Helsingin yliopisto on tieteen, oppimisen ja rohkean ajattelun yhteisö, jossa uraauurtava perustutkimus, ennakkoluuloton uteliaisuus ja yhteistyö luovat edellytyksiä maailman suurten haasteiden ratkaisemiseen. Jokapäiväistä toimintaamme ja vuorovaikutustamme ohjaavat yliopiston yhteinen strategia sekä arvot: totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys.

Yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Osa tiedekunnan tutkinnoista suoritetaan Vaasan kaksikielisessä koulutusyksikössä. Tiedekunnan perustehtävänä on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkimuslähtöisen opetuksen kautta osaavia ja eettisesti vastuuntuntoisia oikeuden ammattilaisia omaan maahamme ja myös kansainvälisille työmarkkinoille. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa perustutkinnon suomen kielellä, ruotsin kielellä, englannin kielellä sekä kaksikielisenä tutkintona ruotsin ja suomen kielillä. Tiedekunnassa on kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa (Global Governance Law ja International Business Law). Tiedekunnassa työskentelee opetus- ja tutkimushenkilöstöä runsaat 130 ja opiskelee 2 400 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta hakee kansainvälisen oikeuden

PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA

Tehtävään valittavan on annettava opetusta tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille sekä tarpeen mukaan tiedekunnan kansainvälisissä maisteriohjelmissa. Lisäksi tehtävään kuuluu perus- ja jatko-opiskelijoiden ohjausta.

Tehtävään toivotaan erityisesti hakijoita, jotka voidaan ottaa toistaiseksi voimassa olevan professorin tehtävään. Tehtävään voidaan valita myös hakija, joka otetaan määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Lisätietoja Helsingin yliopiston urapolusta sekä vakinaistamispolkumallista on osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa/helsingi....

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä kansainvälisen oikeuden alalla, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Hakijoilta edellytetään kansainvälisen oikeuden asiantuntemuksen laaja-alaisuutta. Tehtävään toivotaan erityisesti aktiivisia ja kriittisiä tutkijoita, joiden tutkimustyö kohdistuu globaaliin talouteen ja sitä tukeviin oikeudellisin rakenteisiin ja järjestelmiin (engl. global political economy law).

Yliopistoasetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan Helsingin yliopiston opetustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Lisäksi tehtävään valittavalla tulee olla suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Yliopistoasetuksessa säädetyn kielitaidon ja tehtävän edellyttämän muun kielitaidon hallinta tulee yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan varmistaa hakuasiakirjojen ja mahdollisesti annettavan opetusnäytteen ja haastattelun perusteella ennen kuin tehdään päätös henkilön ottamisesta työsuhteeseen. Samassa johtosäännön pykälässä annetaan mahdollisuus myöntää erivapaus asetuksessa säädetystä kielitaitovaatimuksesta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset asiantuntija- ja luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Tarjoamme työpaikan innostavassa, kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Lisäksi Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia etuja ja mahdollisuuksia kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Lue lisätietoja eduista osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/ura-helsingin-yliopistossa

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 7 (apulaisprofessori) ja 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä englanninkieliset asiakirjat yhtenä pdf-tiedostona:
• ansioluettelo
• selvitys opetuskokemuksesta ja –ansioista
• täydellinen julkaisuluettelo
• oman tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua)
• tai edellä mainitut asiakirjat ja tiedot sisältävä yliopistoportfolio. Tarkempia tietoja yliopistoportfoliosta saa osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/avoim...

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten. Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää osoitteessa https://msap.helsinki.fi

Hakuaika päättyy 30.11.2021.
HUOM! Rekrytointijärjestelmässämme on käyttökatko 25.11.2021. Tällä ajalla avoimien tehtävien hakeminen ei ole mahdollista.

Lisätietoa työurasta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Lisätietoa opetustaidon arvioinnista: https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/opet...

Lisätietoa tehtävästä antaa dekaani Pia Letto-Vanamo, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi. Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Boström, hr-oiktdk(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

30.11.2021 23:59 EET