Erikoiseläinlääkärin tutkinto

Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa. Eläinlääkäri voi hakea opiskeluoikeutta erikoiseläinlääkärin tutkinnon suorittamiseen sitten, kun hän on suorittanut koulutuksen yleisosan, eli työskennellyt valmistumisensa jälkeen vähintään vuoden ajan koulutusohjelman hyväksymissä työtehtävissä.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoiseläinlääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollossa ja muissa erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. 

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittaminen kestää noin neljä vuotta (kokonaislaajuus on 240 opintopistettä).

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen hakeutuvalla tulee olla yhden vuoden verran työkokemusta erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä (koulutuksen yleisosa) eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen. Yleisosan suorittamisen jälkeen hakeudutaan varsinaiseen ohjattuun erikoistumiskoulutukseen, joka kestää noin kolme vuotta.

Ohjattu erikoistumiskoulutus sisältää käytännön työpaikkakoulutusta, kurssimuotoista teoreettista koulutusta, kirjallisia opintosuorituksia (mukaan lukien tieteellinen julkaisu) ja koulutusohjelmakohtaisen kuulustelun.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset koulutusvaatimukset tulivat voimaan 1.8.2020 alkaen. Erikoistuvat eläinlääkärit, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erikoiseläinlääkärikoulutukseen 1.8.2020 tai sen jälkeen, suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. Tutustu koulutusvaatimuksiin:

Erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa. Opinto-oikeutta voi hakea, kun on työskennellyt vuoden verran koulutusohjelman alaan liittyvissä työtehtävissä eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen. Pieneläinsairauksien, hevossairauksien ja tarttuvien eläintautien erikoistumiskoulutukseen hakevan tulee olla työsuhteessa ohjatun osan koulutuspaikkaan. Hakijan tulee osoittaa hakukelpoisuutensa todistuksin. Hakulomake ja vaaditut liitteet löytyvät tältä sivulta.

Hakemuksia käsitellään kolmesti vuodessa. Vuonna 2021 hakemusten viimeiset jättöpäivämäärät ovat

 • 31.1.2021
 • 30.4.2021
 • 30.9.2021

Hakemusten käsittelyaika on viisi viikkoa. Hakemusten käsittelyn yhteydessä tarkistetaan hakijan ammatinharjoittamisoikeuden voimassaolo Ruokaviraston ylläpitämästä julkisesta eläinlääkärirekisteristä. Valintapäätöksistä tiedotetaan hakijoita sähköpostitse

Hakulomakkeet koulutusohjelmittain

Huom! Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa ennen kuin alat täyttää hakemusta.

Liitteet
 

 • Alustava opintosuunitelma, josta ilmenee hakijan aikaisempi työkokemus ja hänen kouluttautumiselleen asettamansa tavoitteet, aikataulusuunnitelma erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamisesta ja suunnitellut koulutuspaikat.
 • Työtodistus tai nimikirjanote, josta ilmenee, että hakija on työskennellyt valmistumisensa jälkeen vähintään 12 kuukauden ajan eläinlääkärinä koulutusohjelman alaan liittyvissä tehtävissä. Työtodistuksesta tulee ilmetä työskentelyn koko- tai osa-aikaisuus (esim. työtuntien lukumäärä viikossa).
 • Tutkintotodistus liitteineen, mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla. Suomessa suoritettu eläinlääkärin tutkinto tarkistetaan suoraan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä.

Koulutusohjelmakohtaiset lisäliitteet ja mahdolliset tarkennukset edellä mainittuihin liitteisiin
 

 

Pieneläinsairaudet

 • Hakemukseen liitetään lähiohjaajasopimus. Hakijan tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan.
 • Alustava opintosuunnitelma laaditaan valmiille pohjalle.
 • Työtodistuksesta tulee lisäksi ilmetä, että työtehtävät ovat olleet kokonaisuudessaan pieneläinpraktiikkaa.

 

Hevossairaudet

 • Hakemukseen liitetään ohjaajan suostumuslomake. Hakijan tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan.
 • Työtodistuksesta tulee lisäksi ilmetä viikkotuntimäärä.
 • Hakemukseen liitetään potilaspäiväkirja, mikäli hakija ei ole suorittanut hakukelpoisuusehdon täyttävää työskentelyä hevosklinikalla.

 

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

 • Alustava opintosuunnitelma laaditaan valmiille pohjalle

 

Tarttuvat eläintaudit

Lisäksi vapaamuotoinen hakemus, josta tulee ilmetä hakijan

 • työkokemus (todistetaan työtodistuksin, nimikirjalla tai oikeaksi todistetulla CV:llä) erityisesti liittyen tartuntatautien ehkäisemiseen ja vastustukseen
 • erikoistumiskoulutukselle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet
 • esitys ja alustava suostumus koulutuspaikasta valittavalta sisältöohjaajalta, jos on tarkoitus pääasiassa erikoistua jossakin tietyssä koulutuspaikassa tiedekunnan ulkopuolella
 • esitys pääohjaajaksi tiedekunnasta

Hakija voi kysyä mahdollisia kyseeseen tulevia pääohjaajia ja pyytää opintosuunnitelmapohjan (HOPS) tarttuvien eläintautien koulutusohjelman vastuuhenkilöltä.

