Pieneläinsairauksien erikoistumiskoulutus

Tutkintonimike

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Specialistveterinär i smådjurssjukdomar
Specialist in Veterinary Medicine, Small Animal Diseases

Tavoitteet

Pieneläinerikoistumiskoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri erikoisalansa käytännön valmiuksiin ja tieteelliseen tietoon. Tavoitteena on, että erikoistuvalla eläinlääkärillä on syvälliset tiedot ja taidot pieneläinsairauksista sekä valmiudet ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen. Koulutus painottuu ohjauksen alaiseen käytännön työpaikkakoulutukseen. Käytännön taitoja syvennetään kurssimaisen koulutuksen ja kirjallisten opintosuoritusten kautta. Erikoistujalla on mahdollisuus painottaa jotakin erikoisalansa osa-aluetta koulutuksen aikana.

Opinto-oikeuden myöntäminen

Eläinlääkäri voi hakea opiskeluoikeutta pieneläinsairauksien erikoistumisen koulutusohjelmaan, kun hän valmistumisen jälkeen on työskennellyt vuoden verran kokopäiväisessä pieneläinpraktiikassa (yleisosa). Yleisosan työnkuva todennetaan työtodistuksella. Mikäli työskentely on ollut osa-aikaista, pidentyy vaadittava työaika vastaavasti.

Opiskeluoikeutta hakiessaan eläinlääkärin tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan ja hänellä tulee olla kyseisellä klinikalla työskentelevän lähiohjaajan kirjallinen suostumus. Erikoistujan lähiohjaajana voi toimia pieneläinerikoiseläinlääkäri, pieneläinlääketieteestä väitellyt eläinlääketieteen tohtori tai pieneläinlääketieteellisen alan eurooppalainen tai amerikkalainen diplomaatti.

Pieneläinsairauksien erikoistumiskoulutuksen ohjausryhmän puheenjohtaja hyväksyy opiskeluoikeushakemuksen ja määrää hakijalle pääohjaajan Kliiniseltä hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolta.

Hakuohjeet

Ohjattu erikoistumiskoulutus (3 vuotta, 240 op)

 

Käytännön työpaikkakoulutus (33 kk) (195 op)

 • Perusosa (kesto 27 kk, 1kk = 6 op) (159 op)
 • Syventävä osa (kesto 6 kk, 1 kk = 6 op) (36 op)

Kurssimuotoinen teoreettinen koulutus (15 op) ( ≥ 5 h = 0,5 op, 2–5 h = 0,3 op)

Koulutusohjelmakohtaiset kirjalliset opintosuoritteet (30 op)

 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) (2 op)
 • Kirjalliset raportit 5 kpl (2,5 op)
 • Vuosiarvioinnit 3 kpl (1,5 op)
 • Potilaskirjanpito (2 op)
 • Erikoistumisportfolio (2 op)
 • Julkaisu artikkelin laatiminen (10 op)

Kuulustelu (10 op)

Yhteensä 240 op

 • Pääohjaaja: erikoistujalle määrätään tiedekunnasta pääohjaaja, joka on pysyvässä työsuhteessa kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastoon. Pääohjaajan tulee olla pieneläinerikoiseläinlääkäri, pieneläinlääketieteestä väitellyt eläinlääketieteen tohtori tai hänellä on pieneläinalan eurooppalainen tai amerikkalainen diplomaattitutkinto. Pääohjaajan tehtävät on määritelty yleisissä pysyväismääräyksissä.
 • Lähiohjaaja: Kullekin työjaksolle ohjatun perusosan aikana tulee koulutuspaikassa olla nimetty lähiohjaaja, joka on antanut kirjallisen suostumuksen. Erikoistujan lähiohjaajana voi toimia pieneläinerikoiseläinlääkäri, pieneläinlääketieteestä väitellyt eläinlääketieteen tohtori tai hänellä on pieneläinlääketieteellisen alan eurooppalainen tai amerikkalainen diplomaattitutkinto. Erikoistujalla voi olla useampia lähiohjaajia, joilta kaikki tulee olla kirjallinen suostumus. Lähiohjaajan tehtävänä on käytännön työnohjaus.

Ohjatun perusosan koulutuspaikat (27 kk, 159 op)

Peruskoulutuksen aikana erikoistuja työskentelee työsuhteessa pieneläinsairauksien ohjausryhmän hyväksymillä ohjatun perusosan koulutusklinikoilla:

 

Erikoistujan käytännön työskentelyn tulee olla ohjattua siten, että erikoistujan ja lähiohjaajan tulee työskennellä yhdessä vähintään 60 % työajasta. Päivystystyö voidaan laskea mukaan työskentelyaikaan, mikäli se tapahtuu erikoistujan perusosan koulutuspaikassa.

