Alumniyhdistys on elinvoimainen ja alati vahvistuva yhteisö, tunnustettu Helsingin yliopiston strateginen kumppani ja tärkeä osa yliopistoperhettä. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden löytää sekä vanhoja että uusia ystäviä, osallistua yliopiston elämään ja sen menestyksen rakentamiseen.

Alumneja ovat Helsingin yliopistossa tutkinto-oikeuden saaneet, tutkimustyössä olleet ja työsuhteeseen nimitetyt. Tutkintoa ei ole tarvinnut suorittaa valmiiksi. Myös opiskelijat ja työntekijät ovat alumneja.

Yhdistys järjestää kiinnostavia tapahtumia ja tukee yliopistoa mm. välittämällä alumnien osaamista ja työelämäkontakteja sen käyttöön. Yhdistys tukee opiskelijoita jakamalla stipendejä omasta rahastostaan ja tuomalla jäsentensä työelämätuntemusta opiskelijoiden käyttöön. Yhdistys tukee yliopiston varainhankintaa.

Alumniyhdistys tarjoaa jäsenilleen monipuolisia jäsenetuja. Kerran vuodessa kokoonnumme Alumnijuhlaan.

Tule mukaan - iloitsemaan, oppimaan ja vaikuttamaan!

Painettu jäsenkirje postitetaan kaikille Alumniyhdistyksen jäsenille kotiosoitteeseen vuoden alussa ja uusille jäsenille liittymisen yhteydessä. Jäsenkirjeestä saat kokonaiskuvan vuoden 2019 toiminnasta ja sen ohessa paperisen jäsenkortin, jolla voit todentaa jäsenyytesi yhdistyksen yhteistyökumppaneille.

Alumniemme historia on yhtä vanha kuin yliopiston – 378 vuotta. Mukaan mahtuu nobelisteja, valtiopäämiehiä, keksijöitä, tutkijoita, muusikkoja, taiteilijoita, urheilijoita ja liikemiehiä. 

Suurin osa alumneista on tehnyt elämäntyönsä yliopiston ulkopuolella. Siksi olemme keränneet joitain esimerkkejä vuosisatojen varrelta muistin virkistämiseksi.

Alum­niyh­dis­tys - 26 vuot­ta kump­pa­nuut­ta

Alumniyhdistys on perustettu Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlavuonna 1990. Vuonna 2015 yhdistys vietti jälleen samanaikaista juhlavuotta Alma Materinsa kanssa täyttäen 25 vuotta.

Tämä taulukko kuvaa Alumniyhdistyksen jäsenmäärän kasvua. Vuosien 1991–2007 osalta taulukossa on käytetty vuosikertomuksissa annettuja lukuja. Vuodesta 2008 alkaen jäseniksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka ovat maksaneet kyseisen vuoden jäsenmaksun.

Sukupuolijakauma 1.1.2018

 • 34 % miehiä
 • 66 % naisia

Ikäjakauma 1.1.2018

 • ≤ 29 vuotta: 712
 • 30–45 vuotta: 1292
 • 46–65 vuotta: 2457
 • ≥ 65 vuotta: 264

1. Nimi ja kotipaikka. 

Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston alumni, ruotsiksi Helsingfors universitets alumner. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Helsingin yliopistossa opiskelleiden kesken ja heidän yliopistoonsa, tukea yliopiston pyrkimyksiä sekä lujittaa akateemista Helsingin henkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, tiedottaa yliopiston toiminnasta ja tavoitteista, jakaa stipendejä sekä kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota yliopiston toimintaan ja kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaan­sa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja muodostaa rahastoja ja säätiöitä.

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka on opiskellut Helsingin yliopistossa.

Hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ole olleet Helsingin yliopiston opiskelijoita.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön taikka rekisteröidyn tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksellä on oikeus kutsua kunniajäseniä.

Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos varsinainen jäsen tai kannattajajäsen ei ole maksanut edellisen kalenterivuoden jäsenmaksuaan, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosikokous päättää varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta vuosittain. Jäsenmaksu voi olla myös kertamaksu, jonka suorittamalla jäsen voi valita ainaisjäsenyyden. Samassa taloudessa asuvilta voidaan periä alempi jäsenmaksu. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen vuosikokous voi vahvistaa perusteet, joilla hallitus voi kokonaan tai osittain vapauttaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta opintojen, varusmiespalvelun tai muun vastaavan syyn perusteella. Jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa sen perusteella, jos varsinainen jäsen on palvelussuhteessa taikka siihen rinnastettavassa asemassa Helsingin yliopistoon.

5. Yhdistyksen valtuuskunta

Valtuuskunta seuraa yhdistyksen hallituksen hoitamaa hallintoa ja tukee hallituksen ja yliopiston toimintaa ja niiden strategisia tavoitteita.

Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja ja 20 jäsentä. Varapuheenjohtajistossa tulee olla ruotsinkielisten edustus. Yhdistyksen vuosikokous valitsee valtuuskuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajat ja valtuuskunnan jäsenet kulloinkin kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajat ja valtuuskunnan jäsenet voidaan valita valtuuskuntaan enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta valtuuskunnan kokouksissa ja yhdistyksen vuosikokouksessa sekä edustaa yhdistystä.

Puheenjohtajat voivat osallistua yhdistyksen hallituksen ja sen asettamien toimikuntien kokouksiin. 

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kaksitoista vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa eri aloja edustavaa jäsentä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja muiksi tarvittaviksi toimihenkilöiksi hallitus voi ottaa sopivia henkilöitä sen ulkopuoleltakin.

Hallitus voi valita keskuudestaan asioiden hoitoa varten 3 - 5 -jäsenisen työjaoston ja asettaa tarpeen mukaan muitakin toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapu­heenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kulloinkin kaksi yhdessä tai joku näistä yhdessä alumnisihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

Hallitus voi antaa yhdistyksen toimihenkilölle oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. 

9. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava kaksi viikkoa ennen kokousta vähintään yhdessä yhdistyksen vuosikokouksen määräämässä sanoma- tai aikakauslehdessä.

10. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään loka-marraskuun aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselle ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen toimintakertomus
2. Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
3. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
6. Määrätään puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista
7. Päätetään tilintarkastajien palkkioista 
8. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yhdistyksen valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto. Jos tilintarkastajaksi valitaan yhteisö ei varatilintarkastajaa tarvita. Lisäksi yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Erityinen päätöksentekojärjestys

Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 3 /4 äänestyksessä annetuista äänistä.

13. Omaisuuden käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa on sen omaisuus luovutettava Helsingin yliopistolle tai jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaan kuin yhdistys purkamispäätöksen yhteydessä määrää.

HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY:N JÄSENEHDOT

Lue nämä jäsenehdot ennen kuin liityt jäseneksi!

Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen voivat liittyä Helsingin yliopistossa tutkinto-oikeuden saaneet, tutkimustyössä olleet ja työsuhteeseen nimitetyt.  Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta vuosittain. Vuonna 2018 jäsenmaksu on 36€ tai 40€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna. 

Jäsentä pyydetään rekisteröityessä ilmoittamaan vähintään nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, tiedekunta, sekä opintojen aloitusvuosi. Huomaathan, että tiedekuntajako vastaa nykyistä tilannetta, tiedekunnat ja niiden laitokset ovat muuttuneet vuosien myötä. 

Jäsenellä on jäsenmaksua vastaan oikeus osallistua Alumniyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, sekä oikeus hyödyntää jäsenetuja. Jäsenmaksua vastaan saa myös jäsenkirjeen, sekä muuta tiedotusta yhdistyksen toimintaan, sekä yliopistoon liittyen. Sähköpostiosoitteen ilmoitettuaan jäsen saa myös sähköisiä tiedotteita. 

Jäsenyys on henkilökohtainen, joten Alumniyhdistyksen edut ovat tarkoitettu ainoastaan jäsenelle itselleen. 

Jäsenrekisterimme on ehdottoman luottamuksellinen eikä sen tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin tietoja käsitellään yhdistyksen käsittelytoimintaselosteessa kuvatulla tavalla.

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksellä on oikeus lopettaa jäsenyys, mikäli jäsenyyttä on väärinkäytetty tai oikeita tietoja ei ole ilmoitettu. 

Helsingin yliopiston alumniyhdistys pidättää itsellään oikeuden muuttaa jäsenehtoja ilman erillisilmoitusta. 

Alumniyhdistys on merkittävä toimija niin kokonsa kuin aktiivisuutensakin puolesta, myös kansainvälisesti vertaillen. Jäseniä on enemmän kuin suurimmassa osassa Suomen kuntia on asukkaita – yli 7 000. Yhdessä täyttäisimme 11 yliopiston juhlasalia tai 60 metrojunanvaunua. ¹ Muodostamme akateemisen yhteisön, joka tekee tutkimuksen ja akateemisen koulutuksen merkityksen näkyväksi koko yhteiskunnassa.

Tätä jäsenkirjettä lukiessasi huomaat pian, että yhdistyksen sinnikäs työ opiskelijoiden ja yliopiston hyväksi tuottaa tulosta. Olemme sopineet tiedekuntien, toimialojen ja opiskelijajärjestöjen kanssa alueista, joihin alumnien akateeminen vapaaehtoistyö keskittyy. Näin voimme parhaiten tukea yliopiston strategisia tavoitteita. Yhteistyö osoittaa voimansa tässäkin tapauksessa. Alumnitoiminnassa kaikkea ei tarvitse keksiä tai toteuttaa itse. Tapahtumissa kohtaa myös muiden yliopistojen alumneja ja muita mielenkiintoisia ihmisiä. Toivotan kaikki tervetulleiksi alumnitapahtumiin. Ystävän saa tuoda mukanaan, vaikkei hän olisikaan alumni. Jäsenpalaute lupaa, että tulette viihtymään. Piipahda edes kerran – uteliaisuus on keskeinen alumnihyve! Lopuksi tahdon kiittää niitä satoja alumneja, jotka ovat tehneet akateemista vapaaehtoistyötä tämän ja viime vuoden aikana: olette kaiken muun ohessa pitäneet luentoja, osallistuneet työryhmiin, auttaneet postituksissa ja keränneet kokoon eri alojen alumneja.

Kiitos meidän kaikkien jäsenten puolesta!

Pia Österman
Alumniyhdistyksen toiminnanjohtaja

¹ Juhlasalissa on 717 paikkaa ja uudemmassa metrovaunumallissa M200 on 124 istumapaikkaa.

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Se on yksi merkittävimmistä tietosuojaan liittyvistä kansainvälisistä lakimuutoksista vuosikymmeniin. Asetuksen tarkoituksena on parantaa yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä, sekä yhtenäistää lainsäädäntöä Euroopan unionin sisällä. Tarkoituksena on myös ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin.

Alumniyhdistys on laatinut uuden tietosuojailmoituksen ja varmistanut, että tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietojenkäsittelysopimukset ovat voimassa kaikkien niiden yhdistyksen käyttämien palveluntarjoajien kanssa, joiden palveluissa henkilötietoja käsitellään.

Yhdistyksen rekisteriselosteessa sekä tietosuojailmoituksessa ilmaistaan muun muassa rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot, sekä niiden säilytyksen kesto.

Lue tästä yhdistyksen rekisteriseloste sekä tietosuojailmoitus.

Alumniyhdistys tekee säännöllisesti mielipidekyselyitä ymmärtääkseen paremmin alumnien näkemyksiä ja mielipiteitä kysymyksissä, jotka koskevat Helsingin yliopistoa, jäsenyyttä ja ajankohtaisia tapahtumia ja havaitakseen trendejä asenteissa. Tuorein laaja jäsenkysely on viiden vuoden välein tehtävä kansainvälisesti verrannollinen kysely, joka toteutettiin kesä-syyskuussa 2016.

• 88% alumneista ovat ylpeitä tutkinnostaan

• 84% kokevat suhteen yliopistoon myönteisenä tai hyvin myönteisenä

• Yhdistyksen katsotaan olevan paljon tai hyvin paljon sitoutunut sen 2017–2020 strategisiin arvoihin; näkemyksellinen, hyödyllinen, innostava ja sivistävä.

• Yhdistystä pidetään erittäin aktiivisena, monipuolisena ja kiinnostavana ja sen viestintää pidetään tehokkaana. Yhdistyksen brändi on vahva.

Alumnirahasto tukee lahjakkaita ja aktiivisia perustutkinto-opiskelijoita vuosittain jaettavilla stipendeillä. Alumnirahastoon on mahdollista perustaa eri aloille kohdennettuja nimikkorahastoja.

Hel­sin­gin yli­opis­ton alum­ni ry:n Vuo­si­ko­kous

Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja toimistolla arkisin kello 10-15.30.

ESITYSLISTA

Helsingin yliopiston alumni ry:n vuosikokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen 
  - sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
 6. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018
 7. Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2018
 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 10. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
 11. Puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan sekä muiden luottamushenkilöiden palkkiot v. 2020
 12. Tilintarkastajan palkkio v. 2020
 13. Vuoden 2020 jäsenmaksut
 14. Vuoden 2020 talousarvio
 15. Yhdistyksen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valinta
 16. Valtuuskunnan täydentäminen 2020-2022
 17. Hallituksen täydentäminen 2020-2021
 18. Tilintarkastajan ja varahenkilöiden valinta
 19. Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston alumni ry:n yhteistyösopimus
 20. Muut mahdolliset asiat
 21. Kokouksen päättäminen

To 28.11.2019 klo 17-19, Kielikeskuksen juhlasali, Fabianinkatu 26

Alumniyhdistyksen toimisto on suljettuna 1.7.-2.8.2019 ja tavoitat meidät seuraavan kerran 5.8.2019. Voit aina lähettää sähköpostia osoitteeseen alumniyhdistys@helsinki.fi, niin käsittelemme asiasi mahdollisimman pian.

Alumniyhdistyksen toimisto sijaitsee Porthanian kolmannessa kerroksessa, huoneessa 362, Yliopistonkatu 3, Helsingin yliopisto. Tavoitat meidät parhaiten kello 13-15 välisenä aikana.

Tavoitat meidät arkisin kello 13-15 puhelimitse 029 412 4494 / +358 50 415 6798 ja sähköpostitse alumniyhdistys@helsinki.fi

Postiosoitteemme on
Helsingin yliopiston alumniyhdistys
PL 4, Huone 362, 00014 Helsingin yliopisto