Erikoiseläinlääkärin tutkinto

Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoiseläinlääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollossa ja muissa erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. 

Erikoiseläinlääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat: pieneläinsairaudet, hevossairaudet, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, ympäristöterveydenhuolto, elintarviketuotannon hygienia sekä tarttuvat eläintaudit.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka edellyttää noin 4 vuoden täysipäiväistä työskentelyä.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa seuraavissa koulutusohjelmissa:

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen kuuluu yleisosa ja ohjattu käytännön työpaikkakoulutus, kurssimuotoinen teoreettinen koulutus, kirjalliset opintosuoritteet, koulutusohjelmakohtainen kuulustelu, tieteellinen julkaisu sekä muut mahdolliset koulutusohjelmakohtaiset opintosuoritteet.

Yleisosa suoritetaan heti koulutuksen alussa, ennen koulutuksen muiden opintosuoritusten aloittamista. Yleisosa ei ole ohjattua erikoistumiskoulutusta, joten erikoistujalla ei ole yleisosan aikana pääohjaajaa tai lähiohjaajaa. Yleisosa muodostuu vuoden (12 kuukautta) kokoaikaisesta työskentelystä alaan soveltuvissa tehtävissä. Suositeltavaa on, että yleisosaan soveltuva työkokemus on hankittu jo ennen koulutukseen hakemista. Yleisosa voidaan hyväksilukea eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua hankitun ja koulutusohjelmakohtaiset vaatimukset täyttävän työkokemuksen perusteella. Työkokemuksen hyväksilukemisesta on kerrottu tarkemmin koulutusohjelmakohtaisissa koulutusvaatimuksissa.

Erikoistuja voi aloittaa ohjatun koulutuksen, kun yleisosa on hyväksytysti suoritettu. Yleisosan suorittamisen jälkeen erikoistujalle nimetään pääohjaaja eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Pääohjaaja auttaa erikoistujaa ohjatun osan opintojen aloittamisessa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa. Hän ohjaa kirjallisten opintosuoritusten laatimista ja seuraa ja arvioi vuosittain erikoistujan koulutuksen etenemistä. Ohjattu käytännön työpaikkakoulutus suoritetaan tiedekunnassa tai muualla koulutusohjelman ohjausryhmän hyväksymissä työtehtävissä. Erikoistujan tehtävänä on hankkia ohjatun työpaikkakoulutuksen lähiohjaaja. Pieneläinsairauksien ja hevossairauksien koulutusohjelmien opiskelijoiden tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun osan koulutusklinikkaan (ks. koulutusohjelmakohtaiset koulutusvaatimukset) ja heillä tulee olla kyseisellä klinikalla työskentelevän lähiohjaajan kirjallinen suostumus ohjaukseen.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksesta on kerrottu tarkemmin yleisissä ja koulutusohjelmakohtaisissa koulutusvaatimuksissa.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset koulutusvaatimukset ovat voimassa 1.1.2022 alkaen. Opinto-oikeuden 1.1.2022 tai sen jälkeen saaneet erikoistuvat eläinlääkärit suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. Tutustu koulutusvaatimuksiin:

Erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa. Hakulomake ja tiedot vaadittavista liitteistä löytyvät tältä sivulta.

Suositeltavaa on, että hakija on työskennellyt vähintään vuoden (12 kuukautta) erikoistumisalaan soveltuvissa tehtävissä eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen. Soveltuva työkokemus voidaan hyväksilukea osaksi koulutusta. Tämän työkokemuksen hyväksilukemisesta on kerrottu tarkemmin koulutusohjelmakohtaisissa koulutusvaatimuksissa.

Koulutukseen haku tapahtuu kahdesti vuodessa.

Käynnissä oleva haku:

  • 1.10.2021-28.1.2022

Tulossa oleva haku:

  • 22.8.2022 klo 8.00 - 15.9.2022 klo 15.00.

Hakemusten käsittelyaika on viisi viikkoa. Hakemusten käsittelyn yhteydessä tarkistetaan hakijan ammatinharjoittamisoikeuden voimassaolo Ruokaviraston ylläpitämästä julkisesta eläinlääkärirekisteristä. Valintapäätöksistä tiedotetaan hakijoita sähköpostitse.

