Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa.

Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som ger lärarbehörighet eller kompetens för andra akademiska expertuppdrag. Cirka 600 studerande avlägger årligen examen vid fakulteten. Vi ordnar också pedagogiska studier för lärare för huvudämnesstuderande från andra fakulteter. Årligen genomför omkring 600 blivande ämneslärare de behörighetsgivande studierna vid får fakultet.

Pedagogiska fakulteten söker en

UNIVERSITETSLEKTOR I ESTETISKA ÄMNENAS DIDAKTIK

tillsvidare fr.o.m. 1.8.2022

Universitetslektorn bedriver självständig forskning, planerar, genomför och utvecklar undervisning inom klasslärarutbildningen och inriktningen för småbarnspedagogik, handleder praktik och examensarbeten. Universitetslektorns forskning förväntas ligga inom ramarna för de estetiska ämnenas didaktik. Universitetslektorn bidrar till fakultetens forskningsmiljö och tvärvetenskapliga forskningsområden. Av särskilt intresse är estetiska lärprocesser, ämneskunskap och ämnesdidaktik. Därtill ingår det i universitetslektorns uppgifter att utveckla utbildningsinriktningarna samt att delta i administration av undervisning.

Universitetslektorn i estetiska ämnenas didaktik förväntas undervisa samt utveckla undervisning inom estetiska ämnesområden och i samarbete med utbildningsinriktningarnas personal. Fokus ligger på musikens didaktik. Pedagogisk kompetens inom andra konst- och färdighetsämnen räknas som meriter.

ANSÖKNINGSVILLKOR

För anställning som universitetslektor förutsätts av den valda i enlighet med Helsingfors universitets instruktion en tillämplig doktorsexamen och en förmåga att med hög kvalitet bedriva forskningsbaserad undervisning och handledning av examensarbeten. För anställning som universitetslektor krävs 60 studiepoäng pedagogiska studier för lärare. Eftersom utbildningens undervisningsspråk är svenska, måste den sökande behärska svenska samt ha färdighet att fungera som språklig modell för de studerande. För anställning som universitetslektor krävs därtill att den sökande har minst goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska. Uppdraget förutsätter erfarenhet av relevant universitetsundervisning samt kännedom om grundskola. Erfarenhet som klass- eller ämneslärare räknas som en fördel. Av sökande förväntas kännedom om utbildningsprogrammets profilområden mångfald, flerspråkighet och social rättvisa.

Vid bedömning av de sökandes meriter beaktas vetenskaplig publicering samt övrig vetenskaplig verksamhet, undervisningserfarenhet, pedagogisk utbildning, undervisningsutveckling, förmåga att producera läromaterial, andra meriter inom verksamheten som lärare och ett undervisningsprov.

LÖN OCH FÖRMÅNER

Anställning som universitetslektor har kravnivå 5–7 i universitetens lönesystem för undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en på individuell arbetsprestation baserad löneandel. Bruttolönen är 3 300–5 000 euro per månad beroende på meriter och erfarenhet. Anställningen har en sex månaders prövotid.

I arbetet bistås den anställda av kollegorna vid fakulteten och av den administrativa och tekniska personalen på campus. Vi tar hand om din arbetshälsa och en smidig vardag genom att erbjuda bland annat flexibla arbetsarrangemang, heltäckande företagshälsovård samt förmånliga och mångsidiga motionstjänster vid UniSport. Vi stöder din kompetensutveckling på olika sätt, bl.a. genom ett mångsidigt utbud av personalutbildning.

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken "Sök jobbet". Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP Fiori: https://msap.sap.helsinki.fi/

Till ansökan bifogas i ett enda pdf-dokument:

1. En universitetsportfölj
Anvisning: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-o...

2. En numrerad publikationsförteckning enligt Finlands Akademis anvisningar: https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/sok-finansiering/sa-har-ans...

Följ Undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=J...

3. En plan för utveckling av forskningen och undervisningen (1–2 sidor)

4. En redogörelse för vetenskaplig verksamhet (1–3 sidor, inklusive aktivitet inom forskarsamhället, internationellt vetenskapligt arbete samt anskaffning av forskningsfinansiering och den egna rollen i anskaffningen)

Pdf-filen ska namnges enligt följande: efternamn_unilektorestetiska. Övriga bilagor, t.ex. rekommendationsbrev och betyg, behövs inte.

Undervisningsmeriter
Vi ber sökanden fylla i en separat blankett om sina undervisningsmeriter. Blanketten fylls i på adressen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94576/lomakkeet.html

Vänligen observera att ansökningskriterierna (t. ex. examenskrav) ska vara uppfyllda inom ansökningstiden.

Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Vi ser gärna att sökande med olika bakgrunder söker till anställningen.

Sista ansökningsdag är 8.2.2022.

Ytterligare upplysningar om anställningen ges av professor Erika Löfström tel. 0504150150 eller erika.lofstrom(at)helsinki.fi.

För information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR Specialist Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi. Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi

Läs mer om fakulteten: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten
Läs mer om karriären vid Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss

Haku päättyy

08.02.2022 23:59 EET