Dosentit

Aleksanteri-instituutin piirissä toimii varsinaisen henkilökunnan lisäksi dosentteja. Dosentuuria on mahdollista hakea vuosittain marraskuussa joko Venäjän ja Euraasian tutkimuksen tai itäisen Euroopan tutkimuksen alalle. Tällä sivulla kerrotaan dosentuurin aloista ja hakuprosessista Aleksanteri-instituutin osalta. Tutustuthan myös humanistisen tiedekunnan ohjeisiin ennen hakemista.

Tällä sivulla esitellään lisäksi instituutin tämänhetkiset dosentit.

Venäjän ja Euraasian tutkimuksen tieteenalalla on tehty Aleksanteri-instituutissa tutkimusta ja annettu opetusta vuodesta 1996 lähtien ja instituutin tiedekuntaan liittymisen jälkeen siitä tuli myös yksi tiedekunnan tieteenaloista. Helsingin yliopistossa Venäjän ja Euraasian tutkimus käsittää monitieteisen ja tieteiden välisen alan, joka tarkastelee maantieteellisen kohdealueensa nyky-yhteiskuntien kehitystä ja niiden historiaa. Venäjän ja Euraasian tutkimuksen ja opetuksen profiilissa huomioidaan myös kohdealueen yhteiskuntien tarkastelu osana laajempia globaaleita ilmiöitä. Tällöin huomiota kiinnitetään muun muassa ympäristömuutosten, demokratian, hyvinvoinnin, kulttuurien murroksen, laajan turvallisuuden, sekä teknologian ja muuttuvan talouden vaikutuksiin tutkittavaan alueeseen, sekä tämän alueen merkitykseen näiden tarkastelussa.

Tieteenalavastaava: Anna-Liisa Heusala

Itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenala eriytyi ensimmäisen kerran Suomessa omaksi alakseen vuonna 1996 Aleksanteri-instituuttia perustettaessa, ja siihen liittyvä opetus alkoi vuonna 1998. Itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenala on edelleen valtakunnallisesti ainutlaatuinen kokonaisuus, josta tuli yksi Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan tieteenaloista vuonna 2017. Tieteenala alueellisesti määritellään käsittävän Euroopan unionin itäiset jäsenmaat, Länsi-Balkanin valtiot, sekä EU:n itäiset naapurimaat (Valko-Venäjä, Ukraina, Moldova ja Georgia).

Itäisen Euroopan tutkimus on poikkitieteellinen ala, jossa huomioidaan yhteiskunnallisen kehityksen laajempi ajallinen kaari ja eri osa-alueiden yhteyksien merkitys sekä vertailtavuus Venäjän ja Euraasian tutkimuksen sekä Euroopan tutkimuksen tieteenaloihin. Itäisen Euroopan tutkimus keskittyy globaalien ilmiöiden tarkasteluun, jossa painopistealueina korostuvat oikeusvaltion, kansalaisyhteiskunnan, hyvinvointivaltion, laajan turvallisuuden, innovatiivisen talouden edellytysten, ympäristökysymysten ja kulttuurisen murroksen tutkimus.

Tieteenalavastaava: Katalin Miklóssy

Dosentuuria haetaan humanistisesta tiedekunnasta. Aleksanteri-instituutti voi puoltaa sen tieteenaloille osoitettuja hakemuksia.

Aleksanteri-instituutissa noudatetaan menettelyä, jossa dosentuurin hakija toimittaa ennen varsinaisen humanistiselle tiedekunnalle osoitettavan hakemuksensa lähettämistä sopivalle tieteenalavastaavalle yhden sivun mittaisen perustelun siitä

a) miltä alalta hän hakee dosentuuria;

b) miksi hän hakee dosentuuria;

c) miten hänen tutkimusprofiilinsa sopii Aleksanteri-instituutin painopistealueisiin ja/tai mitä lisäarvoa hänen edustamansa profiili toisi painopistealueiden lisäksi;

d) millä tavalla hän pyrkii osallistumaan ja hyödyntämään Aleksanteri-instituutin toimintaa, jos hänelle myönnetään dosentuuri.

Lisäksi häntä pyydetään toimittamaan yhden sivun opetussuunnitelma, jossa kuvataan sitä miten hakija haluaisi edistää tieteenalan opetusta Helsingin yliopistossa. Mukaan tulee liittää myös ajantasainen CV ja julkaisuluettelo, jotka noudattavat humanistisen tiedekunnan ohjeistuksia.

Osastolla arvioidaan dosentuurin tarve ja hakijan profiilin sopivuus osaston tutkimuksen ja opetuksen kehittämisen näkökulmasta. Mikäli osasto puoltaa dosentuuria, tulee hakijan toimittaa varsinainen dosentuurihakemus humanistiselle tiedekunnalle sen ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina hakuaikoina, ks. https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tutkimus/hae-dosentiksi.

Olen sosiologi ja ja työskentelen tutkijana ja Helsinki Inequality Initiativen (INEQ) tutkimuskoordinaattorina. Olen työskennellyt pitkään venäläisen yhteiskunnan ja sosiaalisen hyvinvoinnin kysymysten parissa. Johdan Venäjällä meneillään olevaan lastensuojelu-uudistukseen pureutuvaa kansainvälistä monitieteistä tutkimushanketta ja olen mukana Arktisen alueen nuorten hyvinvointia tutkivassa hankkeessa, jossa vastuullani on sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten toimijuuden ja subjektiivisen hyvinvoinnin tarkastelu mm. vertaistutkimuksen kautta.

Dosentuurin ala: Venäjän ja Euraasian tutkimus

Tutkimukseni sijoittuu oikeussosiologian ja etnografian välimaastoon: käsittelen lain, oikeudellisten instituutioiden ja epävirallisten määräysten asemaa heikoissa oikeusvaltioissa kuten Venäjällä ja Uzbekistanissa. Olen työskennellyt Aleksanteri-instituutissa vuoden 2018 alusta lähtien kolmen eri hankkeen parissa:

Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia

Monografia Central Asian Migrants in Russia: Legal Incorporation and Adaptation in Hybrid Political Regimes (University of California Press, 2019)

Monografia Law, Society and Corruption: Lessons from the Post-Soviet Context, (Routledge 2019) 

Opetan Master’s Programme in Russian Studies -ohjelmassa ja muissa Aleksanteri-instituutin koordinoimissa kokonaisuuksissa. Olen Studies of Transition States and Societies –lehden toimituskunnan jäsen.

Dosentuurin ala: Venäjän ja Euraasian tutkimus