Hakulomakkeet koulutusohjelmittain

Huom! Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa ennen kuin alat täyttää hakemusta.

Kaikille koulutusohjelmille yhteiset pakolliset liitteet
 

  • Alustava opintosuunitelma, josta ilmenee hakijan aikaisempi työkokemus ja hänen kouluttautumiselleen asettamansa tavoitteet, aikataulusuunnitelma erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamisesta ja suunnitellut koulutuspaikat.
  • Tutkintotodistus liitteineen, mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla. Suomessa suoritettu eläinlääkärin tutkinto tarkistetaan suoraan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä.

Koulutusohjelmakohtaiset lisäliitteet ja tarkennukset edellä mainittuihin liitteisiin
 

Pieneläinsairaudet

  • Alustava opintosuunnitelma laaditaan valmiille pohjalle:

 

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

  • Alustava opintosuunnitelma laaditaan valmiille pohjalle:

 

Tarttuvat eläintaudit

Alustavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) pohjan saat koulutusohjelman vastuuhenkilöltä (ks. yhteystiedot alla).

Lisäksi sinun tulee toimittaa hakulomakkeen liitteenä vapaamuotoinen hakemus. Vapaamuotoisessa hakemuksessa sinun tulee 1) perustella, miksi haluat erikoistua tarttuvien eläintautien koulutusohjelmassa eli kuvata henkilökohtaiset tavoitteesi ja 2) esittää jo hankkimasi työkokemus ja laskea valmiiksi, kuinka paljon kokopäiväistä työtä on kertynyt yhteensä valmistumisen jälkeen. Jos sinulle on kertynyt jo vuoden verran työkokemusta valmistumisen jälkeen ja on tarkoitus aloittaa suoraan ohjatussa erikoistumiskoulutuksessa, esitä hakemuksessa itsellesi pääohjaajaa tiedekunnasta (vaihtoehtoja kannattaa kysyä koulutusohjelman vastuuhenkilöltä). Lisäksi jos sinun on tarkoitus tehdä ohjattu työpaikkakoulutus pääasiassa jossakin tietyssä koulutuspaikassa tiedekunnan ulkopuolella, esitä hakemuksessa koulutuspaikasta valittavaa sisältöohjaajaa. Ko. henkilöltä tulee olla alustava suostumus tehtävään.

Valinnaiset liitteet

Voit lisätä hakulomakkeelle myös muita liitteitä.

Kaikki koulutusohjelmat:

Liitä hakemukseen työtodistukset, mikäli haet yleisosan hyväksilukua aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. 

Elintarviketuotannon hygienian ja Ympäristöterveydenhuollon koulutusohjelmat:

Voit toimittaa todistukset seuraavista harjoitteluista/työkokemuksesta (mikäli ne eivät jo sisälly yleisosaan liittyvään 12 kk:n työkokemukseen). Nämä suoritukset voidaan hyväksyä osaksi koulutukseen sisältyvää elintarvikehygieenikkokuulustelua.

  • Todistus neljän viikon mittaisesta tarkastuseläinlääkäriharjoittelusta
  • Todistus neljän viikon mittaisesta ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelusta
  • Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöterveydenhuollon harjoittelusta (harjoittelijan kirjoittama, noin yhden sivun mittainen teksti)

TAI vaihtoehtona em. harjoittelutodistuksille ja –selostukselle:

  • Todistus elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittamisesta.

Pieneläinsairauksien koulutusohjelma:

Ohjatun koulutuksen alkaessa sinulla tulee olla koulutussopimus hyväksytyn perusosan koulutusklinikan kanssa. Koulutussopimuksesta ilmenee koulutusklinikan kanssa sovittu koulutusaika ja lähiohjaussopimus. Voit toimittaa tämän liitteen hakuvaiheessa, mikäli aiot hakea yleisosan hyväksilukua ja olet aikeissa aloittaa suoraan ohjatussa erikoistumiskoulutuksessa.

Koulutussopimuksen pohja: