudet - SOMPA (metsät/suot/pellot), Prof. Raisa Mäkipää, Luke
  • Vesivarat eri skenaarioissa - BlueAdapt (vesivarat), Prof. Kari Hyytiäinen, HY
  • Ekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti - IBC-Carbon (biodiversiteetti/ekosysteemipalvelut), Anna-Kaisa kosenius, HY

11:45 - 11:55 Lyhyet kommentit: Laura Höijer, BSAG ja Saara Lilja-Rothsten, MMM

11:55 - 12:30 Keskustelu

12:30 - 13:30 Ruokailu, Balder Cafessa mahdollisuus syödä lounasta (oma kustanne)

13:30 - 14:15 Kuinka luonnonvarojen hallinta vastaa muutoksiin? 

  • Yhteistoiminnallisen hallinnan mahdollisuudet – CORE, Prof. Lasse Peltonen, UEF 
  • Onko Suomen talous varautunut äkillisiin muutoksiin? – WISE, Paavo Järvensivu, BIOS Reseach Unit
  • Miten vastataan pitkäjänteisyyden vaatimuksiin luonnonvarojen hallinnassa? - PALO, Eija Pouta, Luke

14:15 - 14:25 Lyhyet kommentit:

Sami Pirkkala, johtava asiantuntija, VNK ja Kaisa Pirkola, MMM

14:25 - 15:00 Keskustelu

15:00 - 15:15 Kahvitauko

15:15 - 16:00 Synteesikeskustelu – STN puheenjohtaja Per Mickwitz – miten Suomen tulisi kehittää luonnonvarojen hallintaansa siten, että se vastaa muuttuviin vaatimuksiin?

Tauoilla kokeiltavissa KOKIJA-hankkeen virtuaalisen todellisuuden (VR) lasit jotka havainnollistavat Suomen metsienkäytön ilmastovaikutusta.

Järjestäjät Luonnonvarojen käyttöä ja hallintaa tutkivat STN ohjelmat, vastuujärjestäjät ohjelmajohtajat Mikael Hildén ja Kaisa Korhonen-Kurki

stn3