Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta (https://www.helsinki.fi/fi/teologinen-tiedekunta) on Suomessa toimivista kolmesta teologisesta yliopistoyksiköstä suurin ja opiskelijamäärältään Euroopan suurimpia teologian ja uskonnontutkimuksen alalla. Tiedekunta on uskonnollisiin katsomuksiin nähden sitoutumaton tiedeyhteisö.

Tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa uskontoon ja sen eri ilmenemismuotoihin kohdistuvaa tutkimusta, antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Teologisen tiedekunnan tutkimuksen taso on todettu korkeaksi kansainvälisissä arvioinneissa, ja tiedekunta tekee aktiivista yhteistyötä vastaavien korkeatasoisten tutkimusyksiköiden kanssa.

Teologinen tiedekunta hakee

PROFESSORIA

Tehtävän ala on uskontotiede. Tehtävä täytetään toistaiseksi voimassa olevana professorin tehtävänä.

Uskontotieteen professorin tehtävän opetusalana on maailmanuskonnot sekä uskontojen monimuotoisuus ja uskontoperinteiden välinen vuorovaikutus, uskontotieteen tutkimusmenetelmät, mukaan lukien etnografiset menetelmät. Professorin tulee harjoittaa ja ohjata uskontotieteen tutkimusta. Hänen tulee osallistua alansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professuuri sijoittuu teologiseen tiedekuntaan, jossa harjoitettavan uskontotieteen tutkimuskohteina ovat uskonto yksilöllisenä ja yhteisöllisenä ilmiönä, rituaalit, eletty uskonto ja tekstit, joita tarkastellaan suhteessa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja eettisiin kysymyksiin. Uskontotiede tutkii ihmisten uskonnollisuuden ilmenemistä erilaisissa historiallisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Uskontotiede teologisessa tiedekunnassa on verkostoitunut humanistis-yhteiskuntatieteellisten ja käyttäytymistieteiden eri sektorien ja toimijoiden kanssa.

Professorin tehtävissä vaaditaan tohtorin tutkinto. Professorilta edellytetään korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä tutkimusalansa kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hän antaa opetusta. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli tehtävään valittava henkilö ei puhu suomea, hänen tulee hankkia suomen kielen taito kolmen vuoden sisällä tehtävän aloittamisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 5300 - 8000 €/kk riippuen tehtävään valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

HAKEMINEN
Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). Hakuaika päättyy 1.3.2021.
Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo
• enintään 3 sivun mittainen selostus hakijan tieteellisestä toiminnasta, kuten toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely
• enintään 2 sivun mittainen suunnitelma tehtävän alan kehittämisestä ja oman tutkimuksen suuntaamisesta
• enintään 2 sivun mittainen selvitys opetuksellisista ansioista
• yliopistoportfolio, jonka tulee sisältää hakijan keskeisimmät ansiot tehtävään, ja se tulee laatia yliopiston ohjeen ja teologisen tiedekunnan täsmentävän ohjeen mukaan

Ohje liitteiden laatimiseen:
https://www.helsinki.fi/fi/teologinen-tiedekunta/tiedekunta/toihin-meill...

Kaikkien liitteiden tulee olla englanninkielisiä. Liitteet tulee ladata järjestelmään yhtenä pdf-tiedostona. Muita liitteitä kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tässä vaiheessa tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

LISÄTIETOA
Lisätietoja tehtävästä ja sen toimintaympäristöstä antaa dekaani Antti Räsänen, antti.rasanen(at)helsinki.fi.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Boström, hr-teoltdk(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

01.03.2021 23:59 EET