Tutkimustulosten avoimuus

Yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut tarjotaan avoimesti saataville, sillä julkisin varoin tuotettu tutkimustieto kuuluu tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön. Tutkimustulokset julkaistaan aina ensisijaisesti korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisukanavissa.

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan mukaisesti julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa. Aineiston löydettävyydestä ja viitattavuudesta on huolehdittava ja metadatassa on mainittava tutkimusdatan omistaja ja mahdolliset oikeudelliset rajoitukset tutkimusaineistojen käytölle. Henkilötietojen ja muiden arkaluontoisten aineistojen käsittely ja säilyttäminen on otettava huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa.

Helsingin yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut kuten tutkimusjulkaisut ja –aineistot sekä ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin tutkinnon opinnäytteet ja väitöskirjat julkaistaan avoimesti. Kaikki yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston avoimeen digitaaliseen julkaisuarkisto HELDAan.

Yliopisto on vahvasti mukana takaamassa kaikille yhtäläisen pääsyn tutkittuun ja avoimeen tietoon. Yliopisto toteuttaa avoimuutta aina suunnitelmallisesti, strategisesti ja vastuullisesti. Aineistojen avaamisessa huomioidaan aina eettiset ja oikeudelliset näkökohdat.

Toimintaa linjaavat:

  1. Yliopiston datapolitiikka
  2. Avoimen julkaisemisen periaatteet

Avoimen julkaisemisen periaatteet koskevat mahdollisuuksien mukaan myös tieteellisiä monografioita. Useimmat kirjakustantajat tarjoavat nykyään mahdollisuutta julkaista kirja kokonaan avoimesti.

Yliopiston julkaisuarkisto Heldassa kokonainen kirja voidaan rinnakkaistallentaa tai uudestaan julkaista tekijänoikeuksien haltijoiden luvalla. Heldassa on mahdollista julkaista esimerkisi tutkimusraportteja, kirjoja ja oppimateriaaleja. Kun haluat julkaista avoimesti, ole yhteydessä kirjastoon: openaccess-info@helsinki.fi.

Yliopistolaiset voivat tarjota käsikirjoitustaan julkaistavaksi Helsingin yliopiston omaan avoimeen tiedekustantamoon Helsinki University Pressiin (HUP). HUPin palveluihin kuuluvat myös esimerkiksi vertaisarviointi ja taitto. Tarkempia tietoja saat HUPin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus on aina ollut osa vastuullista tiedettä ja tutkimusta. Tutkimus tulee olla toistettavissa sen oikeellisuuden ja laadun arvioimiseksi. Avoimen tieteen toimintatavat vahvistavat luottamusta tieteeseen sekä lisäävät sen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Tutkijoiden yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja tutkitun tiedon saavutettavuus luovat samalla pohjaa tutkittuun tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Aineistojen avaaminen saattaa tutkimuksen tulokset nopeasti muiden tutkijoiden saataville sekä edesauttavat resurssien tehokasta käyttöä. 
 

hulib_avointiede_juhlavideo

Julkisin varoin tuotetun tutkimuksen tuloksen kuuluvat tutkittua tietoa tarvitsevan yhteiskunnan käyttöön. Tieteen avoimuus tekee myös tutkimusprosessia läpinäkyväksi tavalla, joka lisää kansalaisten ymmärrystä siitä, mikä tiede toimii ja mikä on yhteiskunnassa tärkeää. Parhaimmillaan avoin tiede vahvistaa demokratiaa. Helsingin yliopiston kirjaston juhlavideolla Helsingin yliopiston tutkijat kertovat kuinka avoin tiede näkyy heidän työssään ja kuinka he ovat hyötyneet Helsingin yliopiston kirjaston avoimen tieteen palveluista.

