Muut opinto-oikeudet

Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella myös ilman, että suoritat tutkintoa! Sinulla on mahdollisuus suorittaa ns. erillisiä opintoja yksittäisissä opintojaksoissa tai opintokokonaisuuksissa tai jos olet opiskelijana toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, voit ns. joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta opiskella aineita, joita sisällytät kotiyliopistossasi suoritettavaan tutkintoon. Ulkomaisessa yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat puolestaan hakeutua tiedekuntaan vaihto-opiskelijaksi.

ERIL­LIS­TEN OPIN­TO­JEN SUO­RI­TUSOI­KEUS

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen mennessä ja joka ei ole kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana missään korkeakoulussa siinä vaiheessa, kun mahdollisesti myönnetty opinto-oikeus astuu voimaan.

Yksittäisten opintojaksojen tai opintokokonaisuuksien suoritusoikeutta voi hakea:

  • Korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi ja pätevöitymiseksi. Hakemukseen on liitettävä jäljennös tutkintotodistuksesta ja opintojen suoritusotteesta sekä selvitys erillisten opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta.
  • Ammattipätevyyden lisäämiseksi tai sen hankkimiseksi. Hakemukseen tulee tällöin liittää työnantajan todistus tai vastaava perusteltu selvitys opintojen liittymisestä ammattipätevyyden lisäämiseen.
  • Tutkimustehtävissä toimiva henkilö tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi. Hakemukseen tulee liittää tutkimusryhmän johtajan tai muun vastaavan henkilön selvitys opintojen liittymisestä tieteellisen pätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta ei myönnetä tutkintoa suorittaville korkeakouluopiskelijoille. Suomalaisessa korkeakoulussa opiskeleva voi hakea opinto-oikeutta JOO-sopimusten tai koulutusohjelmien ja kotikorkeakoulun erillisen opiskelijavaihtosopimuksen puitteissa. Ulkomailla korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi hakea vaihtosopimusten ja –järjestelmien kautta.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä sellaisiin opintojaksoihin, joita on tarjolla Avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opetus toteutetaan tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti ja se vastaa tiedekunnassa annettavaa opetusta.

Biologian aineenopettaja- ja luokanopettajaopintoihin järjestetään myös erillinen haku, katso lisätietoja Opiskelijan ohjeista

HAKU ERIL­LI­SIIN OPIN­TOI­HIN

Erillisiin opintoihin haetaan kahdesti vuodessa sähköisellä lomakkeella. Hakuajat vuonna 2021 ovat: 1.-15.4. klo 15.00 (syyslukukaudella alkavaan opetukseen) ja 1.-15.10. klo 15.00 (kevätlukukaudella alkavaan opetukseen).

Päätös ja opintojen voimassaoloaika
Dekaani päättää suoritusoikeuden myöntämisestä koulutusohjelmaa/opintojakson tai opintokokonaisuuden vastuuhenkilöä kuultuaan. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja hakijan esittämät perustelut ja esitiedot ja -taidot, mukaan lukien edeltävät opinnot ja arvosanataso.  Syventävien opintojen suoritusoikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä ennen kuin on suorittanut perus- ja aineopinnot kyseisessä aineessa. Suoritusoikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan alkaen hakuaikaa seuraavasta lukukaudesta (syyslukukaudella lukukausi alkaa 1.8. ja kevätlukukaudella lukukausi alkaa 1.1.). Hakija voi perustellusta syystä anoa hakemuksessaan opinto-oikeuden alkamista ennen seuraavan lukukauden alkamista. Mikäli opiskelija ei ehdi suorittaa opintoja määräajassa, mutta haluaa jatkaa opintoja, tulee hänen hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta uudelleen hakuaikana. Myönteisissä päätöksissä häneltä peritään erillisten opintojen maksu uudelleen.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse touko-kesäkuun aikana (kevätlukukauden haku) ja marraskuun aikana (syyslukukauden haku).

ERIL­LI­SIS­TÄ OPIN­NOIS­TA PE­RIT­TÄ­VÄT MAK­SUT

Erilliset opinnot ovat maksullisia 15 euroa / opintopiste kun myönnetty oikeus on laajuudeltaan 1-35 op ja 10 €/opintopiste kun myönnetty oikeus on laajuudeltaan 36-60 op. Erillisten opintojen suoritusoikeuksien maksuja ei palauteta, vaikka opintojakso jää suorittamatta. Maksutiedot lähetetään opiskelijalle hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Aineenopettajan opintoja suorittamaan hyväksytyiltä ei peritä maksuja
Aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen tai lukion koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja, ovat kuitenkin maksuttomia.

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

Joustavalla opinto-oikeudella pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan oman yliopiston (kotiyliopiston) opintotarjontaa, lisäämään valinnanmahdollisuuksia ja tukemaan opintojen etenemistä. Opiskelijalle joustava opinto-oikeus tarjoaa mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta sekä hyödyntää opinnoissaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Hakulomakkeen ja ohjeet löydät JOOPAS-palvelusta.

Bio- ja ympäristötieteellisen opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta. Ajankohtaiset opetustiedot löytyvät Sisusta, jossa kurssin tietoja voi hakea esim. kurssin nimellä, lyhenteellä tai kurssin rekisteröintikoodin (tunniste) avulla. Sekä Sisun että kurssisivujen tietoja voi selata kirjautumatta/rekisteröitymättä.