Polku2030 arvioi monipuolisen aineiston perusteella ​Suomen kestävän kehityksen politiikan muutospolkuja ja kompastuskiviä, vaikuttavuutta, johdonmukaisuutta ja kehittämissuuntia​ sekä muodostaa sidosryhmien kanssa yhdessä määritellyt suositukset politiikan kehittämisestä.

Hankkeen tavoitteet:

 • Tuottaa riippumaton ja kokonaisvaltainen näkemys Suomen kestävän kehityksen politiikasta, erityisesti Suomen kansallisen politiikan, Agenda2030:n kansallisen toimeenpanon sekä Suomen ulkopolitiikan osalta.

 • Tuottaa konkreettisia suosituksia Suomen kestävän kehityksen politiikan jatkosuunnista (erilaiset aikajänteet ja kunnianhimon tasot huomioiden) sekä tavoista arvioida sitä.

Tutkimuskysymykset:

Ulkopolitiikan eri hallinnonalojen ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhteyksien määritteleminen ja systemaattinen esittäminen

 1. Arvioidaan, miten kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan ulko- ja kehityspolitiikkaan limittyvissä talous- ja kauppapoliittisissa kysymyksissä
 2. Arvioidaan, miten kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan kansainvälisen verotuksen ja yksityisen sektorin kehitysyhteistyön saralla
 3. Tutkitaan, miten kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät ihmisoikeussitoumukset näkyvät Suomen ulkopolitiikassa
 4. Tarkastellaan, miten leave-no-one behind ajattelu näkyy Suomen ulkopolitiikassa

Suomen kestävän kehityksen kokonaistilanne indikaattorien valossa

 1. Analysoidaan systemaattisesti indikaattoreihin valitut mittarit ja rakennetaan kokonaiskuva eri osa-alueista sekä arvioidaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kehitykseen kunkin indikaattorin kohdalla
 2. Tuotetaan arvio nykytilan kestävyydestä
 3. Tuotetaan arvio mittaamisen haasteista ja tavoista kehittää mittaamista
 4. Julkaistaan vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli kestävän kehityksen politiikan seurannan kehittämisestä tulevaisuudessa

Vastuuorganisaatio HELSUS/HY: Kaisa Korhonen-Kurki, VTT, Teivo Teivainen, VTT, dosentti, Matti Ylönen, YTM, Paula Schönach, VTT, dosentti, Anna Salmivaara, VTM, Ira Suutarinen, korkeakouluharjoittelija

Lisätietoja

Syke Helsus ja Demos logot

KOKIJA – Kolme kokeilua ympäristötutkimuksen tulosten jalkauttamisesta. KOKIJA-hankkeessa kokeillaan kolmea uudenlaista käytännön tapaa edistää tieteen ja päätöksenteon dialogia. Hanke liittyy Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUSin toiminnan rakentamiseen ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ympäristöalan välittäjäorganisaatioiden kanssa, jotka voivat käyttää tuloksia myös oman toiminnan kehittämiseen.

1. kokeilu: Metsät ja ilmasto – virtuaalinen todellisuus. Kokeilussa pyritään virtuaalista todellisuutta käyttäen havainnollistamaan tutkimustuloksia metsien hakkuiden ja nykyisenlaisen puunkäytön lisäämisen ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksista.

2. kokeilu: Arktinen muutos – T-Lab. Toisessa kokeilussa toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomessa työpaja “T-Lab”-konseptilla. T-Lab tulee sanoista transdisciplinary lab. Tarkoituksena on yhdistää ihmisiä, jotka eivät yleensä työskentele yhdessä sekä pyrkiä purkamaan rajoja tutkimuksen ja yhteiskunnallisten toimijoiden väliltä. Arktisessa T-Lab:ssä tavoitteena on jalkauttaa uusimpia tutkimustuloksia siten, että osallistujien muodostama ratkaisu perustuu tutkimuksen tuloksiin.

3. kokeilu: Tulevaisuuden kaupunki -suunnittelupeli. Järjestämme kaupunkisuunnittelun strategiapelin, jossa rakennetaan kuvitteellista kaupunkia yhdistäen käytännön toimia, kaavoitusratkaisuja, investointi- ja infrastruktuuripäätöksiä uusiin tieteellisiin tuloksiin.

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmien Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja  Kestävän kasvun avaimet johtajana toimii Kaisa Korhonen-Kurki HELSUSista.

Lue lisää ohjelmien yhteisestä toiminnasta.

 

 

Sustainability Master Class on haasteperustainen projektikurssi, jossa opiskelijat, tutkijat ja uransa alussa olevat asiantuntijat ratkaisevat kestävyyshaasteita yhdessä yrityskumppanin kanssa. Jokainen Master Class on erilainen, sillä kurssi suunnitellaan yhdessä yrityskumppanin kanssa vaihtelevien teemojen ympärille.

Master Class pähkinänkuoressa:

 • Haasteperustainen oppimiskokemus
 • Alusta uusien ideoiden ja ratkaisujen yhteiskehittämiseen
 • Inspiroiva kumppanuusmalli uusien työkalujen

Joka vuosi Master Class rakennetaan yhden avainteeman ja erilaisten haasteiden ympärille. Kurssille valitaan avoimen haun kautta noin 40 osallistujaa, jotka jaetaan monitieteiseen tiimeihin valittujen haasteiden perusteella. Master Class koostuu neljän kuukauden mittaisesta fasilitoidusta ryhmätyöstä: tiimit kokoontuvat esimerkiksi ratkaisuklinikoille, bootcampille ja esittelemään ratkaisuja yleisölle. Viimeisimmässä Sustainability Master Classissa on pureuduttu ravitsemuksen, ruokahävikin ja maidontuottajien hyvinvoinnin kysymyksiin yhdessä Valion kanssa.

TRY OUT! -hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuva innovaatioalusta kokeiluympäristöineen, joka tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sekä sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat jäävät elämään ja etenevät markkinoille.

Tavoitteet

 • Edistetään kiertotalouden ja cleantechin innovaatioalustan syntymistä
 • Etsitään toimivia kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksia kokeilemalla
 • Mahdollistetaan uusien markkinavetoisten ratkaisujen ja palvelujen syntymistä
 • Toteutetaan kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen, muiden TKI-toimijoiden ja asiakkaiden välistä tuotekehitys-, innovaatio- tai kaupallistamisyhteistyötä konkreettisella ja edelläkävijyyttä tukevalla tavalla
 • Lisätään aihepiirin liiketoimintaa, työllisyyttä ja sitä kautta alueiden hyvinvointia
 • Edistetään toimenpiteillä kaupunkien ja korkeakoulujen järjestelmätason muutosta sekä kehittämistoiminnassa yleensä että erityisesti kiertotalouden ja cleantechin kehittämisessä

Hankkeen toteuttajat ovat Turun ammattikorkeakoulu, Demos Helsinki, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto. HELSUS on ollut mukana rakentamassa TRY OUT!:in yhteistyöalustaa.

try out logo 2

Yritysvastuun UPM Mini Challenge. Paikallisyhteisöjen merkitys yritysten päätöstenteossa kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa. Kestävien suhteiden luonti ympäröivien yhteisöjen kanssa on ratkaisevan tärkeää modernissa elinkeinoelämässä. Vastuullisesti toimivat yritykset haluavat pitää yllä aktiivista dialogia sidosryhmiensä kanssa, ja tätä verkostoa kutsutaankin usein ekosysteemiksi. Mutta kuinka vahvistetaan sidosryhmien ja yritysten välistä vuorovaikutusta?

UPM haastoi yhdessä Helsinki Think Companyn kanssa yliopisto-opiskelijat miettimään, kuinka UPM voisi kehittää vuorovaikutustaan tehdaspaikkakuntiensa sidosryhmien kanssa. Intensiivisten työpajojen aikana opiskelijat kehittivät tiimeissä uusia skaalattavia tapoja ratkaista vuorovaikutuksen haasteita. Pitkä viikonloppu päättyi ideoiden pitchaukseen ja tarjosi sekä osallistujille että UPM:n edustajille uusia ideoita ja inspiraatiota.