Eri rahoittajat vaativat avoimen tieteen toimintapapojen noudattamista, sillä tiede toimii parhaiten, kun tutkimustulokset ovat tiedeyhteisön vapaasti käytettävissä ja päällekkäiseltä työltä vältytään. Myös uusia innovaatioita syntyy, kun aineistot ovat vapaasti uudelleen käytettävissä. Maksumuurit hidastavat tai jopa estävät osaa tutkimustuloksista pääsemästä tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön.

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus verkossa takaa parhaiten sen, että tutkimustulokset ovat luettavissa ja edelleen hyödynnettävissä, jolloin avoin saatavuus tukee myös tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Tutkimusjulkaisun avoin saatavuus myös lisää sen näkyvyyttä ja viittausten määrää keskimäärin 18% (esim. Piwowar et al., 2018).
 

Vihreä open access -mallin käyttö eli rinnakkaistallennus riittää Suomen Akatemialle. Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä vihreää, kultaista tai hybridimallia.

Vihreän open accessin eli rinnakkaistallennuksen kohdalla hyväksytään enintään 6 kuukauden karenssi, humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla enintään 12 kuukauden karenssi. Käytännössä kustantajien asettamat karenssiajat rinnakkaistallennukselle voivat olla jopa 24-36 kuukauden mittaisia, mikä tuo ongelmia jos aiotaan käyttää vihreän mallin mukaista avointa julkaisemista.Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää ostaa yksittäinen artikkeli avoimeksi (ns. hybridimalli).

Kultaista mallia käytettäessä tutkimusjulkaisu julkaistaan heti ja se on välittömästi luettavissa kokonaan avoimesti saatavilla olevassa julkaisukanavassa.
 

Plan S:n tavoitteena on, että kaikki koalition rahoittamat vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut ovat 2021 alkaen välittömästi avoimesti saatavilla. Plan S -vaatimukset huomioidaan koalition rahoitushauissa viimeistään vuodesta 2021 alkaen. Coalition S on päivittänyt Plan S:n toteuttamisohjelman maaliskuussa 2020. 

Avoin julkaiseminen voi tapahtua joko valmiiksi avointa julkaisukanavaa tai -alustaa käyttäen tai rinnakkaistallentamalla julkaisu välittömästi avoimeen repositorioon (kustantajan pdf tai AAM). Plan S sallii myös hybridimallisen avoimen julkaisun siirtymäaikana vuoden 2024 loppuun saakka. 

Plan S -suunnitelmassa otetaan kantaa myös esimerkiksi lisensseihin ja avoimen julkaisemisen maksuihin. Lisenssejä koskevan suunnitelman mukaan kirjoittajat tai heidän edustamat organisaatiot säilyttävät tekijänoikeuden julkaisuihin, jotka julkaistaan avoimella CC BY -lisenssillä. Toissijaisina lisenssivaihtoehtoina mainitaan CC BY-SA ja CC0. Tietyissä yksittäistapauksissa voisi olla mahdollista käyttää CC BY-ND -lisenssiä. Rinnakkaistallennettaessa CC BY-lisenssi olisi Plan-S:n sitoutuneiden organisaatioiden rahoituksen myöntämisen ehtona.

Suomen Akatemia on sitoutunut Plan S -suunnitelmaan. Esimerkiksi avoimen julkaisemisen tuki  myönnettään 1.1.2020 alkaen osana tutkimusorganisaatioiden yleiskustannusosuutta.

Yhä useammat rahoittajat, kuten esimerkiksi Suomen Akatemia ja eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, edellyttävät rahoittamiensa hankkeiden julkaisuilta avoimuutta. Esimerkiksi rahoitushakemuksen läpimeno saattaa edellyttää tutkimustulosten avointa julkaisemista. Avoimien julkaisukanavien käyttö on myös useimmiten tuotava esiin jo julkaisusuunnitelmassa. Osa rahoittajista edellyttää, että julkaisut rinnakkaistallennetaan oman organisaation avoimeen arkistoon.

Eri tutkimusrahoittajien kannan avoimeen rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.