Käytännöntyöpaikkakoulutukseen hyväksytään yleisten pysyväismääräysten mukainen työaika, lyhin hyväksytty työjakso on yksi kalenterikuukausi (30 vrk). Ohjattuun perusosaan voidaan hyväksyä yksittäisiä harjoittelupäiviä koulutuspaikan ulkopuolelta rajoitetusti.

Ohjatun syventävän osan koulutuspaikat (6 kk, 36 op)

 • Syventävä osa voidaan suorittaa seuraavasti.
 • Yliopistollisen pieneläinsairaalan varsinaisessa erikoistumistoimessa.
 • Yliopistollisen pieneläinsairaalan muussa pieneläinlääkärintoimessa, jonka ohjausryhmä hyväksyy syventäväksi jaksoksi.
 • Tiedekunnan ulkopuolisella koti- tai ulkomaisella klinikalla, joka täyttää syventävän jakson osalle laaditut vaatimukset (liite), ja jonka ohjausryhmä on etukäteen hyväksynyt koulutuspaikaksi.
 • Ulkomailla yliopistotasoisessa tai kotimaassa syventävän koulutusklinikan oikeudet omaavalla klinikalla suoritettu syventävä harjoittelujakso (ei työsuhteessa).

Harjoittelujakson tulee olla yhtenäinen koulutusjakso, kestoltaan 1 kk–3 kk. Muu osa syventävästä jaksosta suoritetaan työsuhteessa Yliopistolliseen eläinsairaalaan tai kohdassa 3 mainitulla tiedekunnan ulkopuolisella klinikalla.

Syventävän osan opintosuunnitelma ja oppimispäiväkirja

Erikoistuja laatii yhdessä ohjaajiensa kanssa syventävälle jaksolle opintosuunnitelman, jonka pieneläinerikoistumisen ohjausryhmä hyväksyy ennen jakson alkua. Tämä määräys koskee myös harjoittelujaksoa. Erikoistujan tulee pitää syventävän koulutusjakson aikana oppimispäiväkirjaa, jonka ohjausryhmä hyväksyy. Ennen tämän pysyväismääräyksen voimaantuloa tiedekunnan ulkopuolella suoritettua käytännöntyöjaksoa tai harjoittelujaksoa ei hyväksytä takautuvasti syventävän osan suoritukseksi.

Erikoistuja voi aloittaa syventävän osan kun hänellä on koossa vähintään 72 opintopistettä. Syventävän jakson tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus siten, että koulutusjaksojen tulee olla kokopäiväisiä ja vähintään 1 kk pituisia. Lyhyempiä jaksoja tai yksittäisiä päiviä ei hyväksytä syventäväksi koulutukseksi. Syventävä jakso tulee kokonaisuudessaan suorittaa vuoden aikana. Kuulustelu tulee suorittaa 4 vuoden kuluessa syventävän jakson loppumisesta.

Kurssimuotoinen koulutus (15 op)

Ohjattuun erikoistumiskoulutukseen vaaditaan 15 op kurssimaista koulutusta. Kurssimuotoinen koulutus koostuu vapaavalintaisista kotimaisista tai ulkomaisista erikoistumiskoulutuksen alaan liittyvistä kursseista, seminaareista ja kongresseista. Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan erikoistumiskoulutuksen aikana. Laillistumisen jälkeen mutta ennen erikoistumiskoulutuksen alkua suoritetuista kursseista voidaan hyväksyä korkeintaan viisi vuotta vanhat kurssit. Koulutuksesta kertyy 0,5 op / ≥ 5 tunnin koulutuspäivä ja vastaavasti 2-5 t koulutuspäivästä saa 0,3 op.

Ohjattuun koulutukseen liittyvät kirjalliset opintosuoritukset (30 op)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (2 op): Erikoistujan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma pääohjaajan kanssa 6 kk sisällä koulutukseen hyväksymisestä. Erikoistuja voi itse vaikuttaa ohjatun erikoistumiskoulutuksen sisältöön opintosuunnitelmassaan, jossa hän voi kiinnostuksensa mukaisesti painottaa eri osa-alueita. Pieneläinsairauksien ohjausryhmä hyväksyy suunnitelmat ja antaa tarvittaessa palautteen. Erikoistujan tulee päivittää vuosittain opintosuunnitelmansa pääohjaajan kanssa.

Vuosiraportointi (3 kpl, 0,5 op/arviointi): Erikoistuja on velvollinen ottamaan kerran vuodessa yhteyden pääohjaajaansa. Erikoistujan ja pääohjaajan tulee vuosittain arvioida koulutuksen etenemistä erillisen arviointikaavakkeen mukaisesti.

