Organismi- ja evoluutiobiologia

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma (OEB) rakentuu noin 40:stä tutkimusryhmästä, joissa työskentelee 40 vastuullista tutkijaa ja 120 tutkijaa. Tutkijamme työskentelevät Viikin biokeskuksissa Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Tutkimusohjelma on hyvin kansainvälinen - sen tutkijat ovat kotoisin maapallon monista eri kolkista.

Tutkimuksemme keskittyy organismi- tai populaatiotasoille kohdistuen moniin eri lajeihin yksisoluisista selkärangattomiin ja kasveista selkärankaisiin. Tutkimusohjelman tutkimuksen lähestymistavat ovat monipuolisia ja vaihtelevat molekyylibiologiasta fysiologiaan ja evolutiiviseen genetiikkaan ja genomiikkaan, sekä teoreettiseen mallintamiseen ja bioinformatiikkaan.

Tutkijamme yrittävät ratkaista muun muassa kasvien ja eläinten kehityksen säätelyyn ja signalointiin eli soluviestintään liittyviä tekijöitä, eliölajien sopeutumista stressiin ja sen vaikutuksia eliöiden selviytymiseen muuttuvassa ilmastossa sekä eliöiden evoluutioon vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa luodaan ja käytetään hyödyksi suuren skaalan ekologisia, bioinformatiikan ja metabolomiikan eli solujen aineenvaihduntatuotteiden aineistoja.

Vahvuudet

Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelman vahvuuksia ovat muun muassa

  • Suuret ja hyvin toisiaan täydentävät tutkimusryhmät ekologian ja kasvibiologian aloilla
  • Primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikkö
  • Uusia tutkimustuloksia luova ja soveltava Thriving Nature -profiloitumishanke
  • Monipuoliset julkaisumme (ks. julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa)

Sen lisäksi, että ohjelmassa tutkitaan eliöitä ja populaatioita niiden luonnollisessa ympäristössä, ohjelman tutkijoilla on myös mahdollisuus tutkimuksiin kontrolloiduissa olosuhteissa Helsingin yliopiston tutkimusasemilla TvärminnessäLammilla ja Kilpisjärvellä sekä Viikin kampuksen koekentällä ja kasvihuoneissa. 

Korkeatasoiset keskitetyt tutkimuslaitteet ja -palvelut (Research Infrastructures) genomiikan, transkriptomiikan, proteomiikan ja massaspektrometrian, metabolomiikan, kasvien fenotyyppauksen sekä valo-, konfokaali- ja elektronimikroskopian aloilla antavat tutkijoille erinomaiset mahdollisuudet selvittää laaja-alaisesti biologisia prosesseja.

Yhteistyö

Yhteistyötahoihimme ja -verkostoihimme kuuluvat muun muassa Luonnonvarakeskus LUKE ja Suomen ympäristökeskus SYKE, jotka myös sijaitsevat Viikin kampuksella. 

Koulutusohjelmat

Tutkijamme antavat opetusta seuraavissa Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa:

  • Kandiohjelmat: Biologian kandiohjelma, Molekyylibiotieteiden kandiohjelma 
  • Maisteriohjelmat: Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma, Kasvibiologian maisteriohjelma, Life science Informatics maisteriohjelma, Genetiikan ja Molekulaaristen Biotieteiden maisteriohjelma.
  • Tohtoriohjelmat: Kasvibiologian tohtoriohjelma (DPPS), Integroivien Biotieteiden tohtoriohjelma (ILS), Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma (LUOVA)