Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee
ELINTARVIKETEKNOLOGIAN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja missiomme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet sekä niihin liittyvät mikrobiologia ja taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta

Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto on yksi kuudesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osastoista. Osaston tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas tieteellinen tutkimus edustamillaan aloilla sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomessa. Osasto vastaa elintarviketieteiden kandiohjelmasta sekä monikielisistä elintarviketieteiden maisteriohjelmasta ja ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmasta. Osastolla on vastuu myös tiedekunnan kemian opetuksesta. Osastolla on käytettävissään ajanmukaiset analyyttiset laitteistot sekä prosessilaboratoriot. Yhteydet alan elinkeinoelämään ovat aktiiviset ja hyvät. Osastolla työskentelee noin 90 henkilöä, joista suuri osa ulkopuolisella tutkimusrahoituksella. Vuosittain kandiohjelmassa aloittaa 60 uutta opiskelijaa ja maisteriohjelmissa noin 100 opiskelijaa. Tohtorikoulutettavien määrä on noin 30. www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutkimus/elint...

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee
ELINTARVIKETEKNOLOGIAN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana professorin tai määräaikaisena apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Professuurin ala on elintarviketeknologia. Tehtävä kohdistuu erityisesti elintarvikkeiden raaka-aineiden prosessiteknologiaan mukaan lukien bioteknologia. Tehtävään valittava on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut henkilö, joka professorin tehtävässä kokoaa oman tutkimusryhmän ja on aktiivinen rahoituksen hankinnassa. Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto tarjoaa erinomaisen ja kattavan ympäristön elintarvikkeiden laatua, turvallisuutta, terveellisyyttä ja kestävää kehitystä edistävään innovatiiviseen tutkimukseen. Yhteistyö Viikin kampuksella on laajemminkin mahdollista eri alojen asiantuntijoiden kanssa kattaen koko ketjun ”pellosta pöytään”.

Tehtävään valittava henkilö osallistuu elintarviketeknologian opetukseen elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelmissa sekä antaa alan jatkokoulutusta. Tehtävän erityisenä vastuualueena on maitotieteen ja –teknologian opetus. www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi

MITÄ EDELLYTÄMME
Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään
- tohtorin tutkintoa
- kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön
- tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa
- julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi
menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen
työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään
- tohtorin tutkintoa
- korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä
- kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta
- kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä
- näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä
- taitoa toimia akateemisena johtajana.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon
- tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa
- aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa
- menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa
- ulkomainen tieteellinen työskentely
- kansainväliset luottamustehtävät
- sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Opetuksellisina ansioina huomioidaan
- opetuskokemus ja pedagoginen koulutus
- taito tuottaa oppimateriaalia
- muut opetustoimessa saavutetut ansiot
- tarvittaessa opetusnäyte
- osallistuminen tohtorikoulutukseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista englannin kielen taitoa. Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta/apulaisprofessorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea.

MITÄ TARJOAMME
Tarjoamme vastuullisen ja mielenkiintoisen työn monipuolisessa toimintaympäristössä. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa pääset toteuttamaan alan tutkimukseen perustuvaa, ylintä koulutusta Suomessa ja olet osa kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta tieteellistä tutkimustoimintaa. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista monitieteisessä työyhteisössä. Työn tukena ovat osaston ja tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä Viikin kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10 (professori) ja 7 (apulaisprofessori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän vuosipalkka on noin 70 000-96 000 euroa ja apulaisprofessorin noin 55 000-72 000 euroa, riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja ansioituneisuudesta.

HAKUOHJEET
Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisenä YHTENÄ pdf-tiedostona
1) ansioluettelo
2) selvitys opetuksellisesta asiantuntijuudesta (max 5 sivua)
3) numeroitu julkaisuluettelo
4) selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely) (max 5 sivua)
5) lyhyt motivaatiokirje sekä selostus siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään (1-2 sivua)

Pyydämme hakijoita noudattamaan tiedekunnan ohjeita opetusansioiden kuvauksesta
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toi...

Ohjeet hakuasiakirjoista:
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toi...

Liitteet kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
foodtechnology_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä ei tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten. Rekrytointiprosessissa voidaan hyödyntää soveltuvuusarviointia kärkihakijoiden kohdalla.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (linkki portaaliin Flammassa).

Hakuaika päättyy 10.8.2021.

• Lisätietoja tehtävästä antaa osastonjohtaja. professori Marina Heinonen, marina.heinonen(at)helsinki.fi, puh. +358 2 941 58224

• Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Mirkka Juntunen mirkka.juntunen(at)helsinki.fi, puh. +358 294157583

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa ja tenure track -vakinaistamispolusta:
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat

Lisätietoja Helsingin yliopiston vakinaistamispolusta, räätälöidystä urapolusta ja vakinaistamispolulla etenemisen yksiköllisistä kriteereistä:
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/akate...

Haku päättyy

10.08.2021 23:59 EEST