Potilaskirjanpito (2 op): Erikoistuja on velvollinen pitämään perusosan ja syventävän osan aikana potilastapauksista kirjanpitoa. Kirjanpitoon tulee sisältyä vähintään 100 potilastapausta vuosittain ohjatun koulutuksen aikana, pääohjaaja hyväksyy kirjanpidon.

Kirjalliset raportit (0,5 op/raportti, yhteensä 2,5 op): Erikoistujan tulee kirjoittaa ohjatun osan aikana viisi raporttia seuraavasti: kaksi potilastapausta ja yhden anestesia-, röntgen- ja kliinisen farmakologian raportin. Raportit hyväksyy joko pääohjaaja tai erikseen tehtävään nimetyt henkilöt.

Erikoistumisportfolio (2 op): Erikoistuja ylläpitää koulutuksensa ajan näyteportfoliota, jonne hän kerää kaikki opintosuoritukset. Näyteportfolion pohjalta erikoistuja laatii koulutuksen lopuksi erikoistumisportfolion, jonka pääohjaaja hyväksyy. 

Julkaisun laatiminen (10 op): Erikoistumiskoulutukseen sisältyy myös vähintään yhden pieneläimiin liittyvän alan erikoisosaamista osoittavan vertaisarvioidun julkaisun laatiminen. Käsikirjoitus tulee hyväksyä julkaistavaksi vertaisarviointia käyttävässä ammatillisesti tai tieteellisesti merkittävässä julkaisusarjassa. Erikoistujan tulee olla ensimmäisenä kirjoittajana Suomen Eläinlääkärilehdessä julkaistavassa artikkelissa. Kansainvälisessä julkaisussa erikoistujan ei tarvitse olla ensimmäisenä kirjoittajana, mikäli erikoistujan koulutusohjelmakohtainen ohjausryhmä katsoo hänen selvittämänsä työpanoksen riittäväksi. Ennen erikoistumiskoulutuksen aloittamista laadittujen julkaisujen hyväksymisestä opintosuoritukseksi päättää ohjausryhmä.

Kuulustelu (10 op): Erikoistujan tulee läpäistä pieneläinerikoistumisen kirjallinen kuulustelu. Kuulusteluun voi ilmoittautua, kun opintosuorituksia on koossa vähintään 160 opintopistettä. Kuulusteluun voi osallistua ennen kuin syventävä osa on kokonaan suoritettu. Kuulustelu vanhenee 4 vuodessa. Kuulusteluvaatimukset päivitetään vuosittain.

Pääohjaaja hyväksyy erikoistujan koulutusjaksot, kurssimuotoisen koulutuksen sekä kirjalliset opintosuoritukset. Pääohjaaja lähettää tiedon opintosuoritusten hyväksymisestä sekä erikoistumisportfolion pieneläinerikoistumisen ohjausryhmälle.

Pieneläinsairauksien erikoistumistutkintoon hyväksyttävät kansainväliset erikoistumistutkinnot

Kansalliseen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäritutkintoon hyväksytään seuraavat kansainväliset erikoistumistutkinnot (suoritettuaan muuten kuin de facto tunnustuksella), kun hakija on ilmoittautunut erikoistujaksi kansalliseen ohjelmaan.

Internal Medicine ECVIM-CA:

 • European Veterinary Specialist in Small Animal Cardiology
 • European Veterinary Specialist in Small Animal Medicine
 • European Specialist in Small Animal Oncology

Seuraavat diplomaattitutkinnot hyväksytään kansalliseen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäritutkintoon, kun hakija ilmoittautuu kansalliseen ohjelmaan ja esittää opinnoistaan todistuksen, jossa selvitetään että suoritettu tutkinto on painottunut pieneläimiin.

 • Dermatology ECVD
 • Surgery ECVS
 • Neurology ECVN
 • Ophtalmology ECVO
 • Diagnostic Imaging ECVDI
 • Dentistry College EVDC
 • Anaesthesia and analgesia ECAA
 • Animal Reproduction ECAR

Mahdolliset muut diplomaattitutkinnot käsitellään tapauskohtaisesti. Suoritettua diplomaattitutkintoa voidaan käyttää vain yhteen kansalliseen tutkintoon.

Tietoa pieneläinsairauksien erikoistumiskoulutuksen klinikkaoikeuksien hakemisesta ja koulutuspaikkavaatimuksista löytyy täältä.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset koulutusvaatimukset tulivat voimaan 1.8.2020 alkaen. Erikoistuvat eläinlääkärit, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erikoiseläinlääkärikoulutukseen 1.8.2020 tai sen jälkeen, suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. Tutustu koulutusvaatimuksiin: