Opetus

Eläinlääketieteen opiskelijat tutustuvat tuotantoeläinlääketieteeseen Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston (KTO) ja Tuotantoeläinsairaalan järjestämässä opetuksessa Mäntsälän Saaren kylässä.

KTO ja Tuotantoeläinsairaala vastaavat kotieläinten lisääntymistieteen sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon oppiaineiden opetuksesta ja tutkimuksesta. Lisääntymistieteessä tutkitaan ja opetetaan tärkeimpien suomalaisten kotieläinten lisääntymistä; tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidossa keskitytään lähinnä märehtijöihin ja sikoihin.

Oppiaineista, opetuksesta ja millaista on tuotantoeläinlääketieteen opiskelu löytyy tietoa tältä sivulta. Kaikki eläinlääketieteellisen kurssit löytyvät kurssien hakusivulta. Tietoja voi selata kirjautumatta. Opiskelijat pääsevät omille kurssisivuilleen Opintoni-sivun kautta.

Eläintenpito ja hyvinvointi -oppiaine antaa opetuksessaan opiskelijalle eläinlääkäriammatissa tarvittavan kokonaiskäsityksen suomalaisesta kotieläintuotannosta ja kotieläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opetuksessa käsitellään kotieläinten ruokintaa ja tuotantoympäristöä, eläinten hyvinvointia, etologiaa ja eläinsuojelua. Opiskelijat perehtyvät suomalaiseen maatalouteen, kotieläintuotannon tuotantomenetelmiin ja eläinten tuotantoympäristöön, ruokintaan ja rehuihin sekä näiden yhteyteen eläinten terveyteen ja sairauksiin, sekä kotieläinten etologiaan ja eläinten käyttäytymisen ja terveyden vuorovaikutukseen. Opintoihin liittyy maatilaharjoittelu, joka sisältää harjoittelua lypsykarjatilalla ja porsastuotantotilalla. 

Tutkimus

Suurin osa oppiaineen tutkimuksesta kohdistuu eläinten hyvinvointiin. Oppiaineesta käsin organisoidaan Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskusta, joka on Helsingin yliopiston alan tutkijoiden yhteistyöverkosto. Opetusaineesta osallistutaan Eläinten hyvinvointikeskus (EHK)- verkoston toimintaan.

Eläinten käyttäytymistieteen eli etologian ja eläinten hyvinvointitutkimus 

Endokrinologian, fysiologian ja anatomian perusteet kerrataan opintojen alussa tietoa syventäen ja laajentaen. Perustietämys lisääntymisbiologiasta antaa hyvän pohjan lisääntymisen biotekniikoiden ja lisääntymiseen liittyvien häiriöiden syntyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyville opinnoille. Viimeksi mainitut käsitellään eläinlajikohtaisesti, mutta eläinlajien vertaileva opetustapa luo pohjaa asioiden omaksumiselle. Opetus kattaa tärkeimpien kotieläinten (märehtijät, sika, hevonen, koira ja kissa) seuraavat osa-alueet: andrologia, lisääntymisen biotekniikat, gynekologia, synnytysoppi, utare- ja vedinsairaudet sekä neonataalisairaudet.

Lisääntymistieteen käytännön harjoituksiin kuuluvat nautaopetuksessa laatikoiden avulla tehtävät synnytysopin harjoitukset, teurastamolta ostetuilla elimillä tehtävät palpaatioharjoitukset, Keski-Uudenmaan ammattiopiston (KEUDA) lehmillä tehtävät gynekologisten tutkimusten harjoitukset sekä hedelmällisyystutkimukset isommissa karjoissa. Sikaopetukseen kuuluu yksi gynekologisiin tai muihin lisääntymisongelmiin tai tiineystarkastuksiin keskittyvä käytännön harjoittelu. Hevosten lisääntymiseen liittyvät käytännön harjoitukset annetaan Ypäjällä MTT:n tiloissa ja hevosilla. Andrologian harjoituksiin kuuluu koiran, karjun ja oriin tutkimus ja spermanotto sekä spermanäytteen analysointi.

Tutkimus

Tuotantoeläinlääketiede ja teurastamohygienian opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot tärkeimpien tuotantoeläinsairauksien etiologiasta, patogeneesistä, hoidosta ja ennaltaehkäisystä sekä tuotantoeläinten terveydenhuollosta ja teurastamohygieniasta. Tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää eläintuotantoon liittyvät eettiset ja eläinten hyvinvointiin liittyvät tekijät samoin kuin taloudelliset tekijät.  Opetuksen painopiste on märehtijöissä ja siassa, mutta se sisältää perustietoja myös muista tuotantoeläimistä (siipikarja, kalat, turkiseläimet, mehiläiset) ja riistaeläimistä.

Kliininen opetus koostuu potilaskäynneistä, tuotantoeläinsairaalassa olevien potilaiden hoidoista, harjoitustehtävistä ja demonstraatioista. Keskeisiin opetusaiheisiin kuuluu anamneesin ottaminen, eläimen kliininen tutkimus ja diagnoosin sekä hoito- ja toimenpidesuunnitelman tekeminen. Opiskelija kehittää asiakasviestinnän taitojaan käytännön olosuhteissa.

Tutkimus

Tutkimus voidaan karkeasti jakaa nautojen utaretulehdustutkimukseen, märehtijöiden muiden sairauksien, erityisesti tulehdussairauksien tutkimukseen, sikojen sairauksien ja terveydenhuollon tutkimukseen, sekä nautaterveydenhuollon tutkimukseen.

Erikoistuminen tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon

 

Eläinlääkäri voi ilmoittautua erikoistumiskoulutukseen, kun hänen valmistumisestaan eläinlääkäriksi on kulunut vuosi. Vuosittain valmistuu 2–3 uutta tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäriä.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri syvällisesti erikoisalansa tieteelliseen tietoon sekä alan käytännön valmiuksiin. Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumisalalla tavoitteena on antaa koulutettavalle laaja-alaiset tiedot ja taidot eläintuotannon muodoista, ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta tuotantoyksiköissä, tuotantoympäristöstä ja ruokinnasta, sairauksien ennaltaehkäisystä sekä yksilösairaanhoidosta. Erikoistuvan eläinlääkärin tulee myös saada valmiudet ammattitaitonsa ylläpitämiseen sekä erikoisalansa kehittämiseen. Koulutusta voi painottaa nautatalouteen, sikatalouteen tai siipikarjatalouteen. Koulutus kestää noin neljä vuotta.

Lisätietoja erikoistumiskoulutuksesta:

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto järjestää eläinlääkäreille myös täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen kurssitiedot ja ilmoittautumiset.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon.

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston eri tutkimusryhmissä on tällä hetkellä tieteelliseen jatkotutkintoon tähtääviä eläinlääkäritutkijoita kotimaasta sekä ulkomailta. Osaston tohtorikoulutettavat kuuluvat pääsääntöisesti kliinisen eläinlääketieteen tohtorikoulutusohjelmaan, DPCVM.

Lisätietoja tiedekunnan tohtorikoulutuksesta