Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi. Koulutustarjontamme sisältää sekä opettajan kelpoisuuksia tuottavaa että muihin akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta hakee

RUOKAKULTTUURIN PROFESSORIA

määräaikaiseen tehtävään (sijaisuus) ajalle 1.8.2022-31.12.2026.

Professorin tehtäviin kuuluu tutkimus ja opetus sekä opetuksen kehittäminen ruokakulttuurin alalla. Tehtäviin sisältyy myös opinnäytteiden ja väitöskirjojen ohjaus ja muu ohjaustyö sekä tutkimustyön johtaminen ja kehittäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Professori antaa opetusta sekä suomenkielisissä kasvatustieteen kandi- ja maisteriohjelmissa kotitalousopettajan opintosuunnassa että englanninkielisessä Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa (Human Nutrition and Food-Related Behaviour).

Tehtävän painopiste keskittyy ruokaan liittyvien valintojen ja käyttäytymisen sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin Suomessa. Tavoitteena on mm. syventää monitieteistä lähestymistä ruokakulttuuriin ja tehtävään valitulta henkilöltä odotetaan kokemusta ruokakulttuurin alan tutkimushankkeissa toimimisesta ja/tai johtamisesta. Professuuri on perustettu lahjoitusvaroin ja sitä rahoitetaan Helsingin yliopiston hallinnoiman ruokakulttuurin tukirahaston kautta.

HAKUEDELLYTYKSET

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaisesti professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Yliopistoasetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan Helsingin yliopiston opetustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Näin ollen, tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta, mutta häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kolmen vuoden sisällä tehtävässä aloittamisesta. Työnantaja tukee kielen oppimista.

VALINTAKRITEERIT

Professoriksi rekrytoitavalla edellytetään olevan vahvat akateemiset ansiot ja hänet tunnistetaan tieteenalallaan merkittäväksi vaikuttajaksi. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset asiantuntija- ja luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon johtamis- ja vuorovaikutustaidot, yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

PALKKA JA EDUT

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8–9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 5000–7000 €/kk riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Työsi tukena ovat tiedekuntasi kollegat sekä kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta. Huolehdimme hyvinvoinnistasi ja arkesi sujuvuudesta mm. joustavien työjärjestelyiden, kattavan työterveyshuollon sekä edullisten ja monipuolisten Unisportin liikuntapalveluiden avulla. Osaamisen kehittämistä tuemme eri tavoin, mm. monipuolisella henkilöstökoulutustarjonnalla ja mentoroinnilla.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen ja luovuuteen.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP Fiori -portaalin kautta https://msap.sap.helsinki.fi

Alla olevat englanninkieliset asiakirjat liitetään yhdeksi PDF-tiedostoksi ja nimetään se muodossa: sukunimi_professor[foodculture]. Kohdista liite SAP HR järjestelmässä hakemaasi tehtävään. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

Koosta PDF-tiedostoon seuraavat asiakirjat englanninkielisinä:

1. Yliopistoportfolio
Malli: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/to...

2. Suomen Akatemian ohjeen mukainen, numeroitu julkaisuluettelo, jossa 10 tehtävän kannalta
olennaisinta julkaisua on lihavoitu. Ohje: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/...

Julkaisuluettelossa tulee noudattaa OKM:n julkaisutyyppiluokituksia:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=J...

3. Tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (1-2 sivua)

4. Selvitys tieteellisestä toiminnasta (1-3 sivua sisältäen toiminnan tiedeyhteisöissä, kansainvälisen tieteellisen työskentelyn sekä tutkimusrahoituksen hakemisen ja oman roolin siinä)

Lisäksi pyydämme sinua täyttämään erillisen lomakkeen opetusansioistasi. Lomake täytetään osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92489/lomake.html

Huomioithan, että hakuedellytysten (esim. tutkintovaatimus) tulee olla täyttynyt hakuajan päättymiseen mennessä.

Pyydämme hakijoita varautumaan 10 omavalintaisen julkaisun toimittamiseen hakuajan päätyttyä.

Hakuaika päättyy 27.1.2022

LISÄTIEDOT

Tehtävästä ja tiedekunnasta lisätietoja antaa professori Minna Autio, minna.autio(at)helsinki.fi.

Rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä henkilöstöasiantuntija Linda Ylöseen, linda.ylonen@helsinki.fi. Tekninen tuki rekrytointijärjestelmään liittyvissä asioissa: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Toivomme hakijoita eri sukupuolten edustajista, kieli- ja kulttuuritaustoista sekä vähemmistöistä.

Lue lisää Helsingin yliopistosta työnantajana: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa

Haku päättyy

27.01.2022 23:59 EET