 

Elintarviketuotannon hygienia ja ympäristöterveydenhuolto

 • Työtodistuksesta tulee ilmetä, että hakija on valmistumisensa jälkeen työskennellyt vähintään 12 kk ajan tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon tai elintarvike- ja ympäristöhygienian tehtävissä kunnan tai valtion viroissa. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista.
 • Todistus neljän viikon mittaisesta tarkastuseläinlääkäriharjoittelusta
 • Todistus neljän viikon mittaisesta ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelusta
 • Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöterveydenhuollon harjoittelusta (harjoittelijan kirjoittama, noin yhden sivun mittainen teksti)

TAI vaihtoehtona em. harjoittelutodistuksille ja –selostukselle:

 • Todistus hygieenikkokuulustelun suorittamisesta

Pieneläinsairaudet

Eläinlääkäri voi hakea opiskeluoikeutta pieneläinsairauksien erikoistumisen koulutusohjelmaan, kun hän valmistumisen jälkeen on työskennellyt vuoden verran kokopäiväisessä pieneläinpraktiikassa (yleisosa). Yleisosan työnkuva todennetaan työtodistuksella. Mikäli työskentely on ollut osa-aikaista, pidentyy vaadittava työaika vastaavasti.

Opiskeluoikeutta hakiessaan eläinlääkärin tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan:

ja hänellä tulee olla kyseisellä klinikalla työskentelevän lähiohjaajan kirjallinen suostumus. Erikoistujan lähiohjaajana voi toimia pieneläinerikoiseläinlääkäri, pieneläinlääketieteestä väitellyt eläinlääketieteen tohtori tai pieneläinlääketieteellisen alan eurooppalainen tai amerikkalainen diplomaatti.

Hevossairaudet

Eläinlääkäri voi hakea opinto-oikeutta hevossairauksien erikoistumisen koulutusohjelmaan, kun hän valmistumisen jälkeen on työskennellyt vuoden verran kokopäiväisessä hevospraktiikassa (yleisosa). Mikäli työskentely on ollut osa-aikaista, pidentyy vaadittava työaika vastaavasti. Hyväksyttävä työ on monipuolinen, kokopäivätoiminen työskentely erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä, kuten esim. kliininen eläinlääkärintyö koti- tai ulkomaisella hevosklinikalla, työskentely praktisoivana eläinlääkärinä siten, että pääosa työstä on kliinistä hevostyötä tai työskentely eläinlääketieteellistä (hevoseen kohdistuvaa tai soveltuvaa) tutkimusta suorittavassa laitoksessa. Yleisosan suorittaminen dokumentoidaan työtodistuksin ja/tai potilaspäiväkirjan avulla. Ilman ohjausta työskennellessä potilasmäärä on aina dokumentoitava potilaspäiväkirjalla, jossa vähintään 200 hevospotilasta.

Opiskeluoikeutta hakiessaan eläinlääkärin tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan:

ja hänellä tulee olla kyseisellä klinikalla työskentelevän lähiohjaajan kirjallinen suostumus.

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

Yleisosa suoritetaan työskentelemällä tuotantoeläinpraktiikassa tai muissa tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä tehtävissä. Ajanjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.  Hyväksyttäviksi toimiksi tai viroiksi voidaan katsoa esim. kuntatasoinen tuotantoeläinpraktiikka tai muu tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvä tehtävä. Tähän osaan voi liittyä myös valvonta- tai tarkastuseläinlääkärinä toimiminen.

Tarttuvat eläintaudit

Yleisosan aikana erikoistumaan aikova hankkii kokemusta tarttuvien eläintautien vastustamisesta 1) käytännön eläinlääkintähuollon, 2) eläintautitorjunnan tai 3) tartuntatautidiagnostiikan tehtävissä.

Elintarviketuotannon hygienia ja ympäristöterveydenhuolto

Yleisosaan hyväksyttävää koulutusta on työskentely tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon tai elintarvike- ja ympäristöhygienian tehtävissä kunnan tai valtion viroissa. Pakollisena osana on toimiminen vähintään 4 viikon ajan valvonta- ja/tai hallintotehtäviä hoitavana eläinlääkärinä ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä (ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu) ja 4 viikon ajan tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

Kun opiskelijan hakemus ja yleisosan suoritus on hyväksytty, opiskelijalle lähetetään tiedot opinto-oikeuden myöntämisestä, nimetystä pääohjaajasta sekä erikoistumisohjelman käytännön asioista. Opiskelija saa tässä yhteydessä myös pääsyn koulutusohjelmansa verkko-oppimisalustalle.