Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja
tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja
tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja
kulttuuriyhteisö.

Humanistisessa tiedekunnassa tutkitaan ja opetetaan Euroopassa ja muualla maailmassa
puhuttavia kieliä ja kirjallisuutta, kaikkiaan lähes 40 kieltä. Lisäksi kehitetään kielitieteen,
käännöstieteen ja kirjallisuudentutkimuksen yleisiä teorioita.

Humanistinen tiedekunta hakee

JAPANIN JA KIINAN KIELTEN APULAISPROFESSORIA /
PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana professorin tai määräaikaisena
apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen
perusteella. Lisätietoja Helsingin yliopiston urapolusta sekä vakinaistamispolkumallista on osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-vakinaistamisp....

Humanistisessa tiedekunnassa tutkitaan japanin ja kiinan kieliä sekä japanilaista ja kiinalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa osana Aasian kieliä. Aasian kielillä on tärkeä tutkimuksellinen merkitys tiedekunnan profiilissa, jossa ne nivoutuvat tiedekunnassa tehtävään yleiskielitieteelliseen ja kielitypologiseen tutkimukseen sekä Aasian kulttuurien tutkimukseen. Avoinna olevaan tehtävään etsitään mahdollisimman laaja-alaista japanin ja kiinan kielten tutkijaa, jolla on näyttöjä erityisesti aloilta kielikontaktit ja monikielisyys Itä-Aasiassa ja/tai kieli muuttuvassa yhteiskunnassa. Kokemus japanin ja kiinan opettamisesta vieraana kielenä ja kiinnostus näiden kielten opettajien kouluttamiseen sekä Aasian kirjallisuuden tunteminen on eduksi. Menestyksekkäällä hakijalla on lisäksi sellaista tutkimusmenetelmien osaamista, jota voidaan hyödyntää kielitieteellisessä koulutuksessa ja tutkimuksessa laajemminkin kielten ohjelmissa.

Menestyksekäs hakija on laaja-alainen ja kansainvälisesti suuntautunut tutkija, joka tuntee syvällisesti japanin ja kiinan kielet, niiden käytön ja historian. Tehtävään valittavalla tulee olla kyky opettajana ja tutkijana analysoida ja selittää japanin- ja kiinankielisiä aineistoja sekä kielen että kulttuurin näkökulmasta. Lisäksi hänellä tulee olla valmius johtaa poikkitieteellistä japanin- ja kiinankielisiä lähteitä käyttävää tutkimusta. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta suunnitella ja toteuttaa opetusta ja tutkimushankkeita yhdessä muun Aasian kielten opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa ja hoitaa yhteisesti sovittavia hallintotehtäviä.

Apulaisprofessori/Professori työskentelee humanistisen tiedekunnan kielten osastolla ja opettaa kielten kandiohjelmassa japanin ja kiinan opintosuunnissa, maisteriohjelmassa Aasian kielten opintosuunnassa sekä kielentutkimuksen tohtoriohjelmassa. Tehtävän sijoituspaikka on Helsinki.

Valintakriteerit

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen
tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla
ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä
pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista
tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa
toimia akateemisena johtajana.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot.
Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä
arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen
työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan
opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa
saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi
otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön
toiminnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista japanin, kiinan (mandariinin) ja englannin kielen taitoa. Mikäli valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen/ruotsin kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea.

Mitä tarjoamme?

Helsingin yliopisto tarjoaa tehtävään valitulle ensiluokkaisen tutkimus- ja opetusympäristön ja edellytykset kansainväliseen yhteistyöhön (https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/miksi...). Apulaisprofessorin tehtävään valitulle tarjotaan lisäksi mahdollisuus kehittää pätevyyttään siten, että hänet voidaan nimittää vakinaiseen professuuriin.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 7 (apulaisprofessori) ja 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Apulaisprofessorin tehtävän vuotuinen bruttopalkka on noin 50 000–68 500 euroa ja professorin noin 64 000–96 000 euroa riippuen valittavan henkilön ansioista ja työkokemuksesta.

Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen kattavat palvelut, mukaan lukien työterveyspalvelut, liikuntapalvelut ja ammatillisia kehittymismahdollisuuksia (https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/miksi... ). Kansainvälistä henkilökuntaa tuetaan heidän muuttaessaan Suomeen (https://www.helsinki.fi/en/about-us/careers/welcome).

Hakuohjeet

Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisinä yhtenä pdf-tiedostona nimettynä japanese and chinese languages_lastname_firstname:

1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) opetuksellisesta
asiantuntijuudesta
3) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä,
tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
4) lyhyt selostus (1-2 sivua) siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja
mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään
5) numeroitu julkaisuluettelo.

Ks. ohjeet https://www2.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-o....

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti: japanin ja kiinan kielet_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia, ei tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan
sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae
työpaikka –linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät
hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa kielten osaston johtaja Minna Palander-Collin, minna.palander-collin(at)helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Minna Arekhau, minna.arekhau(at)helsinki.fi.

Haku päättyy

04.06.2021 23:59 EEST